ALL TITLE
1.  การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อพัฒนาลุ่มน้ำโก-ลก ตอนที่ 1 ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคลและครัวเรือน(Feasibility study for the development of the Kolok River Basin, Part 1: Socio-economic information of individuals and households.)
4.  รายงานการวิจัยรูปแบบงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้(Political Participation of the Muslim Intellectuals in the Southern Border Provinces)
2.  การประเมินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้(Financial statement format and information disclosure of businesses in the 5 southern border provinces)
3.  การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อพัฒนาลุ่มน้ำโก-ลก ตอนที่ 4 ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน : ศึกษาจากผู้นำชุมชน(Feasibility study for the development of the Kolok River Basin, Part 4: Community economic and social information: Study from community leaders)
5.  การมีส่วนร่วมทางการเมืองของปัญญาชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้(Political Participation of the Muslim Intellectuals in the Southern Border Provinces)
6.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส(Public participation in elections: a specific study of the case of Paluru Subdistrict Municipality, Su-ngai Padi District, Narathiwat Province.)
7.  การมีส่วนร่วมทางการเมืองของคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) ในจังหวัดปัตตานี(The Political Participation of Village Woman Development Committee In Changwat Pattani)
8.  ทัศนะต่อข่าวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(Opinion towards Political Information in Newspapers and Political Participation of the Subdistrict Administration Organization Members and People in the Three Southern Border Provinces)
9.  ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิวาส)(The real needs of people in the three southern border provinces (Yala, Pattani and Narathiwat provinces))
10.  พฤติกรรมในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ศึกษากรณีเทศบาลเมืองปัตตานี(Behavior in exercising voting rights to elect municipal council members in the case of Pattani Municipality.)
11.  สังคมกรณ์ทางการเมืองของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสตูล(Political Socialization of the Thai Muslim in Changwat Satun)
12.  รายงานการวิจัยเรื่อง องค์กรเครือข่ายชุมชนตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา(Community network organization of Bangoi Sinae Subdistrict, Yaha District, Yala Province)
13.  การประสานสารนิเทศร่วมกับองค์กรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในชนบท : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลและสถานีอนามัย ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี(Information Coordination with Local-level Organizations to Develop Rural People)
14.  ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อรับการถ่ายโอนอำนาจ ในการจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้(Readiness of Subdistrict Administration Organization for the Deconcentration of Power in Education in the Three Southern Border Provinces)
15.  การมีส่วนร่วมขององค์กรมุสลิมในการส่งเสริมธรรมรัฐองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดชายแดนภาคใต้(Participation of Muslim organizations in promoting Dharmarath of sub-district administrative organizations in the southern border provinces)
16.   ผลการดำเนินงานตามแผนของชุมชน อบต. ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (IMT-GT)(Effect of Implementation Community Plan in Three Southem Boader Provinces for Serving IMT-GT Development)
17.  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของเทศบาลเมืองปัตตานี(Public Satisfaction of Pattani Municipality Services)
18.  บทบาทที่ปฏิบัติอยู่และคาดหวังของคณะกรรมการพัฒนาประจำหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ในจังหวัดปัตตานี(The Actual and Ideal Roles of the Development Committee of the Voluntary Development and Self-Defense Villages in Pattani Province)
19.  การใช้สถิติชี้ประเด็นหญิงชายในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)(The Use of Gender Statistics for Local Development Planning by Subdistrict Administration Organization)
20.  ปริมาณน้ำฝนและเขตภูมิอากาศของจังหวัดปัตตานี(Rainfall and climate zone in Pattani Province)
21.  ซิมอีโต้มอญ กระโทงแทง บูดูอร่อยที่สายบุรี()
22.  Modeling the Distribution of Monthly Rainfall in Pattani Province Over the Last 20 Years (1982-2001)(การสร้างแบบจำลองการกระจายปริมาณน้ำฝนรายเดือนของจังหวัดปัตตานีในรอบ 20 ปี (พ.ศ.2525-2544))
23.  การสร้างอัตลักษณ์ของชาวมุสลิมและชายไทยเชื้อสายจีนในปัตตานี: มองผ่านตำนานมัสยิดกรือเซะ()
24.  การศึกษาตำนานเมืองปัตตานี: มิติทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมภาคใต้()
25.  เศรษฐกิจการพาณิชย์ต่างประเทศของปัตตานีในอดีต()
26.  พัฒนาการประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรมลายูปัตตานี ตั้งแต่ ค.ศ.1350-1909 และการเข้ามาของศาสนาอิสลามในภูมิภาคปัตตานี(Historical development of the Malay Kingdom of Pattani from 1350-1909 and the arrival of Islam in the Pattani region.)
27.  การบันทึกประวัติศาสตร์ภาคใต้ในเอกสารประเภทพงศาวดารการเมืองภาคใต้สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น:ประวัติศาสตร์ภายใต้กรอบอำนาจรัฐ()
28.  ปัตตานีพัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์(Pattani geopolitical development.)
29.  โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในโครงการนำร่อง (ต่อเนื่อง) รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบและขยายสู่ชุมชนใหม่ พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ตำบลปะลุกาสาเมาะ ปะนาเระ กรงปินัง จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี(Studying and developing the system for protecting rights and freedoms in a pilot project (continuing), including comparative study and expansion to new communities in the lower southern region, Paluka)
30.  รายงานการปฏิบัติงานตามโครงการสุขภาพมารดาและเด็กในชุมชนรอบอ่าวปัตตานีประจำปี 2540(Operations according to the maternal and child health project in communities around Pattani Bay, year 1997)
31.  ธนาคารอิสลาม()
32.  ศึกษาการซื้อขายแบบผ่อนชำระตามกฎหมายอิสลาม : กรณีศึกษาสหกรณ์อิสลาม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้(The Study of Buying and Selling by Instalment according to Islamic Law : A Case Study of Islamic Cooperatives in Southern Border Provinces)
33.  สิทธิของภริยาในการหย่าและสิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมายอิสลาม : กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี(Wife)
34.  สิทธิและหน้าที่ของภริยาตามกฎหมายอิสลาม : ศึกษากรณีการปฏิบัติในจังหวัดปัตตานี(Rights and Role of Wives in Islamic Law : A Case Study of the Application in Pattani Province)
35.  การได้มา บทบาท และหน้าที่ของผู้ทำหน้าที่เป็นวะลีย์อามม์ของชาวมุสลิมในประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีจังหวัดปัตตานีและสงขลา(The Attainment, Roles and Duties of Wali)
36.  ความผิดฐานข่มขืมกระทำชำเรา ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายอาญาอิสลามกับประมวลกฎหมายอาญาไทย(A Comparative Study of the Rape in Islamic Criminal Law and Thai Criminal Law)
37.  ศึกษาเปรียบเทียบมะฮัรในกฎหมายอิสลามตามทัศนะมัซฮับทั้งสี่(A Comparative Study of Mahar in Islamic Law According to the View Point of Four Mazhabs)
38.  จิตรกรรมฝาผนังวัดไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : การศึกษาในด้านอิทธิพลร่วม(Thai Monastery Mural Painting in Three Southern Border Provinces of Thailand : A Study of Its Joint Influences Arayan Laosat)
39.  การสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดปิบผลิวัน ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส(The Creative Effects the Mural Paintings at Pippaliwan Temple Salamal Subsistrict Takbai District Naratiwat Province)
40.  ลวดลายจิตรกรรมบนเรือกอและในจังหวัดปัตตานี(Painting patterns on kolae boat in Pattani province)
41.  เรือกอและในรูฯ()
42.  ดอกไม้บานที่กรือเซะ()
43.  การสำรวจจิตรกรรมไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส(Survey of Thai Muslim paintings in Pattani, Yala, and Narathiwat provinces.)
44.  ช่างกริชคนสุดท้ายของประเทศ()
45.  "หม้อ" ที่กูบังบาเดาะ()
46.  การทดลองทอผ้าจวนตานีด้วยเส้นใยฝ้าย และใยสังเคราะห์(The Weaving Experiment of Juan Tani Cloth(Kian Limar) Using Cotton and Polyester Threads)
47.  สายบุรีบาติก()
48.  หัตถกรรมพื้นบ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณีผลิตภัณฑ์กระจูด()
49.  การสำรวจโบราณสถานเบื้องต้นเมืองปัตตานี : ศึกษาเฉพาะกรณี วังจะบังติกอ()
50.  การศึกษาเครื่องมือประมงพื้นบ้านในอ่าวพังงาและอ่าวกระบี่(Study on Small Scale Fishing Gears in Phang-nga Bay and Krabi Bay)
51.  วัง 7 หัวเมือง (ปัตตานี)()
52.  กาแลบือซาร์ : ศูนย์กลางการค้าสำคัญก่อนการสร้างเมืองกรือเซะ(Kalaebesar: An Important Sea-trade Center Before the Rise of the Krusae Center)
53.  ศาลาในจังหวัดปัตตานี()
54.  สถาปัตยกรรมวังเจ้าเมือง บริเวณ 7 หัวเมืองของปัตตานี(The Architecture of Governor)
55.  สถาปัตยกรรมทางศาสนาของชุมชนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี( Religious Architecture of the Thai Muslim Communities in Pattani)
56.  ปิตูกรือแบ : ซุ้มประตูที่นำเข้าสู่กิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนมุสลิม()
57.  การหาอายุโบราณวัตถุประเภทเครื่องปั้นดินเผาโดยวิธีเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์บริเวณเมืองโบราณยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี()
58.  การศึกษาบริเวณแหล่งเตาเผาเครื่องถ้วยโบราณ ในจังหวัดปัตตานี(A Study of the Site of Ancient Pottery Kilns in Pattani)
59.  กำนันเจ๊ะปอ ลอดิง บุคคลดีเด่นในการอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2534()
60.  การศึกษาโบราณวัตถุก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 ที่พบในปัตตานี(The study Archaeological Evidence before 13th Century was Founded in The Three Sourthernmost of Thailand : Pattani, Yala and Naradhivat Province)
61.   การศึกษาตำแหน่งที่ตั้งเมืองโบราณปัตตานีจากภาพถ่ายทางอากาศและการสำรวจทางธรณีสัณฐาน()
62.  การศึกษาเตาเผาโบราณชุมชนปะโอด้วยวิธีธรณีฟิสิกส์(A Study of Pah-O Ancient Kilns with Geophysical Methods)
63.  การศึกษาคำและความหมายในภาษาไทยถิ่นใต้ตำบลพิเทน กิ่งอำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี(A Study of Words and Meanings of a Southern Thai Dialect in Tambon Phithen,Tung Yang Daeng Sub-District, Pattani Province)
64.  คำยืมภาษามลายูท้องถิ่นปัตตานีในภาษาไทยถิ่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(Malay Dialect Loanwords in the Local Language of Narathiwat, Yala and Pattani)
65.  สถานะของภาษาตากใบในภาษาไทถิ่น(The Position of Tak Bai in Tai Dialects)
66.  สถานะของภาษาตากใบในภาษาไทถิ่น (โครงการระยะที่2)(The Position of Tak Bai in Tai Dialects)
67.  การแปรของเสียงวรรณยุกต์ในคำพูดต่อเนื่องภาษาตากใบ()
68.  แนวแบ่งเขตภาษาถิ่นย่อยของภาษาไทยถิ่นตากใบ : ภูมิศาสตร์ภาษาถิ่นของเสียงสระที่ใช้รูปเขียน ใ- ไ-(The Boundary of Tak Bai Sub-dialects: Dialect Geography of the Vowels within Written Forms ใ- ไ-)
69.  แนวแบ่งเขตภาษาไทยและภาษามลายูใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : การศึกษาศัพท์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา(Isoglosses between Thai and Malayu in the 5 southern provinces of Thailand : a study of lexicon faculty of liberal art, Prince of Songkhla University, Haatyai, Songkhla)
70.  การวิเคราะห์เรื่องสั้นสะท้อนปัญหาไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้(THE ANALYSIS OF PROBLEMS OF MUSLIMS IN SOUTHERN BORDER PROVINCES AS REFLECTED IN SHORT STORIES)
71.  การวิเคราะห์นิทานพื้นบ้านไทยมุสลิมจังหวัดปัตตานี(An Analysis of Thai Muslim Folktales in Changwat Pattani)
72.  นิราศปัตตานี()
73.  การศึกษาหลักฐานประวัติศาสตร์ประเภทตำนานพื้นบ้านภาคใต้ของประเทศไทย()
74.  ดิเกร์ฮูลู : ฤาจะบูมตามสื่อโฆษณา()
75.  มะโย่งในสถานการณ์ที่กำลังจะดับสูญ()
76.  วิถีและพลังของลิเกฮูลูในจังหวัดปัตตานี()
77.  กีฬาพื้นเมืองภาคใต้()
78.  วิถีชีวิตชาวประมงน้ำลึก : กรณีศึกษาที่ปัตตานี(The Way of Life of the Trawlers : Case Study in Pattani)
79.  ความยึดมั่นผูกพันในศาสนาอิสลามของคนไทยมุสลิมชนบท จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผลต่อพฤติกรรมด้านสังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต(Effects of Islamic Commitments to Social, Economic, and Quality - of-Life Behavioral Patterns of Rural Thai-Muslims in the Southern Border Provinces)
80.  กะเทาะสนิมกริช : แลวิถีชีวิตชาวใต้ตอนล่าง()
81.  เที่ยวตลาดรูฯ()
82.  เศรษฐกิจชุมชน : ตลาดนัดวันอาทิตย์ของชาวรูสะมิแล()
83.  วิถีความเชื่อเทพเจ้าลิ้มกอเหนี่ยว()
84.  พฤติกรรมการบริโภคเสื้อผ้ามือสองของเยาวชนมุสลิม : กรณีศึกษานักเรียนโรงเรียนสายบุรีอิสลาม จังหวัดปัตตานี(Consumption of Used Clothes by the Muslim Youth : A Case Study of the Pupils of Saiburi Islam Wittaya School in Changwat Pattani)
85.  บทบาทและหน้าที่ของครอบครัวมุสลิมในชุมชนบ้านคลอง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี(Role and Function of Muslim Family in Ban Khlong Amphoe Panare, Changwat Pattani)
86.  การแข่งขันไก่เสียงที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา()
87.  ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของชาวมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ : รายงานการวิจัย()
88.  เสี้ยวหนึ่งของภาพชีวิตและความเคลื่อนไหวในชุมชนทรายขาว()
89.  การรวบรวมภูมิปัญญาพื้นบ้านในจังหวัดปัตตานี()
90.  กิจกรรมทางวัฒนธรรมสะดุด ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่()
91.  วัฒนธรรมในการดำรงชีวิตตามวิถีชาวพุทธในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้(Living Culture as Buddhist Way of Life in Three Southern Border Provinces)
92.  อาหารพื้นบ้านไทยมุสลิม()
93.  จริยธรรมในการดำเนินชีวิตของชาวไทยพุทธในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น(Ethics in Daily Life of Thai Buddhist in Three Southern Border Provinces:A Case Study From Local Wisdom)
94.  Unity and Diversity in the Muslim World(ความเป็นเอกภาพและความหลากหลายในโลกมุสลิม)
95.  Multicultural Education for Thailand(การศึกษาหลากหลายวัฒนธรรมสำหรับประเทศไทย)
96.  การศึกษาลักษณะการยอมรับวิทยาการสมัยใหม่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้()
97.  การศึกษาเปรียบเทียบจริยธรรมของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีการอบรมเลี้ยงดูต่างกันในจังหวัดปัตตานี()
98.  ความเชื่อเกี่ยวกับความจริงทางวิทยาศาสตร์ของชาวไทยมุสลิมใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้()
99.  ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้านภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย()
100.  การศึกษาเปรียบเทียบ ประเพณีการแต่งงานกับหลักการแต่งงานตามศาสนาอิสลามของชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้()
101.  ประเพณีลาซัง-โต๊ะชุมพุก()
102.  บทบาทมัสยิดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้()
103.  แนวทางของศาสนาอิสลามเกี่ยวกับความตายและการปฏิบัติต่อคนไข้ในมรณวิถี(Islamic Teaching on Death and Practices toward the Dying Persons)
104.   อิทธิพลของความยึดมั่นผูกพันในศาสนาอิสลามและปัจจัยทางเศรษฐกิจ-สังคม ที่มีต่อการติดยาเสพติด(The Influence of Islamic Commitment and Socio-economic Factors on Drug Addiction)
105.  ศาสนาอิสลามกับการพัฒนาการศึกษา: แนวความคิดของมุหัมมัดอับดุฮ (1849 – 1905)()
106.  คุณลักษณะของผู้นำศาสนาอิสลามที่เอื้อต่อการพัฒนาชุมชน และแนวทางการจัดฝึกอบรมผู้นำศาสนาอิสลามเพื่อพัฒนาชุมชน ในจังหวัดปัตตานี(Characteristics of Islamic Religious Leaders for Community Development and Guidelines of Their Training Provision in Pattani)
107.  ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของมัสยิดดารุลนาอีม หมู่ที่ 4 ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี()
108.  ทัศนคติอุลามาอ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อแนวคิดสะลัฟและคอลัฟ เกี่ยวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ(The Attitude of the Ulama in the Southern Border Provinces of Thailand towards the Attributes of Allah from the Viewpoints of Salaf and Khalaf)
109.  การบริหารมัสยิดในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้()
110.  มนุษย์ในอิสลาม : ศึกษาวิเคราะห์ปฐมกำเนิดของมนุษย์(Man in Islam : An Analytical Study of the First Creation of Man)
111.  คุณลักษณะของข้าราชการที่พึงประสงค์ในทัศนะของผู้นำศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา(Desirable Characteristics of Government Officials as Perceived by Islamic Religious Leaders in Changwat Yala)
112.  แนะนำสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี()
113.  ดร.โมหัมมัด อับดุลกาเดร์ : ชีวประวัติ แนวคิดและบทบาทในการพัฒนาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้(social Development in the Southern Border Provinces of Thailand)
114.  สรุปรายงานการวิจัยประเมินผลเรื่อง การประเมินโครงการสัมมนาผู้นำศาสนาและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดสตูล()
115.  ชีวประวัติของเจ๊ะอับดุลลาห์ หลังปูเต๊ะ :ศึกษาเฉพาะกรณีบทบาทในการพัฒนาสังคมมุสลิมในจังหวัดสตูล(The Biography of Cik Abdullah Langputih : A Case Student of His Roles on Muslim Social Development in Satun Province)
116.  สังคมมุสลิมในราชวงศ์ออตโตมาน (1299-1922)(MUSLIM SOCIETY IN THE OTTOMAN EMPIRE (1299-1922))
117.  แนวคิดเชิงซูฟีของกลุ่มดะวะฮฺตับลีฆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย(The Concept of Sufi in Da)
118.  พุทธนิกายในปัตตานีโบราณ()
119.  อะชาอิเราะฮฺ: ประวัติ แนวคิด และอิทธิพลต่อหลักศรัทธาของมุสลิม จังหวัดชายแดนภาคใต้(Asia irah: History, Ideas and Influences upon Muslim)
120.  สถานภาพประวัติศาสตร์อิสลามในหนังสือแบบเรียนระดับมัธยมศึกษา : ศึกษากรณีประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย(The Status of Islamic History in the Textbook at the Secondary Level : A Comparative Study of Thailand and Malaysia)
121.  การศึกษาสถานภาพและคุณสมบัติบางประการของประชากรนกชายเลนอพยพในเขตจังหวัดปัตตานี(The Studies of the Status and Some Characteristics of the Migratory Waterbird Population in Pattani Province)
122.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของมารดาในการพาบุตรไปรับภูมิคุ้มกันโรคในจังหวัดปัตตานี(Factors Effecting Mothers Behaviors in Seeking Immunization for Their Children in Changwat Pattani)
123.  รูปแบบงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้(Financial format and Disclosures of Business Firms in Southern Border Provinces.)
124.  ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน ในเขตชนบท จังหวัดปัตตานี(Performance of Primary Schools under the Educational Project for Rural Development in Changwat Pattani)
125.  รายงานวิจัยเรื่อง การจำแนกประเภทของสังคมพืชป่าพรุในจังหวัดนราธิวาส()
126.  ปรับปรุงพฤติกรรมการกินของประชากรเป้าหมายในภาคใต้ของประเทศไทย(Improvement of Food Habits of the Target Population in Southern Thailand)
127.  การสำรวจชนิดและปริมาณการจับสัตว์น้ำ และสภาพการประมงขนาดเล็กรอบอ่าวปัตตานี(The Survey of Species and Fishing Effort of Economic Marine Organisms and the Status of Small-scale Fisheries in Pattani Bay)
128.  พฤติกรรมการกินของประชาชนภาคใต้ของประเทศไทย(FOOD HABITS OF POPULATION IN SOUTHERN THAILAND)
129.  การสำรวจชนิดและความหนาแน่นของไม้ชายเลนรอบพื้นที่อ่าวปัตตานี()
130.  รายงานผลการวิจัย โครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดปัตตานี()
131.  บทบาทของการบริโภคอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลต่อรูปแบบการบริโภคอาหาร ของชาวไทยมุสลิมกลุ่มต่าง ๆ ในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง(The Role of Industrial Halal Food Consumption on Food Consumption Pattern of Various Groups of Muslim in Southermost Provinces, Thailand)
132.  การสำรวจปริมาณกรดฮิวมิกในดินบริเวณพื้นที่พรุชายฝั่งทะเล จังหวัดนราธิวาส(A Survey on Humic Acids in Soils of Narathiwat Coastal Lowland Swamps)
133.  รายงานผลการวิจัย โครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดยะลา()
134.  ชนิดของหอยในอ่าวปัตตานีและบริเวณใกล้เคียง(Types of mollusks in Pattani Bay and the neighbouring areas)
135.  การหารูปแบบสื่อที่เหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคธาตุเหล็กของหญิงตั้งครรภ์ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี(The Approriate Media Creation to Change Behavior in Taking Iron in Thai-Moslem Pregnant Women in Pattani Province)
136.  การศึกษากระบวนการวางแผนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี(Study of the Planning Process in the Primary Schools under Pattani Provincial Primary Education Office)
137.  ข้อมูลทางชีวภาพของอ่าวปัตตานี(Biological Data of Pattani Bay)
138.  คุณค่าทางโภชนาการของอาหารท้องถิ่นมุสลิมใน จ.ปัตตานี(The Nutritive Values of Local Muslim)
139.  แนวทางการพัฒนาศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7(Direction for Developing of Center for Southem Thailand Prince of Songkla University, Pattani Campus In the Seventh National Economic and Social Development Plan)
140.  ศึกษาปริมาณความเข้มข้นของน้ำมันในแม่น้ำปัตตานี(Studies on Oil Concentration in Pattani River)
141.  การประเมินโครงการการนิเทศภายในโรงเรียนของสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดปัตตานี(An Evaluation of Line Supervision Projects as Conducted by the Office of Pattani Provincial Primary Education)
142.  ศึกษาการทำผลิตภัณฑ์บูดูและวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารของผลิตภัณฑ์บูดู(The Study of Budu Products and Nutritive Value of Budu Products)
143.  การสำรวจข้อมูลชีวภาพอ่าวปัตตานี(Biological Data of Pattani Bay)
144.  การประกันคุณภาพเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดปัตตานี(Quality Assurance for Accreditation of General Education in Private Schools, Changwat Pattani)
145.  สารสนเทศเชิงพื้นที่ด้านเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดปัตตานี()
146.  การวิเคราะห์โครงสร้างขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้(An Analysis of the Structure of Factors Affecting the Islamic Private School Effectiveness)
147.  ปัจจัยที่มีผลต่อการรับบริการคุมกำเนิดของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดยะลา(Factors Affecting Birth Control Services of Thai-Muslim Women in Changwat Yala)
148.   การค้าชายแดนไทย - มาเลเซีย(Border trades between Thailand and Malaysia)
149.  การสำรวจและรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรในเขตพื้นที่อำเภอเมืองและหนองจิก จังหวัดปัตตานี(Exploration and Collection of Medicinal Plants in Muang and Nongjig District Pattani Province)
150.  รูปแบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดชายแดนภาคใต้(Internal Quality Assurance Model of Basic Education Institutions in Pattani Province)
151.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการทำคลอดแบบพื้นบ้าน และแบบสมัยใหม่ ของมารดาไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้(Factors Affecting the Utilization of Traditional and Modern Delivery Care Service by Thak Muslim Mothers in Southern Border Provinces of Thailand)
152.  ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติบางประการของดินและสังคมพืชในป่าชายเลนยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี()
153.  คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้(Educational Quality of Islamic Private Schools in the Three Southern Border Provinces)
154.  ปริมาณธาตุอาหารในดินและพืชบริเวณพื้นที่ดินอินทรีย์ในจังหวัดนราธิวาส(Nutrient Contents of Soils and Plants in Organic Soils at Narathiwat Province)
155.  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเลี้ยงทารกด้วยปลาเป็นอาหารเสริมในอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี(Factors Related to Infant Feeding with Fish Nutrient Supplements in Amphoe Saibura , Changwat Pattani)
156.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพเพื่อรองรับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดปัตตานี(Factors Affecting Quality Assurance for Accreditation of General Education in Private Schools, Changwat Pattani)
157.  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน : ศึกษากรณีโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตระเวนชายแดนภาคใต้()
158.  การประยุกต์การประมวลผลภาพสำรวจแนวชายฝั่งจังหวัดปัตตานีถึงจังหวัดนราธิวาส()
159.  รายงานการวิจัย พฤติกรรมการเลี้ยงดูทารก 0-1 ปี ของชาวไทยมุสลิม เขตชายแดนภาคใต้()
160.  ธุรกิจท่องเที่ยวชายแดนไทย - มาเลเซีย(Thai-Malaysia border tourist business)
161.  การสำรวจปริมาณยูเรเนียม ทอเรียมและโพแทสเซียมระดับพื้นผิว ในจังหวัดยะลา ด้วยแกมมาสเปกโตรเมตรี(Ground radiometric survey of Uranium Thorium and Potassium in Changwat Yala with the Gamma Spectrometry Method)
162.  รูปแบบการบริหารงานวิชาการในเขตพื้นที่การศึกษาสำหรับห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้(Model of Academic Administration in Local Educational Area for Five Southern Border Provinces)
163.  การสำรวจความรู้ ความคิดเห็น และพฤติกรรม ด้านอนามัยแม่และเด็ก กับการเว้นช่วงระยะการมีบุตรในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้()
164.   ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการยอมรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ของผู้นำศาสนาอิสลามในชุมชนจังหวัดปัตตานี(Factors Related to the Adoption of Infants Immunization Services of Islamic Leaders in Changwat Pattani)
165.  ความคิดเห็นของประชาชน ครู และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดชายแดนภาคใต้()
166.  รายงานฉบับสมบูรณ์ แผนการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนราธิราส()
167.  แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการเมือง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ(The Direction for Political Economic Development in 5 Southern Border Province in order to Respond to the IMT-GT Project)
168.  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดปัตตานี(Internal Quality Assurance for Schools Responsible for Basic Education in Pattani)
169.  การพัฒนาฝีมือแรงงานในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (IMT-GT)(Semi Skilled Labor Development in Five Southern Border Provinces for Serving IMT-GT Development)
170.  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ตอนล่าง()
171.  อนุกรมวิธานของปูแสม (Grapsidae) ในอ่าวปัตตานี(Taxonomic Studies on Crabs (Grapsidae) in Pattani Bay)
172.  การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลแหล่งผลิตอาหารฮาลาล ในพื้นที่โครงการ 3 เหลี่ยมเศรษฐกิจ()
173.  ศึกษาความต้องการและความสนใจด้านนันทนาการของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้()
174.  กระบวนการวางแผนการศึกษาของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ ในเขตการศึกษา 2(Educational Planning Process of the Offices of District Primary Education in Educational Region II)
175.  การวิเคราะห์ปริมาณยูเรเนียมในดินตะกอนพื้นที่จังหวัดปัตตานี และนราธิวาสด้วยเครื่องแกมมาสเปกโตรมิเตอร์(Uranium Contents Analysis in Quaternary at Pattani and Narathiwat provinces with the Gamma Spectrometer)
176.  การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 2(Instructional Process Circumstance Among Secondary School Teachers Upon The National Education Act B.E. 2542 under Department of General Education in Educational Region 2)
177.  โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้()
178.  พฤติกรรมการรักษาพยาบาลเด็ก : ศึกษาเฉพาะกรณีครอบครัวไทยพุทธและมุสลิมในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี(Child Health Care Behavior : A Case Study of Thai Buddhist and Muslim Families in the Municipality of Pattani)
179.  ชนิดและความชุกชุมของมดตามฤดูกาลในป่าบาลา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา จังหวัดนราธิวาส(Species Diversity and Seasonal Abundance of Ants in Bala Forest at Hala-Bala Wildilfe Sanctuary, Narathiwat Province )
180.  การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และอำเภอในเขตการศึกษา 2(Management of Information System for the Administration)
181.  ลักษณะอนุภาคตะกอนชายฝั่ง อ่าวไทย(Coastal Sediment Characteristics of Pattani Bay)
182.  ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อบัตรประกันสุขภาพของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(Factors Affecting Consumer Health Card Purchasing of People in the Three Southem Border Provinces)
183.  รายงานการวิจัยเรื่อง ระบบส่งเสริมการเกษตร จังหวัดยะลา()
184.  การบริการหลักสูตรเทคโนโลยีหมู่บ้านของวิทยาลัยเทคนิคในจังหวัดชายแดนภาคใต้(Administration of Community-Technology Curriculum of Technical Colleges in the Southern Border Provinces)
185.  การวิจัยทำระบบฐานข้อมูลพื้นที่ เพื่อการพัฒนารอบอ่าวปัตตานี()
186.  ความหนาแน่นทางนิเวศน์ของปูแกรพลิดในเขตจังหวัดปัตตานี(Ecological Density of Grapsid Crabs in Pattani)
187.  รายงานการวิจัยประเมินผลโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเอง ชายแดนไทย-มาเลเซีย(An evalution research of the Thai-Malaysia Border Solf Defence village project)
188.  Carcinoma of the Esophagus in the Muslims of Southern Thailand : Epidemeiology()
189.  Genetic and environmental interactions on oral cancer in Southern(ความสัมพันธ์ระหว่างสารพันธุกรรมกับสิ่งแวดล้อมของมะเร็งช่องปากในประชากรภาคใต้)
190.  เจตคติของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ต่อโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาใน 3 จังหวัดภาคใต้()
191.  คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำในอ่าวปัตตานี()
192.  การประเมินโครงการพัฒนาความมั่นคงทางเศรษฐกิจครอบครัวของสตรีและเยาวสตรีใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้(The Follow-up of the Project of Household Economic Security Development of Disadvantage Women and Adolescent Girls in Five Southern Border Provinces of Thailand)
193.  การศึกษาคุณภาพน้ำในแม่น้ำยะหริ่งเพื่อการประมง(Study on Water Quality in Yaring River for Fisheries)
194.  การวิจัยประเมินผลโครงการทักษิณพัฒนากับการส่งเสริมความเข้าใจอันดี ของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้()
195.   การศึกษาแบบการสนทนากลุ่มเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะเจริญพันธุ์ของชาวไทยมุสลิม()
196.  แนวโน้มการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนประถมศึกษาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2540-2549)(Trends in Personnel Administration of Primary Schools in Five Southern Border Provinces in the Next Decade (B.E. 2540-2549))
197.  แนวโน้มคุณภาพชีวิตของประชากรจังหวัดปัตตานี ใน 10 ปีข้างหน้า ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ 6 กระทรวงหลัก(Future Trends in the Quality of Life of the Pattani Population in the Next 10 Years : Opinion of the Officials from the six Principal Ministries)
198.  ความหลากหลายและความชุกชุมของผีเสื้อหนอนคืบ (Lepidoptera: Geometridae) ในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา จังหวัดนราธิวาส()
199.  พฤติกรรมการใช้ยาในผู้ป่วยชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมที่มารับบริการในโรงพยาบาลของรัฐในเขตจังหวัดภาคใต้()
200.  ปัจจัยในการพยากรณ์การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานหมู่บ้านสุขภาพดีถ้วนหน้า ของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส(Factors Predicting People in Health For All Village Program in Changwat Narathiwat)
201.  แนวโน้มการประถมศึกษาในทศวรรษหน้าของจังหวัดปัตตานี ที่สอดคล้องกับโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย(Trends of Elementary Education in the Next Decade of Changwat Pattani in Relation to the Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) Development Project)
202.  การสอนภาษาไทยในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม()
203.  สรุปรายงานการวิจัยเรื่อง "การศึกษาสภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้"()
204.  การเปลี่ยนแปลง ปัญหาและทางเลือกของชุมชนประมง กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์ จากป่าชายเลนหมู่บ้านดาโต๊ะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี : รายงานโครงการวิจัยป่าชุมชนในภาคใต้()
205.  สภาวะทางเศรษฐกิจและการจัดการทรัพยากรประมงของชุมชนประมงพื้นบ้านในจังหวัดปัตตานี(Economic Status and Management of Fisheries Resources in Pattani)
206.  การใช้เทคโนโลยีการศึกษาของโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานการประถมศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส(Educational Technology Utilization at the Lower Secondary Level of Educational Expansion Project)
207.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของสถานีอนามัย ในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส()
208.  การศึกษาความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนที่ส่งเสริมการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในชุมชนรอบอ่าวปัตตานี()
209.  ปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาระดับประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ของครูสอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดปัตตานี(Problems of the Implementation of Islamic Study Curriculum A.D.1978 (Revised Edition A.D.1990) of Islamic Primary School Teachers in Changwat Pattani)
210.  การประเมินโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยเน้นการสอนจริยธรรมศาสนาอิสลาม : ศึกษาเฉพาะกรณี ศูนย์ดารุลอีมาน ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา(Evaluation of Drug Treatment Programn Using Islamic Teachings : A Case Study at Daruol Iman Center, Tambon Boody, Amphur Muang Yala, Changwat Yala)
211.  บทบาทของชุมชนชาวประมงพื้นบ้านในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งและการใช้กฎหมาย ในพื้นที่รอบอ่าวปัตตานี ศึกษากรณี : บ้านตันหยงเปาว์ หมู่ที่ 4 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี : รายงานผลการวิจัย()
212.  ปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2535 ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตการศึกษา 2(Problems in Implementing Islamic Studies Curriculum of Lower Secondary Level, B.E. 2535, in Private Islamic Religious Schools, Educational Region II)
213.  การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมต่อการจัดการร่วมในโครงการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ดินพรุของสมาชิกนิคมสหกรณ์บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส()
214.   แบบจำลองศูนย์สื่อสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดชายแดนภาคใต้(Model of Health Media Center of the Ministry of Public Health in southern Border Provinces)
215.  Relationship between rainfall and salinity in Pattani bay(ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำฝนและความเค็มในอ่าวปัตตานี)
216.  การติดตามประเมินผล โครงการพัฒนาอาชีพในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม/ปอเนาะ/ชุมชน ในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส()
217.  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงในจังหวัดชายแดนภาคใต้()
218.  การพัฒนาทักษะวิชาชีพในสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาเพื่องานอาชีพในห้าจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (IMT-GT)(Careers Skill Development on Vocational Education in Five Southern Border Provinces for Serving IMT-GT Development)
219.  การศึกษาสำรวจสถานภาพการดำเนินการรับนักเรียนในโครงการส่งเสริมการศึกษาทั่วไปของนักเรียนไทยมุสลิม จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี พ.ศ. 2526()
220.  Relation of Water Comsumption Characteristics and Larval Distribution of Dengue Vectors to Transmission of Dengue Haemorrhagic Fever in Villages in Pattani Province(ความสัมพันธ์ของลักษณะการใช้น้ำของประชาชนกับความชุกของลูกน้ำยุงลายที่มีผลต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน จังหวัดปัตตานี)
221.  ความต้องการใช้สารนิเทศในการบริหารงานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ของผู้บริหารระดับอำเภอและจังหวัดใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้(The Needs for Information Utilization in the Administration of the Private Islamic Religious Schools of the District and Provincial Level Administrators in Four Southern Border Provinces)
222.  ความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของโครงการเพื่อความหวังใหม่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้(People)
223.  ภาษาอังกฤษกับนักเรียนไทยมุสลิมฯ()
224.  The Determinants of Salinity in Pattani Bay( ปัจจัยที่มีผลต่อค่าความเค็มของน้ำในอ่าวปัตตานี)
225.  ลักษณะของครูที่เอื้อต่อการพัฒนาชนบทตามแนวความคิดเห็นของคณะกรรมการ สภาตำบลในเขตรับผิดชอบของวิทยาลัยครูยะลา(Teacher Characteristics Pertinent to Rural Development as Perceived by the Tambon Councils in Yala Teachers College)
226.  การประยุกต์ข้อมูลการรับรู้จากระยะไกลเพื่อเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝั่งในภาคใต้ตอนล่าง ประเทศไทย (ปัตตานีและนราธิวาส)()
227.  การปฏิบัติงานของผู้จัดการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา(Job Performance of Islamic Private School Managers in Educational Region II)
228.  การสำรวจลักษณะทางกายภาพของป่าชายเลนในจังหวัดปัตตานี()
229.  A Study of Mental Health of Warrant Officer in Areas of Unrest in Three Southernmost Provinces of Thailand(การศึกษาสุขภาพจิตของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่ทำงานในพื้นที่ไม่สงบ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)
230.  ประมงหมู่บ้านที่กะดูนง : เศรษฐกิจแห่งความพอเพียง()
231.  ลักษณะ / รูปแบบของการประชาสัมพันธ์ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และการใช้ภาษาไทยของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้()
232.  การปฏิบัติงานของศึกษาธิการอำเภอในจังหวัดภาคใต้(Job Performance of District Superintendents in Southern Provinces)
233.  รายงานการวิจัย ลักษณะเฉพาะของน้ำในอ่าวปัตตานี( Water characteristics in Pattani Bay )
234.  รายงานผลการสำรวจศึกษาสภาวะนิเวศวิทยาทางการประมง บริเวณอ่าวปัตตานี(Repost on Fisheries Ecology Survey in Pattani Bay)
235.  Modelling the Incidence of Fever-Symptomatic Diseases in Subdistricts of Yala Province(แบบจำลองการเกิดโรคที่มีอาการไข้ในระดับตำบลของจังหวัดยะลา)
236.  การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี(Staff Participation in Line Supervision of the Primary School under the Office of Pattani Provincial Primary Education)
237.  รายงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความแตกต่างในความสำเร็จของการพัฒนาชุมชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้()
238.  การสำรวจปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่รอบอ่าวปัตตานี(A Survey on Environmental Pollution around Pattani Bay)
239.  ประสิทธิภาพการสอนของครูอิสลามศึกษาระดับประถมศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้(Teaching Efficiency of the Islamic Teachers at Elementary Education Level in the Southern Border Provinces)
240.  ผลกระทบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้()
241.  โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนชนบท จังหวัดชายแดนภาคใต้()
242.  ขวัญของครูโรงเรียนประถมศึกษาในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน ในเขตชนบทสามจังหวัดชายแดนภาคใต้(Morale of the Teachers under the Educational Project for Rural Development of the Elementary School in Three Southern Border Provinces)
243.  การประเมินกระบวนการดำเนินงานโครงการศึกษา เพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบท จังหวัดปัตตานี(A Process Evaluation of the Educational Project for Rural Development in Changwat Pattani)
244.   บทบาทการใช้การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา ในโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบท ในจังหวัดปัตตานี(Community Development Education Roles of Primary Schools in the Educational Project for Rural Development in Changwat Pattani)
245.  การสำรวจสภาพปัญหามลพิษทางน้ำบริเวณพื้นที่รอบอ่าวปัตตานี : รายงานการวิจัย()
246.  ปัจจัยทางการศึกษาและปัจจัยอื่นบางประการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลชนชั้นนำโครงสร้างอำนาจชุมชนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ศึกษากรณีชุมชนในจังหวัดปัตตานี()
247.  การรับข่าวสารจากสื่อมวลชนของผู้นำมุสลิมที่มีผลต่อการชี้นำประชาชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้(Mass Media Reception among the Muslim Leaders and Its Effective Guidelines Towards Rural Development in the Southern Border Provinces of Thailand)
248.  การตรวจวัดสารกัมมันตรังสีจากฝุ่นในอากาศบริเวณอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี()
249.  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัย จังหวัดยะลา(Desirable Characteristics of Primary School Administrators in Sensitive Areas in Changwat Yala)
250.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบทในจังหวัดปัตตานี(Factors Affecting Performance Efficiency of the Primary School Administrators in the Educational Project for Rural Development in Changwat Pattani)
251.  การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางน้ำจากการปรับปรุงแม่น้ำโกลก (โลหะหนัก)()
252.  บทบาทของผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง(The Role of the Local Leaders in the Southern Border Provinces of Thailand in Self-sufficient Economy Development)
253.  การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางน้ำจากการปรับปรุงแม่น้ำโกลกคุณภาพน้ำผิวดิน และแบคทีเรียในน้ำ()
254.  การนิเทศงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยะลา(Academic Affairs Supervision of School Administrators under the Office of Yala Provincial Primary Education)
255.  ปริมาณสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์กลุ่มออร์แกโนคลอรีนบางชนิดที่ตกค้างในน้ำบริเวณแม่น้ำโก-ลก คลองตากใบ และชายฝั่งทะเลบริเวณใกล้เคียง(Some Organochlorinr Pesticides Residuse in Water in Kolok River, Takbai Cannal and Adjacent Coast)
256.  เจตคติต่อโครงการพัฒนาเพื่อความหวังใหม่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้นำมุสลิม(Attitudes toward the New Hope Development Project of Government Officials and Muslim Leaders)
257.  คุณลักษณะของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอที่ส่งเสริมการพัฒนาชนบท ตามความคิดเห็นของครูประถมศึกษา สามจังหวัดชายแดนภาคใต้(Characteristics of the Heads of District Primary Education Promoting Rural Development as Perceived by Primary School Teachers in Three Southern Border Provinces)
258.  ขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจประจำในสถานีตำรวจในจังหวัดภาคใต้()
259.  คุณลักษณะของครูเพื่อการพัฒนาชนบทตามความคิดของคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับตำบล จังหวัดปัตตานี(Teacher Characteristics for Rural Development as Perceives by Tambon Advisory Committee in Changwat Pattani)
260.  บทบาทผู้นำมุสลิมในการพัฒนาการศึกษาของสังคมมุสลิม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้(The Role of Muslim Leaders in Educational Development of Muslim Society in the Southern Border Provinces of Thailand)
261.  บทบาทของพระภิกษุกับการพัฒนาชุมชนตามความจำเป็นพื้นฐาน ในจังหวัด ปัตตานี(The Role of the Buddhist Order in Community Development as Related to Basic Minimum Needs in Chagwat Pattani)
262.  การปฏิบัติงานของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส(Job Performance of School Commitee under the Office of Narathiwat Provincial Primary Education)
263.  ขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้(Job Morale of the Police Officers in the Three Southern Border Provinces)
264.  การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนราธิวาส(The Participation of School Board of Supervising inChangwat Narathiwat)
265.  บทบาทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้(The Roles of the Community Development Volunteer Leaders in Development of Community Economy in the Southern Border Provinces of Thailand)
266.  บทบาทของครูในการประเมินผลตามสภาพจริงในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดปัตตานี(Teacher)
267.  บทบาทของผู้บริหาร ครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิที่ส่งผลต่อคุณภาพวิชาการของ โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดนราธิวาส(Roles of Principals, Teachers, Parent Representatives, Local Administration Organization Representative, and Experts on Academic Quality of Primary Schools in Changwat Narathiwat)
268.  ขวัญในการปฏิบัติงานของพัฒนากรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้(Job Morale of the Community Development Workers in the Three Southern Border Provinces)
269.  การศึกษาพื้นที่และชุมชนหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9 จังหวัดยะลา : ผนวกแผนพัฒนาการเกษตร 5 ปี (2540-2544)()
270.  การปฏิบัติงานของครูอัตราจ้าง สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้(Performance of Non-Permanent Teachers under The Office of Primary Education Commission in Southern Border Provinces)
271.  ปัจจัยความเครียดจากการทำงานและปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความต้องการย้ายออกนอกพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี(Work Stress and Personal Factors Affecting Intention to Move out of the Three Southern Border Provinces of The Pattani Provincial Police Officers)
272.  การระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ชนบทจังหวัดชายแดนภาคใต้()
273.  การศึกษาพฤติกรรมของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ในทัศนะของครูและผู้บริหารโรงเรียนในเขตการศึกษา 2(A Study of Teacher Behaviors according to the Standards Criterion of Teaching Profession as Perceived by Teachers and School Administrators in Educational Region II)
274.  การประสานสารนิเทศร่วมกับองค์กรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในชนบท : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลและสถานีอนามัย ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี(Information Coordination with Local-level Organizations to Develop Rural People)
275.  การแพร่ระบาดของสารเสพติดในเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย()
276.  ดับไฟใต้()
277.  กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด ในเขตการศึกษา 2(Personnel Development Activities of the office of the Provincial Primary Education in Educational Region II)
278.  บทบาทของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดนราธิวาสต่อการพัฒนาชนบท()
279.  การศึกษายุทธศาสตร์การจัดการสังคมสมบูรณ์แบบ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)(A Study of Strategic Management for Comprehensive Societies in Three Southern Border Provinces (Pattani, Yala, Narathiwas))
280.  สังคมไทยกับสถานการณ์ภาคใต้()
281.  ขวัญของครูประถมศึกษาในโรงเรียนเสี่ยงภัยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้(Morale of Teachers in Sensitive Area Primary Schools in the Three Southern Border Provinces)
282.  ทัศนคติต่อการคุมกำเนิดของสตรีมุสลิมในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี(Attitudes towards Birth Control of Muslim Women in Muang District, Pattani Province)
283.  องค์ประกอบสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ พอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้(The Important Factors that Lead Toward Success in Self-sufficient Economy Development of Agriculturist in the Southern Border Provinces of Thailand)
284.  ความต้องการและปัญหาในการพัฒนาสมรรถภาพด้านการสอนของครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(Needs and Problems in the Developing of Teaching competence of Teachers in the Office of Primary Education in the Three southern Border Provinces of Thailand)
285.  บทบาทของอิหม่ามในการพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี(Roles of Imams on local Development : A Case Study of Changwat Pattani )
286.  กองทุนพัฒนาหมู่บ้านการศึกษาเพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสม()
287.  ชีวิตของแรงงานเด็กในชุมชนประมงชายฝั่งปัตตานี(Child Labor and Their Livelihoods in a Coastal Fishing Community in Pattani)
288.  แนวคิดการพัฒนาชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : มุมมองจากแกนนำชุมชน()
290.  Evaluation of an Experimental Chief Executive Officer (CEO) Governor Program : A Case Study of Narathiwat and Pattani(การประเมินผลจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนากรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดปัตตานี)
289.  คุณลักษณะของครูที่สัมพันธ์กับการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นโรงเรียนชุมชน เขตการศึกษา 2(Teachers)
291.  ประเมินผลโครงการทักษิณพัฒนา ปี 2543()
292.  โครงการวิจัยประเมินผลโครงการทักษิณพัฒนา ปี 2544()
293.  คุณลักษณะของผู้ปฏิบัติการโครงการพัฒนาเพื่อความหวังใหม่ ตามทัศนะของผู้นำมุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้(The New Hope Development Project Workers)
294.  ทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษาต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดในเขตการศึกษา 2(Opinions of Primary School Administrators and Teachers toward Performance of Provincial Primary Education Commission in Educational Region II)
295.  คุณสมบัติของบัณฑิตแพทย์ที่สังคมต้องการ : ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนทุกวัฒนธรรมหลักใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้()
296.  ปัจจัยและแบบแผนการเกิดอาชญากรรมพื้นฐานในอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี(Factors and Pattems of Basic Crime in Amphoe Nongchik Changwat Pattani)
297.  กระบวนการสังคมสงเคราะห์กับการจัดสวัสดิการสังคม สำหรับเด็กด้อยโอกาสในจังหวัดปัตตานี(Social Work Process and the Provision of Social Welfare Services for Underprivileged Children in Changwat Pattani)
373.  การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของบ้านทิวสน ระหว่างปี 1950 - 1990()
374.  บทบาทด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้(The Social, Political and Economic Roles of Thai Muslim Women in the Southern Border Provinces of Thailand)
375.  ชุมชนมุสลิมกับการเปลี่ยนแปลง(Muslim Communities: changes and Responses)
376.  ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชนในจังหวัดนราธิวาส(Factors Affecting People)
377.  สภาวะสังคม-เศรษฐกิจ การประมง และความคิดเห็นต่อการจัดการประมงโดยชุมชนของชาวประมงพื้นบ้าน เกาะบุโหลนดอน จังหวัดสตูล(Status of socio-econmic, fisheries and opinions on the community based fishery management of the small-scale fishermen in the Buloandon island, Satun province)
298.  บทบาทของครูใหญ่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในการปรับปรุงการเรียนการสอน()
299.  จากนกกระดาษสู่สันติสุข 3 จังหวัดภาคใต้()
300.  บทบาทของอุละมาอปัตตานีในอดีตกับการพัฒนาสังคมการศึกษาและวัฒนธรรมมุสลิมในดินแดนปัตตานี()
301.  บทบาทของคณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอในเขตการศึกษา 2(The Roles of District Primary Education Commission in Educational Region II)
302.  การทบทวนองค์ความรู้เรื่อง สภาพปัญหา และมาตรการในการจัดการกับปัญหาการใช้สารเสพติดในภาคใต้(A systematic review of the substance abuse situation and management strategies in Southern Thailand)
303.  การติดตามประเมินผลโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนโดยการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงการทำงานกับเครือข่ายภาคประชาชนในระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ของ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้()
304.  ครูถูกจับเป็นตัวประกันอีกแล้ว()
305.  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตการศึกษา 2(Performance Efficiency of Primary School Administrators in the Project to Expand Opportunities in Fundamental Education in Educational Region II)
306.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นบางชนิดจากอ่าวปัตตานี : บูดู(Development of Some Lacal Products from Pattani Bay:Budu)
307.  ความคิดเห็นของประชาชนและข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อข้อปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม ตามคำวินิจฉัยของจุฬาราชมนตรี กรณีศึกษาในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี(View of People and Government Officials in Southern Border Provinces Toward Practices According to Islamic Principles as Judged by "Chularajamontree" Chief Iman of Muslims in Thailand : A Case of Stud)
308.  บทบาทของโต๊ะครู : กรณีศึกษาโต๊ะครูหะยีวันอิดรีส บิน หะยีวันอาลี(Roles of Tok Guru: A Case Study of Tok Guru Haji Wan Idris Bin Haji Wan Ali)
309.  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝันในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้(Efficiency and Effectiveness of Academic Administration of Administrators in Lab School Project in the Three Southern Border Provinces)
310.  รายงานการวิจัยเรื่อง สาเหตุและแรงจูงใจในการเสพยาเสพติดของกลุ่มเยาวชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้(Causes and Motivation for Drug Abuse Adult in the Southern Border Provinces of Thailand)
311.  สถานการณ์ของเด็กและสตรีในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้()
312.  คุณลักษณะของแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(Characteristics of Labour As Needed by Private Enterprises in the Three Southern Border Provinces)
313.  ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(Causal Factors Influencing Academic Achievement of Undergraduate Students at Prince of Songkla University Pattani Campus)
457.  บทบาทของมัสยิดในจังหวัดปัตตานีในการเผยแผ่อิสลามและความรู้ กรณีศึกษาที่มัสยิดอิบาดุรรอฮฺมาน ตำบลปูยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี()
314.  การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อพัฒนาลุ่มน้ำโก-ลค ตอนที่ 2 ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มบุคคลในชุมชน()
315.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความท้อแท้ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดปัตตานี(Factors Affecting Job Burnout of Primary School Administrators in Changwat Pattani)
316.  บทบาทของอาสาพัฒนาชุมนุมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง()
317.  รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินผลกระทบพื้นที่ชนบทภาคใต้()
318.  พฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 2(Teacher Code of Ethics of Secondary School Teachers in Educational Region II)
319.  ผลกระทบของการใช้แรงงานข้ามแดนในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้()
320.  สภาพและปัญหาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดปัตตานี(Conditions and Problems of Islamic Education Provision in Primary Schools in Pattani Province)
321.  คุณลักษณะของเกษตรตำบลที่ส่งผลต่อการนำแผนการผลิตของเกษตรกร มาจัดทำแผนพัฒนาตำบลในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส(Characteristics of District Agricultural Officers Affecting the Use of Agriculturists)
322.  สภาพปัญหาและความต้องการของผู้บริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษาในการดำเนินงานตามโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบทจังหวัดปัตตานี(Problems and Needs of Primary School Administrators and Teachers Concerning the Operation of Educational Project for Rural Development , Changwat Pattani)
323.  รายงานผลการวิจัยสภาพการมีงานทำและการว่างงานในชุมชนมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้(Employment and Unemployment Situations in Muslim Communities of southern Border Provinces)
324.  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนบือติงม่วง ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี()
325.  ปัญหาการบริหารโครงการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(Project Management Problems of Primary Schools under the National Office of Primary)
326.  สภาพเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม ของชุมชนประมงรอบอ่าวปัตตานี : การเปลี่ยนแปลง ปัญหา และ การปรับตัว()
327.  การศึกษาความต้องการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของศูนย์วิชาการ กลุ่มโรงเรียนในจังหวัดปัตตานี(A Study of Need to Develop Instructional Media of Academic Centers of School in Pattani)
328.  บทบาทของเกษตรตำบลและพัฒนากรตำบลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง(The Role of the Sub-District Agricultural and the Sub-District Development Officers in the Southern Border Provinces of Thailand in Self-sufficient Economy Development)
329.  อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหรับต่อสังคมมลายูในจังหวัดปัตตานี(The Influences of Arub Culture on Malay Society in Pattani Province)
330.  Peace Resolution : A Case Study of Separatist and Terrorist Movement in Southern Border Provinces of Thailand(การแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี : กรณีศึกษาขบวนการแบ่งแยกดินแดนและการก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย)
331.  บทบาทการใช้การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา ในโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบท ในจังหวัดปัตตานี(Community Development Education Roles of Primary Schools in the Educational Project for Rural Development in Changwat Pattani)
332.  สภาพและปัญหาการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส(States and Problems of School Lynch Program Management in School under the office of Narathiwat Provincial Primary Education)
333.  การใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างเสริมสุขภาพในระยะตั้งครรภ์ : กรณีศึกษาสตรีไทยมุสลิมในภาคใต้(Using Folk Wisdom for Promoting during Pregnancy: A Case Study of Southern Thai Muslim Women)
334.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้(People Participation in Social Development in the Southern Border Provinces)
335.  การศึกษาสภาพความต้องการและการพัฒนาทางวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม : รายงานการวิจัย()
336.  ความร่วมมือของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม ในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี(People Participation in Crime Prevention in Amphoe Muang , Changwat Pattani)
337.  สภาพและปัญหาการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดปัตตานี(States and Problems in Education Quality Assurance Operation of Primary Schools in Changwat Pattani)
338.  บทบาทของโรงเรียนมัธยมศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน จังหวัดปัตตานี(Roles of Secondary Schools Pertaining to School-Community Relations in Changwat Pattani)
339.  บทบาทของสตรีไทยมุสลิมในหมู่บ้านรูสมิแล()
340.  ปัญหาการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี(Problems of Job Performance in Educational Quality Assurance according to the Educational Standard Critcrion of the Private Islamic Schools in Changwat Pattani)
341.  ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้นำสตรีในการพัฒนาชุมชน(Factors Affecting Woman Leaders)
342.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานตำรวจชุมชนสัมพันธ์ในจังหวัดปัตตานี(People)
343.  สภาพปัจจุบัน ปัญหาและการพัฒนาการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(State, Problems and Development of Personnel Administration in Private Islamic Schools in the Three southern Border Provinces)
344.  สภาพและปัญหาการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดปัตตานี ยะลาและสตูล(State and Problems of Mainstream Education Programme in Secondary Schools in Chanwat Pattani Yala and Satun)
345.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเอง ชายแดนไทย-มาเลเซีย กรมทหารราบที่ 5(Factor Affecting People Participation in 5th Infantry Regiment Thai-Malaysia Border Thai Village Program)
346.  การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารโรงเรียน ในโรงเรียนที่ถูกลอบวางเพลิง จังหวัดปัตตานี(School-Community Relations Performance of School Administrators in Target Schools of Arson, Changwat Pattani)
347.  สภาพและปัญหาในการปฏิบัติภารกิจของนักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภาคใต้(States and Problems in Job Performance of Academic Officers in the Offices of Southern Provincial Education)
348.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส(Factors Influencing the Job Performance of Community Development Volunteer Leaders in Changwat Yala, Pattani and Narathiwat)
349.  ความต้องการในการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้(The Need Analysis in Furthuring Education of Mathaypomsuksa 3 Students in the Islamic Religious Schools in the Four Southern Border Provinces)
350.  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านของครูสอนศาสนาอิสลาม ในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดยะลา(Participation in Village Development of Islamic Education Teachers in Primary Schools in Changwat Yala)
351.  การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัย เขตการศึกษา 2(Performance Concerning School-Community Relation of the Primary School Administrators in the Sensitive Area in Educational Region II)
352.  การศึกษาการรับรู้ข่าวสารของประชาชนเขตชนบทและเขตเมืองในอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี(Study of the People)
353.  สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส(State and Problems of School and Community Relations Performed by Elementary School Administrators, Changwat Narathiwat)
356.  พฤติกรรมการรับฟังข่าวสารความรู้จากสื่อวิทยุกระจายเสียงและการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของชาวบ้านและผู้นำชุมชนในจังหวัดปัตตานี(Information Acquisition Behavior Through Radio Broadcasting Media and Everyday Applications Among Villagers and Leaders in Pattani)
354.  บทบาทตำรวจชุมชนสัมพันธ์ในการพัฒนาชุมชนในจังหวัดภาคใต้(Roles of Community Relation Police in Community Development in Southern Provinces)
355.  การศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ข่าวสารทาง สื่อมวลชนของชาวไทยมุสลิมในเขต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้()
357.  พฤติกรรมการรับสารจากสื่อโทรทัศน์ของรัฐ (สทท.11) ของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้(Behavior Patterns of Information Reception from Television of Thailand (TVT.11) by Thai Muslims in the Southern Border Provinces of Thailand)
358.  การจัดกิจกรรมบริการชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคใต้ สังกัดกรมสามัญศึกษา(Community Service Activites Conducted in the Secondary Schools in the South of Thailand under the Department of General Education)
359.  การรับรู้ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์รายวันของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(Information Reception from Daily Newspapers by Residents in the Three Southern Border Provinces)
360.  พฤติกรรมการรับฟังรายการประเภทข่าวทางวิทยุกระจายเสียงของประชาชน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ที่ใช้ภาษาสื่อสารในครอบครัวแตกต่างกัน(Radio-News Reception Behavior of Residents with Different Family)
361.  การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 2(Performances Concerning School-Community Relations of the Secondary School Administrators under the Department of General Education)
362.  การป้องกันยาเสพติดโดยองค์กรชุมชน : กรณีศึกษาบ้านเจาะกือแย ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี()
363.  พฤติกรรมการรับฟังรายการวิทยุ "ภาษาสื่อสารสัมพันธ์ชายแดนใต้" ของชาวไทยมุสลิมในอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส(Exposure to the Radio Programe "Phasa Susarn Samphan Chaidaen Tai"by Thai Muslims in Amphore Su-ngai kolok, Changwat Narathiwat)
364.  วิทยุชุมชนจังหวัดปัตตานี : กิจกรรมสื่อภาคประชาชน()
365.  เปิดใจดีเจภาคประชาชน : วิทยุชุมชนคือเครื่องมือขยายพลังทวีคูณ (ฟาฏิมะฮ์ และ เจ๊ะปอ)()
366.  การประเมินโครงการอาชีวศึกษาพัฒนาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ใน 4 จังหวัดภาคใต้(An Evaluation of Vocational Development Project of Vocational Colleges in the Four Southern Provinces)
367.  การมีส่วนร่วมของชาวชนบทในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง(The Participation of the Rural People in the Sourthern Border Provinces of Thailand in Self-sufficient Economy Development)
368.  กลุ่มพิทักษ์สวัสดิภาพชาวโคกโพธิ์ : พลังชาวบ้านเพื่อสวัสดิการชุมชน(Phithak Sawatdiphap Chao Khok Pho Group : Local Social Movement for Community Welfare)
369.  ผลกระทบของสื่อโทรทัศน์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สำหรับเยาวชนไทยใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้(Television Effects on Juveniles In The Five Southernmost Provinces of Thailand and Policy Impilications)
370.  บทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาส(Roles of School-Community Relations of Islamic Private Schools in Changwat Narathiwat)
371.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน กับชุมชนของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดปัตตานี(Factors Affecting Administrative Efficiency on School-Community Pelations of the Primary School Administrators in Changwat Pattani)
372.  การประชาสัมพันธ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย ของชาวไทยมุสลิมไทยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้()
378.  การศึกษาสถานการณ์ความรุนแรงและผลการสำรวจความเห็นของประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐต่อประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ทุกอำเภอของจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส()
379.  ระดับการเรียนรู้และเข้าใจการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีของเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส (คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 187/2546)()
380.  เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการจัดการเครือข่ายสารสนเทศของชุมชน(Appropriate Technology of Community Information Network Management)
381.  แบบแผนการสื่อสาร การเปิดรับสื่อและความต้องการข่าวสารของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้(Communication Pattern, Media Exposure and the Need for Information on the Situation in Southernmost Provinces)
382.  ภาพสะท้อนเหตุการณ์ อุดมการณ์ และวาทกรรมเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นำเสนอผ่านสื่อมวลชน(Representation, Ideology and Discourse of News Media on the Southern Situations of Thailand)
383.  ผลกระทบของการสื่อสารมวลชน: ทัศนคติของประชาชนในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการนำเสนอข่าวเหตุการณ์ความไม่สงบ(Effects of Mass Media: Attitudes of People in the Three Southernmost Province towards News Coverage on Violent Crises)
384.  พัฒนาการข่าวสารสถานการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(News Development in the Three Southernmost Provinces Situations)
385.  การพัฒนาฐานข้อมูล และช่องทางการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างสังคมสันติสุข(Development of Database and Communication Channels for Building Peaceful Society)
386.  สื่อเพื่อสันติภาพ: จริยธรรม การจัดการ และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา(Peace Journalism: Ethics, Management and Suggestions for Development)
387.  การให้บริการและการใช้อินเทอร์เน็ตตำบลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้: ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส(The Services and Use of Subdistrict Internet in the Southernmost Provinces: Pattani, Yala and Narathiwat)
388.  สาร สื่อ สู่สันติ(Message and Media for Peace)
389.  ขวัญการปฎิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปัตตานี(Staff Morale in Job Performance in the Office of Educational Service Area Pattani Province)
401.  ศิลปินถิ่นใต้ : ขาเดร์ แวเด็ง()
390.  การสร้างเว็บ 360 องศา พาโนรามิค วิว และอินเทอร์เรคชั่น ซีดี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ปัตตานี(Web 360 Panoramic View and Interraction CD to Promote Pattani & Historical Tourism)
391.  รูปแบบการบริโภคอาหารของหญิงตั้งครรภ์ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี(The dietary pattern intake during pregnancy in Thai Moslem pregnant women in Pattani Province, Thailand)
392.  ทัศนคติของประชาชนต่อความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้(The Attitudes of the People toward Unpeace in the Three Southern Border Provinces of Thailand)
393.  การศึกษาศักยภาพของดินบริเวณชายฝั่งอ่าวปัตตานีสำหรับการทำนากุ้ง(A Study on the Potential of the Coastal Soils Around Pattani Bay for Shirmp Farming)
394.  วิถีชีวิตชาวบ้าน สะท้อนงานศิลปะ()
395.  รูปแบบและยุทธศาสตร์การจัดการสังคมสมบูรณ์แบบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้(Model and Strategic Management for Comprehensive Societies in Three Southern Border Provinces)
396.  การติดตามและประเมินผลโครงการทักษิณถิ่นทอง(Follow-up and Evatuation of Thaksin Thin Thong Project)
397.  การกระจายรายได้ระหว่างภาคเศรษฐกิจของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้(Income Distribution among Economic Sectors in the Three Southernmost Provinces)
398.  ศาสนาพุทธที่ปรากฎในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19: การศึกษาจากหลักฐานทางโบราณคดี(Buddhism in Three Southern Border Provinces before the 13th Century: the Study from Archaeological Evidences)
399.  ศิลปะที่ได้รับอิทธิพลจากอิสลาม()
400.  สถานภาพเมืองปัตตานีในประวัติศาสตร์ช่วงพุทธศตวรรษที่ 22: ด้านความสัมพันธ์กับประเทศญี่ปุ่น(The History of Pattani during the 22nd Century of the Buddhist Era: The Relation with Japan)
402.  กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานปักษ์ใต้()
403.  รากฐานทางศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ที่รูสะมิแล()
404.  บ้านริมทางถนนหนองจิก()
405.  พลวัตทางสังคมกับปัญหาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้()
406.  ผู้นำความขัดแย้งและความรุนแรง : สภาวการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้()
407.  โครงการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม จิตวิทยา เศรษฐกิจ และความมั่นคงของจังหวัดชายแดนภาคใต้()
408.  การวิจัยเพื่อสรุปบทเรียน: กระบวนการเตรียมกลุ่มวิทยุชุมชนจังหวัดปัตตานี(A Lesson Learned Research: A Case Study of Pattani Community Radio Formation Process)
409.  ภาพจิตรกรรมไทยในศาลาวัดพลานุภาพ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี()
410.  แนวโน้มการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง พ.ศ.2548-2558(Administrative Trends of the Islamic Private School in Three Southern Border Provinces from B.E.2548-2558)
411.  รูปแบบการศึกษากฎหมายอิสลามของมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้(Learning Style of Islamic Law of Muslims in the Southern Border Provinces of Thailand)
412.  วิทยาการสอนของท่านนบีมุฮัมมัด(Methods of Teaching of the Prophet Muhammad)
413.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนที่ใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแม่ที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้เสียงบรรยายภาษาไทยและเสียงบรรยายสองภาษา(A Comparison of Learning Achievement and Retention of Students Using Malay Dialectas the Mother Tongue by Computer-Assisted Instruction withThai Narration and Bilingual Narration)
414.  Bullying Among Lower Secondary School Students in Pattani Province(พฤติกรรมการรังแกของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดปัตตานี)
415.  การศึกษาจรรยาบรรณของข้าราชการครูใน 3 จังหวัดชายแดนใต้(A Teachers Code of Ethics Study of Teachers in the Three SouthernBorder Provinces)
416.  การยอมรับในการผสมผสานการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขของผู้บริหารทางการแพทย์และสาธารณสุขในสามจังหวัดชายแดนใต้(Concession to the Integration of Thai Traditional Medicine in the Government PublicHealth Service of Medical and Public Health Administratorsin the Three Southern Border Provinces)
417.  การสร้างเครือข่ายการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน : กรณีศึกษาตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี(Network Building to Protect and Control Dengue Hemorrhagic Fever in Community:A Case Study of Tambon Bangkro, Amphoe Khokpho, Changwat Pattani)
418.  รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสมรรถนะบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้(A Causal Relationship Model of Personal Competency AffectingEffectiveness of Educational Service Area Officein the Three Southern Border Provinces)
419.  รูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน : กรณีศึกษาตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส(Model for the Promotion of Pre-School Child Development through the Participation of Family and Community : A Case Study of Tambon Munoh, Amphoe Su-ngaigolok, Changwat Narathiwat)
420.  การวิเคราะห์การจัดกลุ่มโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้(Cluster Analysis of Schools based on Educational Standards for External Quality Assessment : Basic Education Level of Schools in the Three Southern Border Provinces)
421.  การวิเคราะห์องค์ประกอบของประสิทธิภาพการสอนของครูวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี(Factor Analysis of Teaching Efficiency of Science Teachers in Primary Schools under theOffice of Pattani Educational Service Areas)
422.  อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ต่อพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจากหลักการศรัทธาของเยาวชนไทยมุสลิมในอำเภอเมือง จังหวัดยะลา(The Influence of Globalization Stream on Deviation Behavior of ThaiMuslim Youth From Islamic Creed inMuang District Yala Province)
423.  การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของแรงงานสตรีในอุตสาหกรรมทะเล จังหวัดปัตตานี(Development of a Model to Improve Quality of Life for Female Labor in Pattani Seafood Industry)
424.  การศึกษาคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นเขตจังหวัดปัตตานี(Studies on Nutritive Value of Local Feedstuffs in Pattani Province)
425.  การรับรู้สุขภาพองค์การและความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(The Perception on Organizational Health and the Relationship)
426.  จากเมืองนอกสู่ปัตตานี : แหล่งช้อปปิ้งเสื้อผ้ามือสองของแบรนด์เนม()
427.  ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดวิจารณญาณกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3(Relationship between Critical Thinking and Achievement of Mathayomsuksa Three Students)
428.  ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูในจังหวัดปัตตานี(Relationship between Organizational Climate and Job Performance Behaviors of Teachers in Changwat Pattani)
429.  นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาวัฒนธรรมวิจัยของอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(Innovations for Developing the Faculty Research Culture at Prince of Songkla University, Pattani Campus)
430.  เจตคติต่อการวิจัยและปัจจัยที่เอื้อต่อการทำวิจัยของบุคลากรวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริมทร์ วิทยาเขตปัตตานี(The Attitude towards Research and the Contributory Factors in Conducting Research among Staff members of College of Islamic Studies, Prince of Songkla University, Pattani Campus)
431.  การวิจัยเชิงประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียน : กรณีศึกษาในภาคใต้(Assessment Research for Efficiency of Non-formal Educational Administration: A Case Study of the South)
432.  แหลงใต้ (17)()
437.  รายการวิทยุ : ความพึงพอใจและความต้องการของผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีงบประมาณ 2550(Radio Program : Satisfaction and Need of Listeners of Prince of Songkla University Broadcasting Radio Station Pattani Campus)
433.  แหลงใต้ (19)()
434.  แหลงใต้ (18)()
438.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน จังหวัดปัตตานี(Factors Affecting the Efficiency of Village Fund Management, Changwat Pattani)
435.  ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(Superiors? Satisfaction with the Efficiency of Work Performance of Graduates of Prince of Songkla University, Pattani Campus )
436.  บทบาทศึกษาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้(Roles of the Faculty of Education for Sustainable Development in the )
439.  พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2547-2548 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(Learning Disciplinary Behaviors of Undergraduate Students in 2004-2005, Faculty of Education, Prince of Songkla University Pattani Campus)
440.  ปัจจัยด้านครอบครัวและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศของนักเรียน ระดับอาชีวศึกษาในเขตเทศบาลนครยะลา(Family and Environment Factors Affecting Sexual Behaviors of Vocational Students in Yala Municipality)
441.  พฤติกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนของครูมัธยมศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี(Behaviors of Instructional Measurement and Evaluation of Secondary School Teachers in Islamic Private Schools, Changwat Pattani)
442.  สมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดปัตตานี(Physical Fitness of Prathomsuksa Six Stdents in Changwat Pattani)
443.  Twins Born in Pattani Hospital: 1996-2005(การคลอดแฝดสองในโรงพยาบาลป?ตตานี: พ.ศ. 2539-2548)
444.  ความเชื่อของมุสลิมที่มีต่ออัสสิหฺร์ (ไสยศาสตร์) อัลกะฮานะฮฺ(การทำนาย) และอัลอิรอฟะฮฺ (การดูดวง): กรณีศึกษาในอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี(The Beliefs of Muslims in Magic, Witchcraft and Soothsaying: A case Study of Yaring, Pattani)
445.  ความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการด้านการออกกำลังกายในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา(Needs of People)
446.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคาดหวังในการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี(Factors Affecting the Expectation for Further Study of Mathayomsuksa 6 Students in Islsmic Private Schools Changwat Pattani)
447.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี(Factors Affecting Participation in Educational Management of Basic Educational Commission in Islamic Private Schools Administration, Changwat Pattani)
448.  ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สภาวะกับการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานในอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี(Relationship between Perception of Health Status and Self-Care of Diabets Mellitus Patients in Amphoe Panarea Changwat Pattani)
449.  ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลา(Morale in Job Performance of Teachers in Yala Educational Areas)
450.  การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้(Educational Management for Sustainable Development of Islamic Private Schools in Three Southern Border Provinces)
451.  การศึกษาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนของครู: กรณีศึกษาครูที่ได้รับรางวัลพระราชทานในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี(Study of Teching Techniques : A Cas of the Royal Award Teachers at Islamic Private Schools in Changwat Pattani)
452.  Modeling Adverse Event Riskd in Southern Border Provinces of Thailand: 2004-2005(การสร้างตัวแบบของความเสี่ยงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย : 2004 - 2005)
453.  ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหาร ท้กษะทางวิชาการกับการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ การศึกษาของผู้บริหาร ตามทัศนะของคณะกรรมการประกันคุณภาพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สามจังหวัดชายแดนภาคใต้(Relationship between Administrative Skills, Academic Skills and Administratirs)
454.  "อัลวีลายะฮ์อัลคอซ์เซาะฮ์" และหลักการปฏิบัติในสังคมมุสลิมในจังหวัดยะลา กรณีศึกษาเฉพาะอำเภอยะหา("Al-wilayah Al-khasah" and Its Application in Muslim Society in Yala Province: A case Study in Yala District)
455.  บทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังในการจัดการเรียนการสอนของวิทยากรอิสลามศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดยะลา(Expected and Actual Instructional Roles of Islamic Teachers in Primary Schools in Yala Province)
456.  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(The Relationship between Demographic Factors and Quality of Working Life and Organizational Commitment ofSupporting Staff at Prince of Songkla University, Pattani Campus)
458.  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของครูกับการทำวิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา(Relationship between Factors of Teachers and Classroom Research in Private Islamic Secondary Schools, Yala Province)
459.  แหลงใต้ (20)()
460.  การดะอฺวะฮฺของคณะกรรมการประจำมัสยิดในการส่งเสริมการเศาะลาฮฺญะมาอะฮฺ : กรณีศึกษาคณะกรรมการประจำมัสยิดในอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส(The Dawah of the Masjid Committee in Encouraging People Attend Jama)
461.  ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1(Administrative Factors Affecting Internal Quality Assurance of Islamic Private Schools under Yala Educational Service Area Office 1)
462.  โครงการเสริมสร้างศูนย์ประสานงานระดับจังหวัดในการจัดการความขัดแย้งของชุมชน พื้นที่ภาคใต้()
463.  โครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและการจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้()
464.  การผสมผสานทางวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธ ชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวไทยมุสลิม ในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี(The Cultural Integration Among the Buddhist, Chinese and Muslim Thais in Amphoe Muang, Pattani Province)
465.  ปัญหาพื้นฐานของชาวบ้านจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส()
466.  วิจัยชาวบ้านในบริบทของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชุมชนชายแดน()
467.  การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(Curriculum Evaluation of Bachelor of Arts Program in Islamic Economics and Management, College of Islamic Studies Prince of Songkla University Pattani Campus)
468.  ความเชื่อด้านสุขภาพกับการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลปูยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี(Health Beliefs and Self-Care of Hypertension Patients Tumbol Puyud Amphoe Muang Changwat Pattani)
469.  แบบอย่างทางจริยธรรมของครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส ตามทัศนะของผู้บริหารและครูอิสลามศึกษา(Ethical Model of Islamic Studies Primary Schools Teachers in Narathiwat Province as Perceived by Administrators and Islamic Studies Teachers)
470.  องค์ประกอบทางจริยธรรมของนักศึกษามุสลิมในสถาบันอุดมศึกษา(Ethical Factors of Muslim Students in Higher Educational Institute)
471.  ปัญหาในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(Problems in Conducting Master of Arts Thesis of Students in Faculty of Humanities and Social Sciences, Prince of Songkla University)
472.  ผลของการสอนวิชาภาพพิมพ์โดยใช้โมเดลซิปปาที่มีต่อความถนัดทางศิลปะ ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ และความสามารถด้านเหตุผลเชิงนามธรรมของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(Effects of teaching in printmaking subject by using Cippa model on the artistic aptitude, space relation and abstract reasoning of undergraduate students in Art Education program at Prince of Songkla )
473.  โนราโรงครูคณะเฉลิมประพา จังหวัดปัตตานี(Nora rong khrue by Chalermprapa troupe Pattani province)
474.  การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม MOODLE วิชาฟุตบอล 2 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา(Development of multimedia lessons with MOODLE Program for the course of fooltball II for undergraduate students at the Faculty of Education, Institute of Physical Education, Yala Campus)
475.  ผลของการเรียนรู้จากบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม สำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม(Effects of web-based instruction based on constructivist in element and compound in industry for students in the islamic private school)
476.  ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในโรงเรียนกับพฤติกรรมการสอนของครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส(The relationship between school supervision and teaching behavior of islamic studies teachers in secondary schools, under the Office of Education Services Areas in Narathiwat Provice)
477.  ผลของการเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย Team-Based Learning ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(The effects of web-based instruction by Team-Baesd Learning on academic achievement of undergraduate students, Faculty of Education, Prince of Songkla University, Pattani Campus)
478.  พฤติกรรมการเรียนการสอนของครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2(Teaching behaviors of islamic studies teachers of elementary schools in Narathiwat Educational Service, Region Two)
479.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี(Factors effecting teaching efficiency of islamic private school teachers in Pattani Province)
480.  ผ้ามือสอง สะท้อนวิถีชีวิตของคนในสังคมเมืองปัตตานี()
481.  แหลงใต้ (21)()
482.  แหลงใต้ (22)()
483.  วัดทรายขาว : ลาก (ชัก) พระเดือนห้า สรงน้ำพ่อท่านสีแก้ว()
484.  ประสบการณ์จากการประกวดดิเกร์ฮูลู()
485.  การวิจัยนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2540-2550(The Research Administrative in Education Policy of the Government in Southern Border Provinces (1997-2007))
486.  ประมวล องค์ความรู้ในพหุวัฒนธรรมศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้(The Compilation of Multicultural Education Knowledge in Southern Border Provinces)
487.  Demographic Trends Affecting Education Completion and Employment in Pattani and Songkhla Provinces of Thailand(แนวโน้มทางประชากรที่ส่งผลต่อการจบการศึกษาและการมีงานทำในจังหวัดปัตตานีและสงขลา)
488.  สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่เปิดสอนสองหลักสูตร จังหวัดยะลา(States and Problems of Instructional Management of Islamic Studies in the Public School Implementing Dual Curricula in Yala Province)
489.  ผลของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน จังหวัดปัตตานี(Effects of Problem-Based Learing throught Science, Technology and Society of Matthayomsuksa Five Students, Azizstan Foundation School, Changwat Pattani)
490.  สายรายงานกับการยอมรับหะดีษในฐานะเป็นคำสอนของอิสลาม(Hadith Reporter and Admit the Hadith as the Doctorine of Islam)
491.  การยึดมั่นในหลักการศาสนาของชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้(Religious Commitment of Muslims in Three Southern Border Provinces of Thailand)
492.  ผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กรณี: การอพยพย้ายถิ่นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และแนวทางแก้ไข(Impact of Violence on Safety Lives and Properties : Case Study of People Migration in 3 Southern Border Provinces of Thailand)
493.  การมีส่วนร่วมและเจตคติต่อการป้องกันอาชญากรรมของผู้นำชุมชนในจังหวัดปัตตานี(Participation and Attitude Toward Criminal Prevention of Community Leaders in Pattani Province)
494.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอิสลามแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1(Activities for Inculcating Islamic Ethics in Secondary Students at Islamic Private School in the Educational Area I, Yala)
495.  Bullying Behaviour in Pattani Primary Schools(พฤติกรรมการรังแกของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานี)
496.  พัฒนาการการทำนาเกลือและการค้าเกลือที่ปัตตานี(Salt Farming Development and Its Trade in Pattani)
497.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้(Factors Affecting Teaching Efficiency of Islamic Private School Teachers in Three Southern Border Provinces of Thailand)
498.  เศรษฐกิจของภาคครัวเรือนจังหวัดปัตตานีภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่(Household Economy in Pattani Province under the Southern Unrest)
499.  แนวทางการจัดการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(An Approach of Learning and Teaching on the Internet for Undergraduate Students, Prince of Songkla University, Pattani Campus)
500.  รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยด้านพลังที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำทรงพลังทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้(A Linear Structure Equation Model of Power Factors Affecting Educational Resonant Leadership of Basic Education School Administrators in Three Southern Border Provinces)
501.  กรงเจ๊ะอาแม ใคร ๆ ก็อยากได้()
502.  การใช้บริการหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ของบุคลากรภายนอก()
503.  Terrorism Risk Modeling in Southern Border Provinces of Thailand during 2004 to 2005(การสร้างตัวแบบความเสี่ยงจากการก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2547- 2548)
504.  การแสดงอัตลักษณ์พันทางของกลุ่มข้าวยำการละครในสังคมพหุปัตตานี()
505.  ข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับ "ข้อเรียกร้อง 7 ข้อของหะยีสุหลง"()
506.  ความเครียดและแนวทางเยียวยาความเครียดของประชาชนในพื้นที่ก่อความไม่สงบ(Stress and Interventions for People in Unrest Areas)
507.  เจ๊ะแว เต๊ะลูกา ช่างทำกริชคนสุดท้ายของเมืองปัตตานี()
508.  โดดเดี่ยวบนปลายตาล ลมหายใจของอาชีพขึ้นตาลโตนดที่บ้านภูมีน้ำพุ่ง ปัตตานี()
509.  บริการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าหอสมุดจอห์น เอฟ เคเนดี้ แบบออนไลน์()
510.  ปัญจักสีลัต()
511.  ฝึกครูเก็บข้อมูลภาคสนามพบช่างทำกรงนกราคาแสน()
512.  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น วัดมุจลินทวาปีวิหาร การจัดการท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบัน()
513.  ภาพสะท้อนตัวตนของ "ศิลปินมลายู" ผ่านผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย()
514.  ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ในสังคมพหุวัฒนธรรม: การทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติ(Strategic Leadership in Multicultural Society: Rethinking Concepts, Theories and Practices)
515.  ลุงมะ นักปั่นสามล้อพ่วงแห่งปัตตานี()
516.  แหลงใต้ (23)()
517.  อะซาน เสียงเพรียกแห่งสันติยามรุ่งอรุณ()
518.  อาหารพื้นเมืองปัตตานี()
519.  Determining Factors for Academic Achievement and Attitude of Students at Prince of Songkla University, Pattani Campus(ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทัศนคติของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี)
520.  การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการอิสลามโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะภาษาไทย สำหรับเด็กมุสลิม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี(Integrated Islamic Teaching-Learning by Thai Skill Exercises for Muslim Children Grades 1-3 at Jariya Islam Suksa Anusorn School, Nongjik District, Pattani Province)
521.  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวปฏิรูปการศึกษาของครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี(Student-centered Learning and Teaching according to Educational Reform as Perceived by Islamic Private Schools Teachers in Pattani)
522.  อานาชีด เสียงขับขานแห่งสันติภาพ(Anasyid the voice of peace)
523.  ความพึงพอใจและปัญหาของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน : กรณีศึกษารายวิชา 281-440 การฝึกปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย()
524.  สภาพและปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใน 3 จังหวัดชายแดนใต้(State and problems of using the internet of upper secondary students in the three southern border provinces)
525.  ตัครีจญ์ตัวบทหะดีษในหนังสือบุฆยะฮฺ อัฏฏุลลาบ เล่มที่ 1 ของชัยคฺดาวูด เบ็น อับดุลลอฮฺ อัลฟะฏอนีย์(The Takhrij of Hadith texts in the book Bughyat al-Tullab (volume 1) of Sheikh Dawud bin )
526.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(Factors affecting towards public mind of Prince of songkla university)
527.  ประเพณีลาซัง-แต่งงานโต๊ะชุมพุก ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี(Lasang-Taochumpuk marriage in T.Kuan, A.Panarae, Pattani province)
528.  การส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้(The Research and development on learning network innovation of teachers and educational staff to develop student quality in three southern border provinces)
529.  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต 1(Self-health care behavior of prathomsuksa five-six students under the responsibility of yala education service area ofiice one)
530.  ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผลปลายทางที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา(Effects of backward design learning on physic achievement and satisfaction toward learning management of mathayomsuksa six students in satree islam witaya mulaniti school yala province)
531.  การทำหน้าที่ต่างกันด้วยวิธีถดถอยโลจิสติกและวิธีแมนเทล-แฮนส์เซล สำหรับข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2(Differential item functioning using logistic regression and Mantel-Haenzel for mattayomsuksa 2 achievement tests of pattani educational area 2)
532.  การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 ของโรงเรียน 2 ระบบ: กรณีศึกษาโรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา(Learning management of science strand level 3 in dual-system school: A case study of Raman siriwit school Raman district Yala province)
533.  พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลา(Food consumption behavior of the secondary students in muang district area, yala province)
534.  การใช้หลักจิตวิทยาการศึกษาอิสลามในกระบวนการสอนของครูอิสลามศึกษา ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี(The application of islamic educational psychology in the teaching process of islamic studies teachers in primary schools under the office of pattani educational service areas)
535.  Pattern of undergraduate student transfers within prince of songkla university, pattani: 1999-2007(รูปแบบการโอนย้ายสาขาวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี: 2542-2550)
536.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี(Factors influencing learning achievement motivation of mathayomsuksa three student in islamic private schools in changwat pattani)
537.  คุณลักษณะของน้ำนมแพะจากผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(Characteristic of goat milk collected from enterprises in three southern borders provinces)
538.  วิถีชีวิตการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา(Health promotion lifestyle of the undergraduate students in institute of physical education yala)
539.  ปัญหาและความต้องการของครูอิสลามศึกษาในการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดปัตตานี(Problems and needs of islamic studies teachers in learning and teaching islamic studies in public schools under the development project of islamic studies learning and teaching in primary and secondar)
540.  แนวทางพัฒนาการจัดการประมงชายฝั่งโดยองค์กรท้องถิ่นจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส(Approach to the development of coastal fishery management by local organization in pattani and narathiwat provinces)
541.  ผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กรณี : การอพยพย้ายถิ่นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และแนวทางแก้ไข(Impact of violence on safety lives and properties : case study of people migration in 3 southern border provinces of thailand)
542.  การศึกษาวิถีชีวิตของเยาวชนไทยมุสลิม เพื่อเสริมสร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้(A study of the thai muslim youth)
543.  การวิเคราะห์สภาพการคลัง การบริหารงบประมาณ และแนวโน้มการพัฒนาศักยภาพทางการคลังเพื่อพึ่งพาตนเองของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างปีงบประมาณ 2547-2551(Analysis of financial situations, budgetary managements, and tendency in developing financial potencial potentials for self-reliance at Prince of songkla university, pattani campus, in the fiscal year)
544.  ลักษณะของนักศึกษาและเหตุผลที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(Characteristics of students and reasons for studying at Prince of songkla university, pattani campus)
545.  โครงการทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรง (พ.ศ. 2547-2550)()
546.  ความสามารถของพยาบาลในการช่วยเหลือด้านจิตใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสงขลา(Nurses)
547.  ประสบการณ์อารมณ์ซึมเศร้าและการจัดการอารมณ์ซึมเศร้าของครูในสถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้(Experinces and Management of Depressive Mood among Teachers in the Unrest Situation Areas of Southern Thailand)
548.  การเสริมสร้างพลังอำนาจของตำรวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เหตุการณ์ความไม่สงบภาคใต้: กรณีศึกษาจังหวัดยะลา(Empowerment of Policeman Working during the Situation of Unrest in Sounthern Thailand: A Case Study in Yala Province)
549.  ความเครียดและการเผชิญความเครียดของหญิงม่ายที่สามีเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้: กรณีศึกษาหญิงม่ายที่อยู่ในศูนย์รอตันบาตู จังหวัดนราธิวาส(Stress and Coping of Widows Losing their Husband from the Situation of Unrest in Three Southern Border Provinces : A Case Study at Rotanbatu Center, Narathiwat Province)
550.  ประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลในสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้(Nurse)
551.  การเสริมสร้างพลังอำนาจของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์ระหว่างเผชิญเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้(Professional Nurses)
560.  การศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(A study of needs for self-development of academic supporting staff in prince of songkla university, pattani campus)
552.  สิ่งรบกวนครอบครัว ระดับการตอบสนองต่อสิ่งรบกวนครอบครัว และภาวะสุขภาพครอบครัวที่เผชิญสถานการณ์ความไม่สงบจากการก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย(Family Stressors, Families)
553.  ปัญหาจิตใจและการดูแลตนเองด้านจิตใจในผู้ที่สูญเสียบุคคลในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบภาคใต้ : กรณีศึกษา อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี(Psychological Problems and Psychological Self Care of Persons Loss of Family Members from the Situation of Unrest in Southern Thailand: a Case Study at Ka-Por District, Pattani Province)
554.  การดูแลตนเองด้านจิตใจของข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้: กรณีศึกษาอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา(Psychological Self-Care Teachers Working in Situations of Unrest in Southern Thailand: A Case Study of Sabayoi District, Songkla Province)
555.  สมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศูนย์ภาคใต้: การรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ(Core Competencies of Nurses Working at Out-Patient Departments in Regional Hospitals, Southern Thailand: Nurses)
556.  การปฏิบัติของพยาบาลเพื่อช่วยเหลือบุคคลในช่วงวิกฤตการณ์ทางอารมณ์จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(Nurses)
557.  การประเมินความเครียดและการเผชิญความเครียดของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยจากสถานการณ์ไม่สงบในภาคใต้ : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา(Stress Appraisal and Coping of Health Personnel from the Situation of Unrest in Southern Thailand: A Case Study at Songkhla Province)
558.  การเสริมสร้างพลังอำนาจแก่พยาบาลประจำการโดยหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาล 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างสถานการณ์ความไม่สงบ: ตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ(Head Nurses)
559.  ความเครียดและการจัดการความเครียดของวัยรุ่นในสถานศึกษาต่อสถานการณ์ความไม่สงบ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา(Stress and Stress Management of School Adolescents Encountering the Situation of Unrest at Sabayoi District, Songkhla Province)
561.  ปัจจัยภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี : ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี(Health Status Factors of the Elderly in Changwat Pattani : Case Study of Tambon Piyamumung, Amphoe Yaring, Changwat Pattani)
562.  ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการการคลอดกับผดุงครรภ์โบราณของมารดาไทยมุสลิม : กรณีศึกษา ตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี(Factors Affecting Using Delivery Service by Midwife of Thai Muslim Mother : Case Study of Tambon Momavee, Amphoe Yarang, Changwat Pattani)
563.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา(Factors Affecting Physical Exercise Behavior of Undergraduate Students at Institute of Physical Education - Yala Campus)
564.  การรับรู้ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก และความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานีอนามัย ตำบลปะกาฮะรังของสตรีในตำบลปะกาฮารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี(Information Perceive in Cervical Cancer Knowledge and Satisfaction towards Health Care Center Services of Women in Tambon Pakaharang Amphoe Muang Changwat Pattani)
565.  ปัญหาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรอิสลามศึกษา (อิบตีดาอียะฮฺ) พ.ศ.2540 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล สามจังหวัดชายแดนภาคใต้(Problems of Teaching and Learning of Islamic Studies in the Curriculum of Islamic Studies of the Lower-Secondary : Schools in the Municipality of Three Sourthern Border Provinces of Thailand)
566.  เจตคติต่อการพนันฟุตบอลและพฤติกรรมการเล่นพนันฟุตบอลของเยาวชนในจังหวัดปัตตานี(An Attitude toward Football Gambling and Football Gambling Behaviors of Youths in Changwat Pattani)
567.  การพัฒนาบทเรียนบนห้องเรียนเสมือนโดยประยุกต์การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(Development of virtual classroom lesson based on application of problem-based learning for undergraduate students, Faculty of Education, Prince of Songkla University, Pattani Campus)
568.  บทบาทการศึกษาอิสลามในการเผยแผ่ความเข้าใจอิสลาม: ศึกษากรณีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา(The Role of Islamic Education in Understanding of Islamic Call (Da wah): A Case Study of Religious Schools Situated in the Province of Yala)
569.  หลักการจัดการศึกษาอิสลามของผู้บริหารและครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี(The Implementation Principles on Islamic Education of Administrators and Religious Teachers in Islamic Private School in Pattani Province)
570.  สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอาหรับในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อำเภอเมือง จังหวัดยะลา(States and Problems of Learning and Teaching Arabic in Islamic Private Schools in Muang District, Yala Province)
571.  ผลของการฝึกอบรมบนเว็บเพื่อเพิ่มสมรรถนะการผลิตสื่ออีเลิร์นนิ่งของนักศึกษาเตรียมออกปฏิบัติการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(Effects of Web-based Training to Increase Competency in E-Learning Media Production for Pre-Professional Internship Students, Faculty of Education, Prince of Songkla University)
572.  การวิเคราะห์องค์ประกอบของขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูในจังหวัดยะลา(A Factor Analysis of Teachers)
573.  วิถีชีวิตมุสลิมกับการจัดการศึกษาของชุมชน : กรณีศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) นัจมุดดีน ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี(Muslim Way of Life and Education Management in the Community : A Case Study of Islamic Education Center of Najmuddeen Mosque (TADIKA) Tambon Saikao, Amphoe Kok pho, Changwat Pattani)
574.  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสวัสดิการชุมชน : กรณีศึกษากองทุนช่วยเหลือผู้เสียชีวิต ชุมชนเมาะสือแม อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส(The Development of Community Welfare Management : A Case Study of Mohsuemae Community Helping Funeral, Amphoe Muang, Changwat Narathiwat)
575.  Statistical Modeling of Youth Unemployment and School Non-attendance in Pattani and Songkla Province of Thailand(การสร้างตัวแบบทางสถิติเกี่ยวกับการว่างงานและไม่อยู่ในระบบโรงเรียนของเยาวชนในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดสงขลา)
576.  สมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้(Competency of Islamic Private School)
577.  การปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอิสลามของนักเรียน โรงเรียนตาดีกา ตามทัศนะของผู้ปกครอง ในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี(The Practice of Islamic Morality and Ethics of Tadika)
578.  สภาพ ปัญหา และแนวทางการปลูกฝัง อัคลากฺ แก่นักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี(States, Problems and Inculcation of Akhlaq into Islamic Private Schools)
579.  การบริหารจัดการทรัพย์สินริบาในกฎหมายอิสลาม : กรณีศึกษาการปฏิบัติของชาวมุสลิมในเทศบาลเมืองนราธิวาส(The Management of Riba Property in Islamic Law : A Case Study of the Practice of Muslims in Narathiwat Municipality)
580.  บทบาทด้านการศึกษาและการเมืองของชัยคฺวันอะหมัด อัล-ฟะฎอนีย์ (พ.ศ. 2399-2451)(The Roles of Shaykh Wan Ahmad al-Fatani (1856-1908 A.D.) in Education and Politics)
581.  ปัจจัยที่มีผลต่อสันติสุขในสมัยเคาะลีฟะฮฺอุมัรฺ อิบนฺ อัล-ค็อฏฏ็อบ(Effective Factors on Peace in the Period of Caliph )
582.  พัฒนาการสถานศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2549(Development of Traditional Islam Institutions (Pondok) in Southern Border Provinces of Thailand from 1957 to 2006)
583.  การคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนร่วมในการนิติบัญญัติของท่านอุมัรอิบนุ อัลค็อฎฎอบเราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ศึกษาภาคปฏิบัติของหลักผลประโยชน์ในกฎหมายอิสลาม(Fiqh al-Maslaha "Public Interst" According to Caliph Umar ibn al-Khattab (A.R) An analytical study of Fiqh al-Maslaha in Islam)
584.  แนวโน้มการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนตามทัศนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดงานเขตพื้นที่การศึกษา นราธิวาสเขต 1 (พ.ศ.2555-2560)(Trends in learning development of students as perceived by involved persons in basic education schools under jurisdiction of Narathiwat educational service area office I (B.E.2555-2560))
585.  ผลของการใช้ชุดการสอน เรื่องการเขียนพยัญชนะไทยที่มีต่อความสามารถในการเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning disabilities): กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 โรงเรียนบ้านคอล(Effects of using instructional package on Thai alphabet writing ability of learning disabilities students: A case study of Primary grade 2 and 3 students Kolotanhyong school, Nongchik district, Pattan)
586.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา(Factors influencing sexual behaviors of Yala rajabhat university students)
587.  ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานวิชาการของครู ตามทัศนะของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี(Relationship between administrators and academic performance of teachers as perceived by teachers in Islamic private schools in Pattani province)
588.  สภาพการทำงานและปัจจัยเชิงสาเหตุในการเข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนดของข้าราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(Work condition and factor prompting the government servants at Prince of songkla university, Pattani campus to join the early retirement program)
589.  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(Factors related to academic achievement of undergraduate students with low achievement in the Faculty of education Prince of songkla university, Pattani campus)
590.  จิตสาธารณะและรูปแบบการดำเนินชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(Public mind and lifestyle of Prince of songkla university)
591.  องค์ประกอบของน้ำนมแพะในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย(Composition of goat milk in lower southern of Thailand)
592.  การไม่อยู่ในระบบโรงเรียนและไม่ทำงานของเยาวชนในจังหวัดยะลาและจังหวัดสตูล(Youth unemployment and school non-attendance in Yala and Satun provinces of Thailand)
593.  คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้(Characteristics of islamic private school administrators in three southern border provinces)
594.  การมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี(Participation in administrative process for the development of education quality of personnel in islamic private schools, Pattani province)
595.  สภาพความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา(State of being a learning organization in Yala islamic university)
596.  กระบวนการนิเทศงานวิชาการของผู้บริหารตามทัศนะของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี(Administrators)
597.  วิวัฒนาการการเรียนการสอนอิสลามศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย(Development of learning and teaching in islamic studies in the private islamic schools in the three southern border provinces of Thailand)
598.  ผลของการเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสานที่พัฒนาตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในจังหวัดยะลา(Effects of blended learning developed based on cooperative learning approach on mathematics achievement of mathayomsuksa 5 students in Yala province)
599.  การบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มของผู้บริหารสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้(Administration of intensive islamic study curriculum of school administrators in the three southern border provinces)
600.  การบูรณาการสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3 สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้(The integration of contents and learning standards for the level 3 of islamic private schools in southern border provinces of Thailand)
601.  รูปแบบการให้อาหารเสริมและภาวะโภชนาการของทารก อายุ 6-12 เดือน ในจังหวัดปัตตานี(Complementary feeding pattern and nutritional status of children aged 6-12 months in Pattani province)
602.  รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการผ่านการเรียนรู้แบบผสมผสาน สำหรับผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้(Academic Leadership Development Model Via Blended Learning for School Administrators Under the Jurisdiction of office of Educational Service Area of Primary Education in Three Southern Border Province)
603.  พื้นที่นี้ดีจัง บางนรายิ้ม()
605.  เดือนรอมฎอนกับการต่อสู้ระบบบริโภคนิยม()
606.  พระสหายแห่งลุ่มน้ำสายบุรีนาม วาเด็ง ปูเต๊ะ()
607.  การวิเคราะห์การปนเปื้อนโลหะหนักในแม่น้ำปัตตานีและการดูดซับทางชีวภาพของโลหะหนักบางชนิดโดยสาหร่ายทะเลและจุลินทรีย์()
604.  วิถีปอซอชายแดนใต้()
608.  การสื่อข่าวของผู้สื่อข่าวท้องถิ่นภายใต้บริบทความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)(News Reporting of Stringers in Insurgency in Southernmost Provinces of Thailand (Pattani, Yala and Narathiwat))
609.  โครงการศึกษาสถานภาพและบทบาทสถานีโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกใน 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)(Statuses and Roles of the Local Cable Televisions in the 5 Provinces of the Southernmost, Thailand (Songkla, Satun, Pattani, Yala and Narathiwat))
610.  แนวคิดและการปฏิบัติ ประชาคมตำบล/หมู่บ้าน ของผู้นำชุมชนมุสลิม จังหวัดชายแดนภาคใต้(Concept and Implementation Muslim Leader in the Southern Border Province the Civil Society Case Study)
611.  สตรีไทยมุสลิมกับอาชีพพยาบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2505-2550(Thai-Muslim Women and Nursing Profession in Southern Border Provinces of Thailand A.D.1962-2007)
612.  รูปแบบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(The Model of Job Satisfaction in the University Staff, Prince of Songkla University)
613.  ภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้อำนวยการโรงเรียนของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้(Muticultural Leadership of Public School Principals in the Three Southern Border Provinces)
614.  การเปลี่ยนแปลงวิถีของชาวไทยพุทธ หลังเหตุความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ พ.ศ.2547- พ.ศ.2554 ศึกษากรณี หมู่ 4 ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา(The Transformation of Thai Buddhists)
615.  การติดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี()
616.  ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะรอพินิจครั้งที่ 2 และ 3 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(An Investigation of the Determinants of 2nd and 3rd Probation in Learning for Undergraduate Students at Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University, Pattani Campus)
617.  ความต้องการบริการวิชาการชุมชนด้านฝึกอบรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้(A Study of Academic Training Needs Assessment in Three Border Provinces of Southern Thailand)
618.  บทบาทด้านศาสนา การศึกษาและการบริหารของอิหม่ามในจังหวัดนราธิวาส(The Religious, Educational and Administrative Roles of Imams in Narathiwat Province)
619.  การเปรียบเทียบการรู้สารสนเทศและการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย : กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(A Comparative Study of Information Literacy and Information and Communication Technology Literacy and Academic Achievement of University Students : A Case Study of Undergraduates at Prince of Songkla )
620.  การแสวงหาสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการรู้สารสนเทศมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาสารสนเทศ ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์(Information Seeking for Studying and Information Literacy Standards Related to Information Seeking of Undergraduate Students at Princess of Naradhiwat University)
621.  การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยโปรแกรม Pro/Engineer สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกาบังพิทยาคม(The Development of Constructionism Theory Web-based on Pro / Engineer Product Design for Grade 11 Students in Kabangpittayakom School)
622.  การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ เรื่องการแพร่กระจายนวัตกรรมทางการศึกษา(A Development of Web-based Instruction Courseware based on Knowledge Management Process in Diffusion of Innovation in Education)
623.  ผลของวิธีการสอนแบบ KWL Plus ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการรับรู้ความสามารถในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนสองภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(Effects of KWL Plus on Learning Achievement and Self-Efficacy in Thai Subject of Bilingual Grade Six Students)
624.  พฤติกรรมการใช้ชีวิตของนักศึกษาชายในหอพักมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(Lifestyle Behaviors of Male Students in Prince of Songkla University Dormitory, Pattani Campus)
625.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกสาขาในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยของนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี(Factors Affecting Selection Field of Study at University Level of Students in Islamic Private Schools in Pattani Province)
626.  การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี(A Discriminant Analysis of Factors Contributing to Retention of Teachers in Islamic Private Schools in Pattani Province)
627.  ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2(Effects of Project Based Learning on Learning Achievement, Science Process Skills and Attitude Towards Science of Mathayomsuksa Two Students)
628.  ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ในสังคมพหุวัฒนธรรม(Science Students Understanding of the Nature of Science in Multicultural Society)
629.  ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(Effects of Science, Technology and Society Approach on Achievement and Understanding of the Nature of Science of Prathomsuksa Six Students)
630.  การพัฒนาระบบอีเลิร์นนิ่งเพื่อการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม(Development of E-Learning System for Instruction in Islamic Private Schools)
631.  Prevalence and Risk Factors of Chronic Kidney Disease among Gout Patients in Nongjik Hospital, Pattani Province(ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยโรคเกาต์ที่มีภาวะไตเสื่อมในโรงพยาบาลหนองจิก จังหวัดปัตตานี)
632.  อนาคตภาพการบริหารวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2555-2564)(The Scenario of Administration of College of Isamic Studies, Prince of Songkla University, during the Next Decade (2012-2021))
633.  โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : รายงานฉบับสมบูรณ์()
634.  รายงานการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดของอาหารฮาลาลเพื่อการส่งออกของประเทศไทย(Marketing potential development of Halal food for exporting of Thailand)
635.  ลู่ทางการค้าไทยกับกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง : ศึกษากรณีการส่งออกอาหารฮาลาล (Thai Trade Channel with Middle East Countries: Halal Food Export)
636.  ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังของชาวจังหวัดปัตตานี ต่อการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล กรณีศึกษาอำเภอสายบุรี และอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี(Personal factors contributing to the expectations of Pattani citizens on the establishment of Haral (Muslim) food industrial estates : cases of Saiburi and Panarae Districts, Pattani Province)
637.  พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี()
638.  กระบวนการสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จังหวัดปัตตานี(Communication process for public participation in establishing the halal food industrial estate in Pattani province )
639.  บทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา(Internal Supervision Roles of Islamic Private School Administrators in Yala Province)
640.  การมีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาแบบอิสลามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี(Participation in Islamic Educational Quality Assurance Process in Islamic Private School in Pattani Province)
641.  สภาพการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี(The Implementation of the Internal Quality Assurance System in Islamic Religious Schools under the Office of Private Education, Pattani Province)
642.  วัฒนธรรมวิจัยของครูในจังหวัดปัตตานี(Research Culture of Teachers in Pattani Province)
643.  สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี(Problems and Guidelines for Teacher?s Development in Islamic Private Schools under the Office of Private Education, Pattani Province)
644.  สภาพปัญหาและความต้องการการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดนราธิวาส(Problems and Needs of Implementing Islamic Studies Curriculum of Lower Secondary Level B.E.2551 of Municipality Schools in Narathiwat Province)
645.  การธำรงรักษาบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตามทัศนะของครู ในจังหวัดนราธิวาส(Personnel Maintenance in Islamic Private Schools as Perceived by Teachers in Narathiwat Province)
646.  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารตามการรับรู้ของครูกับความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี(Relationship between Teachers? Perceptions of Administrator Transformational Leadership and Teacher Commitment in Pattani?s Islamic Private Schools)
647.  การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่จัดการศึกษาอิสลามแบบเข้มสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส(Participation of the Basic Education School?s Committee in the Administration in the Provision of Islamic Studies in Public Islamic Studies Oriented Schools, the Office of Educational Area of Primary )
648.  ประชาคมสัตว์น้ำบริเวณแท่งคอนกรีตสำหรับการป้องกันตลิ่ง ในจังหวัดปัตตานี(The Roles of College of Islamic Studies, Prince of Songkla University)
649.  บทบาทของวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(The Roles of College of Islamic Studies, Prince of Songkla University)
650.  แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในโครงการหมู่บ้านเสริมสร้างสันติสุขสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส(Promoting the Participation of Community Leader in Soemsang Suntisuk Village Project in the Three Southern Border Provinces : a Case Study of Narathiwat Province)
651.  การวิเคราะห์ตัวแปรพหุระดับที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้(A multilevel Analysis Influencing on Learning Achievement of Prathomsuksa Six Students in the Three Southern Border Provinces)
652.  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี(Learner-centered Approach to Teaching of Teachers in Islamic Private Schools in Pattani Province)
653.  การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี(Conflict Management of Islamic Private School Administrators in Pattani Province)
654.  การดำเนินงานวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูล(Implementation of Strategic Planning of Private Islamic Schools in Satun Province)
655.  ภาวะผู้นำและบทบาทของอิหม่ามในการจัดการศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดนราธิวาส(Leadership and Roles of Imam in Managing Provision of Mosque-based Educational Centers (Tadika) in Narathiwat Province)
656.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบเฉลยถูกผิดพร้อมอธิบาย กับการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบเฉลยถูกผิด(A Comparison of Learning Achievement of Grade Six Students Learning by Web-based Instruction with Constructive Feedback and Non-Constructive Feedback)
657.  สภาพการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสตูล(Status of the Performance of Mosque Based Islamic Education Center (Tadika) Awarded a Gold Medal in Satun Province)
658.  ปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชน จังหวัดสตูล(Problems of Classroom Research of Private School Teachers in Satun Province)
659.  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานในรายวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา(A Development of Blended Learning Model in Educational Technology and Innovation for Graduate Diploma Teaching Profession Students in Yala Islamic University)
660.  การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้(Factor Analysis of Competencies of School Administrators in the Three Southern Border Provinces)
661.  ผลของการเรียนผ่านห้องเรียนเสมือนจริงที่สร้างตามทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(Effects of Learning Virtual Classroom based on Brain-based Learning of Undergraduate Students, Prince of Songkla University, Pattani Campus)
662.  แนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(Guidelines for Student Activities of Prince of Songkla University Pattani Campus)
663.  การบริหารจัดการครอบครัวมุสลิมที่มีภรรยาหลายคนในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี(The Administration and Management of Muslims? Polygamy Family in Muang District, Pattani Province)
664.  ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อสภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้(Administrative Factors Affecting Learning Organization of Schools in the Three Southern Border Provinces)
665.  การพัฒนามาตรฐานด้านโภชนาการของอาหารฮาลาล : การสร้างสูตรอาหารพื้นฐานของอาหารฮาลาล(The Development of Nutrition Standard of Halal : Construction Basic Recipe of Halal Food)
666.  การตัดสินใจส่งออกของผู้ผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารฮาลาลในประเทศไทย( The determinants of export decision making of halal food industry in Thailand)
667.  แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานฮาลาลของอุตสาหกรรมการผลิตอาหารฮาลาลในประเทศไทย (Preparatory guideline for hala certification application of hala food industry in Thailand )
668.  แนวโน้มและปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกอาหารฮาลาลของไทยไปกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง : กรณีศึกษาอาหารทะเลกระป๋อง(The Trend and Factors Effecting of Thai Halal Food Export to the Middle East Countries : A Case of Canned Seafood)
669.  แนวโน้มความต้องการของตลาดสินค้าอาหารไทยสำเร็จรูป ประเภทอาหารฮาลาลในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์()
670.  กลยุทธ์การส่งออกอาหารฮาลาลจากประเทศไทยสู่ตลาดโลก ()
671.  การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความถูกต้องของการตรวจหาการปนเปื้อนดีเอ็นเอหมูในผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลโดยเทคนิค PCR(Factors of accuracy determination of contaminated pork DNA in halal meat products by PCR technique)
672.  กฎหมายอาหารฮาลาล (Halal food law )
673.  การวิเคราะห์ความสามารถในแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของประเทศไทย : กรณีศึกษาอาหารทะเลแปรรูป()
674.  Determination of iron availability from Halal foods(การหาปริมาณธาตุเหล็กที่ถูกดูดซึมได้จากอาหารฮาลาล)
675.  ผลการจัดสภาพแวดล้อมใหม่การเรียนรู้ในการพัฒนาสมรรถนะทางเทคโนโลยีการศึกษาแก่อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี( Effects of New Learning Environment in Faculty Development of Educational Technology Competencies at Prince of Songkla University Pattani Campus)
676.  การติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างปี พ.ศ.2551 - 2556(Monitoring and Evaluation on Society Academic Service Project of Faculty of Fine and Applied Arts, Prince of Songkla University during 2008 - 2013)
677.  ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติ และความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์(The Effects of Computer-Assisted Instruction on Probability toward Academic Achievement, Attitude and Mathematical Connection Ability of Grade 9 Students)
678.  การปรับตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี ต่อเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้(Adaptation among Policeman in Muang Pattani Police Station toward the Unrest in the Three Southern Border Provinces)
679.  ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในสังคมพหุวัฒนธรรม(Effects of Project Based Learning on Learning Achievement of Science Subject, Scientific Process Skills and Satisfaction toward Instruction of Prathomsuksa Five Students in Multicultural Society)
680.  การจัดการมรดกตามหลักกฎหมายอิสลามของมุสลิมในจังหวัดสตูล(The Heritage Management in Accordance in the Islamic Law of Muslims in Satun Province)
681.  Working Practices of Dental Nurses in the Three Southernmost Provinces of Thailand(การปฏิบัติงานของทันตาภิบาลในสามจังหวัดชายแดนใต้)
682.  วิธีการดะอฺวะฮฺขององค์กรมุสลิมะฮฺในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และกรุงเทพมหานคร(The Methodology in Daawah of Muslim Women Organization in Three Southern Border Provinces and Bangkok)
683.  การใช้ประโยชน์ของมุสลิมในประเทศไทยจากงบสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ตามทัศนะนักกฎหมายอิสลาม(Islamic Lawyers? Views on Thai Muslims? Use of Budgets Supported by the Thai Health Promotion Foundation)
684.  ซะกาตธุรกิจและการปฏิบัติของสหกรณ์อิสลามในจังหวัดนราธิวาส(Business Charity and Practice of Islamic Cooperative in Narathiwat Province)
685.  การใช้สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพัสดุตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(Use of Information for Material Management Compliant to Good Governance Practices at Prince of Songkla University, Pattani Campus)
686.  ผลของการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่พัฒนาตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง เครื่องมือวัดไฟฟ้าประเภทมัลติมิเตอร์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(Effects of Web-based Instruction Development based on Cooperative Learning in Electrical Instruments Category Multimeter for the Undergraduate Students, Prince of Songkla University, Pattani Campus)
687.  กลยุทธ์บนเว็บเพื่อการสื่อสารสุขภาพท้องถิ่นกับประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้(Web Strategies for Local Health Communication to People in the Three Southernmost Provinces)
688.  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) ในจังหวัดปัตตานี(Desired Characteristics of Administrators in Primary Schools Providing Intensive Islamic Studies Program in Pattani Province)
689.  แนวโน้มการบริการวิชาการแก่ชุมชนของวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2555-2564)(Academic Community Service Trends of College of Islamic Studies, Prince of Songkla University, in the Next Decade (B.E. 2555 ? 2564))
690.  สมรรถนะอันพึงประสงค์ของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(Desirable Competencies for Volunteer Teachers in Pondoks under the Jurisdiction of Office of the Non?formal and Informal Education)
691.  รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้(A Causal Relationship Model of Factors Influencing School Effectiveness under the Jurisdiction of Primary Educational Service Area Offices in Three Southern Border Provinces)
692.  การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา(A Study of Learning Management in Private Primary Schools under the Office of Private Education Muang District, Yala Province)
693.  ผลของกระบวนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(Effects of Science, Technology, and Society Approach in Mathematics Learning Process on Learning Achievement, Problem Solving Ability and Attitude towards Learning Mathematics of Prathomsuksa Six Stud)
694.  ผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 7E ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา และเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสังคมพหุวัฒนธรรม(Effects of 7E Learning Cycle Instructional Model on Mathayomsuksa 4 Students Learning Achievement, Problem Solving Ability and Attitude towards Learning Chemistry in Multicultural Society)
695.  การประเมินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 : กรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิตในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี(Project Evaluation on Efficiency Management Development of Manufacturers Groups in the Three Southern Border Provinces, Phase III: A Case Study of Manufacturer Groups in Pattani Provincial Cooperative)
696.  ความต้องการด้านการอบรมอาชีพระยะสั้นของเยาวชนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้(Short Term Vocational Training Requirements for Youths in the Four Southern Border Provinces of Thailand)
697.  การปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้()
698.  การศึกษาในวิถีพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้()
699.  บทบาทและการพัฒนาศักยภาพการบริหารการศึกษา โดยเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้(Roles and Development of Educational Administration of the Educational Service Area Offices in Southern Provinces)
700.  การตรวจวัดปริมาณโลหะหนักด้วยเทคนิคนิวตรอนเอคติเวชั่นในตัวอย่างต้นธูปฤาษีจากจังหวัดปัตตานีและการวัดธาตุกัมมันตรังสีในตัวอย่างต้นธูปฤาษีจากจังหวัดปัตตานีและสงขลา(Neutron Activation measurement of Heavy Metal in Cattail from Pattani Province and measurement of Natural Radionuclide in Cattail from Pattani and Songkla Province)
701.  การศึกษาสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งนำมาสู่การประยุกต์สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมของเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(Study of the Unrest Situation in 3 Border Southern Provinces of Thailand and Applying the Incidents to Creative Art Works by the Secondary School Students in 3 Border Southern Provinces)
702.  การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ของหน่วยงานผลิตบัณฑิตในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(Preparation to ASEAN Community 2015: A Survey of the Faculties in Prince of Songkla University Pattani campus)
703.  การศึกษาในอิสลาม : แนวคิดและกระบวนการจัดการเรียนรู้(Education in Islam : Concepts and Learning Process)
704.  การประเมินการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสตูล(An evaluation of the Islamic study curriculum implementation of primary schools in Satun province)
705.  การพัฒนาเครื่องมือประเมินตามสภาพจริง วิชาอิสลามศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(The development of instruments for authentic assessment of the course Islamic studies in the learning substance of social studies, religion, and culture for primary Grade 6)
706.  การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม คณะอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามยะลา โดยใช้เทคนิคเดลฟาย ( A Development of bachelor curriculum of art program in history and islamic civilization faculty of islamic studies Yala Islamic College using delphi technique)
707.  ความคิดเห็นของครูสอนอิสลามศึกษาต่อการใช้หลักสูตร และปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพอิสลามศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณี : โรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส(The opinion study of Islamic teachers towards problems and implementation of Islamic curriculum : case study in primary school in Yingo District, Narathiwat Province)
708.  การประเมินหลักสูตรอิสลามศึกษาภาคฟัรฎูอัยนฺ ประจำมัสยิด ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) จังหวัดสตูล(An evaluation of Islamic study curriculum fardre-een in Musjid center of Islamic study in Musjid (TADIKA) Satun Province)
1162.  การพัฒนารูปแบบการสนับสนุนฟื้นฟูอดีตผู้ถูกควบคุมตัวด้วยกฎหมายพิเศษกลับคืนสู่สังคม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยใช้วิธีการทางพฤติกรรมศาสตร์(The Development of A Support Model for Rehabilitation of Ex-prisoners Under the Internal Security Act in the Areas of Southern Borders Based on Behavioral Science Approach)
710.  การประเมินผลศักยภาพวิทยากรอิสลามศึกษาที่ปฎิบัติการสอนตามโครงการ อิสลามศึกษา : ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร (An Assessment of Capability of Islam Study Instructors: A Case Study of Pravet Primary Schools Bangkok Metropolitan Administration)
711.  การส่งเสริมการสอนวิชาอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกระบี่ (Promotion of Island education instruction in primary schools under the Krabi Provincial Primary Educational Office)
712.  การศึกษาการบริหารจัดการหลักสูตรอิสลามศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2(A Study on Islamic Study Curriculum Management and Administration of the Schools Under Phranakhon Si Ayutthaya Educational Service Area 1 and 2)
1157.  ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มด้วยแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะแก่นักศึกษาครอบครัวหย่าร้าง(The Effects of Group Psychological Counseling Based on Positive Psychology for Well-being Promotion Divorced Family Students)
714.  การศึกษางานด้านบริหารและพฤติกรรมการสอนของครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล(The administration and teaching behaviors of Islamic teachers in Private Islamic Schools, of Bangkok and near by provinces)
715.  ปัญหาการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษา ในทัศนะของผู้บริหารและผู้สอนอิสลามศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในชุมชนมุสลิม จังหวัดฉะเชิงเทรา(Problem of Islam studies curriculum administration according to the opnion of administrators and teachers of ellementary schools in Muslim communities of Chachoengsao province)
716.  ผลของการใช้แบบฝึกสร้างความคิดรวบยอดที่มีต่อความคิดรวบยอดด้านจริยธรรมและต่อผลสัมฤทธิ์ด้านจริยศึกษาของอิสลามศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5(Effectes of the concept - formation probes on moral concepts and academic archievement in ethics of Islam education in the level of Prathom Suksa V)
717.  การพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์การสอนวิชาอิสลามศึกษาเรื่องการประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮุสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3(The development of videotape program on Hajj and umrah by videotape in Islamic education subject for level 3 students)
718.  สภาพและปัญหาการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตภาคกลาง(States and Problems of Learning and Teaching Islamic Studies in Lower Secondary Islamic Private Schools in the Metropolitan Region)
719.  ปัญหาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อิสลามศึกษา) ของวิทยากรอิสลามศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปัตตานี(Problems in Using the Basic Education Curriculum 2001 in Subject Group of Social Studies, Religion and Culture with regard to Islamic Studies of Islamic Secondary School Teachers in Changwat Pattani)
720.  บทบาทหญิงชายมุสลิมกับการจัดการทรัพยากรประมงบ้านปากบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี(Muslim Gender and Fisheries Resource Management in Pakbangtawa Village, Nongchik District, Pattani)
721.  อัตราการตกตะกอนในอ่าวปัตตานีโดยวิธีการวิเคราะห์ไอโซโทปรังสี Cs-137 และ Pb-210(The Sedimentation Rate in Pattani Bay Using Isotope Analysis Cs-137 and Pb-210 Methods)
722.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้(Strategy in Developing Competency on Information and Communication Technology of School Administrators in Special Separate Development Zone in Southern Border Provinces)
723.  บทบาทหญิงชายมุสลิมในการจัดการดูซงบ้านจะรังตาดง ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา(Muslim Gender in Dusong Management in Jarungtadong Village, Tatong Sub-District, Raman District, Yala)
724.  วิธีการดะอฺวะฮฺของมูลนิธิสันติชนแก่มุอัลลัฟ(Da?awah Methodology of Santichon Muslim Foundation to New Convert Muslims)
725.  การดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา(The Performance of the Student Supporting System of Islamic Private school in Yala Province)
726.  บทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูล(The Actual and Expected Roles of School Administrators in Learning Management as Perceived by Islamic Private School Teachers in Satun Province)
727.  บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี(Administrators? Roles in Promoting Students? Ethics in Islamic Private Schools under Private Education Office, Pattani Province)
728.  สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในจังหวัดสตูล(States and Problems of Teaching and Learning of Islamic Studies in Satun Province)
729.  การพัฒนาทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(Prince of Songkla University sports teams development on participating in Thai university game)
730.  องค์ประกอบในการตัดสินใจของผู้ปกครองมุสลิมที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนต่อในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล(The elements of decision-making of the muslim parents sending their students to secondary schools in Satun province)
731.  ทัศนคติการบริจาคโลหิตของมุสลิมในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี(The attitude towards blood donation of muslims in Muang district, Pattani province)
732.  รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพลังอำนาจครู ในสามจังหวัดชายแดนใต้(A causal relationship model Influencing teachers? power under the jurisdiction of primary education service area office in Three Southern Border provinces)
733.  บทบาททางสังคมของเศาะหาบียาตในสมัยนบีมูหัมมัด กับการประยุกต์ใช้กับสตรีไทยมุสลิมในสังคม จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย(Social roles of Sahabiyat in the prophet Muhammad era with application to Thai muslim women in the society of Southern Border provinces of Thailand)
918.  แนวทางการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(Management Guideline for Teaching Profession Experience Training in Faculty of Education, Prince of Songkla University, Pattani Campus.)
734.  ผลของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิจารณญาณ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนในสังคมพหุวัฒนธรรม(Effects of the instruction using constructivist theory on learning achievement,critical thinking abilities and satisfaction towards the instruction of students in multicultural society)
735.  การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551: กรณีศึกษาโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน จังหวัดปัตตานี(Science learning management on foundation education curriculum B.E. 2551 : Case study of Azizstan foundation school changwat pattani)
736.  Statistical modeling of medical and public health data: length of stay of patients dying in hospitals and terorism violence in southern Thailand(แบบจำลองทางสถิติของข้อมูลทางการแพทย์และสารธารณสุข : ระยะเวลาที่พักรักษาของผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลและความรุนแรงของเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ของประเทศไทย)
739.  ตัครีจญ์หะดีษเฉพาะความหมายภาษาไทยในหนังสือคุณค่าของอะมาลของชัยคุลหะดีษ เมาลานา มูฮัมมัด ซะกะรียา()
740.  บทบาทด้านเศรษฐกิจของนบีมุฮัมมัด(The economic roles of the Prophet Muhammad (PBUH))
741.  แนวโน้มการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอิสลามยะลาในทศวรรษหน้าระหว่าง พ.ศ. 2555 - 2564(Graduate productivity trends of yala islamic university in the next decade from B.E. 2555 to B.E. 2564)
742.  การปฏิบัติการสอนตามแนวทางของท่านเราะสูลของครูสอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1(Teaching Practices According to the Prophet7s Approach or Religious Teachers in Islamic Private Schools under Yala Educational Service Area Office One)
743.  ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในสังคมพหุวัฒนธรรม(Effects of inquiry-based learning on science achievement, science process skills and attitude towards science of student in multicultural society)
744.  ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสตูล(Transformational leadership of administrators as perceived by islamic private school personnel in satun province)
745.  ผลของการใช้นวัตกรรมคุณลักษณ์ศึกษาด้านการเรียนรู้ที่มีต่อพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(Effects of innovative character education in learning on behavior and academic achievement of mathayomsuksa one students)
746.  การทำหน้าที่ต่างกันด้วยวิธีแปลงค่าความยากและวิธีถดถอยโลจิสติกสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2(Differential item functioning using transformed item difficulty and logistic regression for pratomsuksa 2 achievement tests in pattani educational area 2)
747.  ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้(Causal factors influencing higher education management effectiveness of rajabhat university in southern regional area)
748.  Successful factors of mother funding activity in the southernmost border provinces, Thailand(ปัจจัยความสำเร็จของกองทุนแม่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้)
749.  ผลของการเรียนด้วยเว็บเควสท์ หน่วย ปรากฎการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(Effects of learning by using webquest on worldCs phenomenon and space technology on learning achievement of pratomsuksa six students)
750.  ผลของการเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หน่วยศิลปะสมัยใหม่ตอนต้น โดยใช้กิจกรรมการจัดการความรู้ในกระบวนการเรียนการสอน(Effects of web-based instruction based on knowledge management activities in the learning process of early modern art unit)
751.  การคัดแยกยีสต์ และแบคทีเรียกรดแลกติกจากกล้าเชื้อลูกแป้งข้าวหมากในการทำขนมถ้วยฟูพื้นบ้าน(Isolation of yeast and lactic acid bacteria from starter culture (Loog-pang khaomak) for traditional ka-nom tuay-fu production)
752.  Statistical modeling of medical and public health data: Length of stay of patients dying in hospitals and terrorism violence in southern Thailand(แบบจำลองทางสถิติของข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุข : ระยะเวลาที่พักรักษาของผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล และความรุนแรงของเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ของประเทศไทย)
753.  ความสำเร็จในการสืบพันธุ์ของประชากรนกยางเปีย ในบริเวณเรือนจำกลางปัตตานี(Breeding success of the Colonial birds: Little egret (Egretta garzetta) in pattani central prison area)
754.  ผลของการสอนตามแนวคิดวิธีธรรมชาติต่อความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับเตรียมความพร้อม(Effects of instruction based on the natural approach on english proficiency of preparatory level learners)
758.  Statistical models for the distribution of fish catch weights and clustering by species with application to songkhla lake(การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางสถิติสำหรับการแจกแจงผลจับสัตว์น้ำโดยน้ำหนัก และการจัดกลุ่มโครงสร้างประชาคมสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลา)
757.  ทรรศนะ ความเข้าใจ และการจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี(Science teachers)
759.  ผลของบทเรียนบนเว็บด้วยการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้เรื่องไวรัสคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาปริญญาตรี(Effects of web-based instruction based on backward design toward achievement in computer virus of undergraduate students)
760.  ผลของการใช้นิทานที่มีต่อการรับรู้ความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย(Effects of using story on perception of discipline of young children)
761.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่น ที่ออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับกับการออกแบบการเรียนรู้ตามคู่มือครูของ สสวท. ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5(A comparison of physics achievement on "wave" using backward design and IPST model (Institute for promotion of teaching science and technology) for mathayomsuksa five students)
906.  การจัดการสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดปัตตานี โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Application of Geographic Information System for Information Management of Mangrove Forest Area Change in Pattani Province)
762.  วิธีการตัรบียะฮฺนักเรียนในโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร(Tarbiyah Method of Hatyai Wittayakarn School)
763.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมฮาลาล จังหวัดปัตตานี(People"s Participation in the Development of the Halal Food Industrial Estate, Pattani Province)
764.  การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการสหกรณ์ยางพาราในจังหวัดเลย กรณี ศึกษา บ้านเจริญสุข ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย(A development of management method for para rubber co-operative group in loei a case study of ban jareonsook tambon nadindam amphoe muang changwat loei)
765.  ศึกษาศักยภาพและกำหนดแนวทางในการพัฒนาการปลูกยางพารา(A study of potential and model of para rubber planters development)
766.  การสร้างกลยุทธ์พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายยางพาราของเกษตรกร ตำบลโคกก่อง อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย()
767.  เครื่องผสมน้ำยางพารากับสารเคมีขนาดเล็ก(Small machine combination latex with chemicals)
769.  การพัฒนารูปแบบการเพิ่มผลผลิตยางพาราในตำบลชัยพร อำเภอ บึงกาฬ จังหวัดหนองคาย(A MODEL DEVELOPMENT FOR INCREASING THE RUBBER PRODUCTION IN TAMBON CHAIPHON, CHANG WAT NONG KHAI)
770.  การพัฒนาความรู้และทักษะการกรีดยางพาราของเกษตรกรอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม(THE DEVELOPMENT OF KNOWLEDGE AND SKILLS IN TAPPING RUBBER TREES AMONG THE FARMERSIN AMPHOE THAUTHEN, CHANGWAT NAKHONPHANOM)
771.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการดูแลสวนยางพาราหลังเปิดกรีดของเกษตรกร : กรณีศึกษาตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร(Strategy for Enhancing Knowledge, Understanding and Behavior in Taking care of Tambon Khamsa-aad, Amphoe Sawangdaengdin,Changwat Sakon Nakhon)
772.  รายงานวิจัย การศึกษาปริมาณธาตุอาหารหลัก (N,P,K) ในดิน : กรณีศึกษาความเหมาะสมในการปลูกยางพารา ในจังหวัดอุบลราชธานี()
773.  การสกัดแคโรทีนจากน้ำทิ้งจากการสกัดน้ำมันปาล์ม(Extraction of Carotenes from Palm oil Mill Effluent)
774.  รายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ปริมาณสารกัมมันตรังสีในตะกอนดิน สัตว์ และพืชทะเล และศึกษาอัตราการตกตะกอนโดยใช้เทคนิคการตรวจวัดซีเซียม-137 และ ตะกั่ว-210 ในอ่าวปัตตานี(Quantitative analysis of radionuclide in sediments and determination of recent sedimentation rates by Cs-137 and Pb-210 dating techniques)
775.  การศึกษาแนวทางการพัฒนาการตลาดยางพาราในจังหวัดมุกดาหาร(The Study of the Means to Developing Rubber Marketing in Mukdahan Province)
776.  การพัฒนาการผลิตและการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกร: กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร(The Development of Production and Marketing for Income Generation of Agriculturists : A Case Study of Rubber Plant Agriculturists in Nikhomkhamsoi District of Mukdahan Province)
777.  ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการของพนักงานสำนักงานตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี(Strategic Service Development of the Officials Working at Surat Thani Rubber Market Center)
778.  การเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตของอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูปในจังหวัดสงขลา()
779.  โครงการเศรษฐกิจท้องถิ่นลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา: ศึกษาเฉพาะกรณีข้าวและยางพาราตั้งแต่ พ.ศ.2539-2539()
780.  รายงานการวิจัย การกำหนดเงื่อนไขในการจัดทำปฏิทินฮิจเราะฮ์ เวลาละหมาดและทิศกิบลัต()
781.  สุขลักษณะในการผลิต ข้อมูลการผลิตและคุณภาพของข้าวเกรียบปลาที่มีการผลิตในจังหวัดปัตตานี(Good Manufacturing Practices, Production Data and Quality of Fish Cracker Produced in Pattani Province)
782.  การศึกษาการดำเนินงานและกลยุทธิ์ด้านการผลิต ด้านการตลาดของกลุ่มหัตถกรรมดอกไม้ใบยางพาราบ้านหูแร่ หมู่ที่3 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา()
783.  ศึกษาปัญหาปัจจัยพื้นฐานในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม่ยางพาราตามทัศนะของผู้ประกอบการ กรณีศึกษาสถานประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล(A Study of Basic Problems of Parawood Furniture Industrial Management in the Opinion the Enterpreneurs A Case Study in Small and Medium Enterprises in Bangkok and Suburb)
787.  การทดสอบคุณภาพรอยต่อจากการเพลาะไม้ยางพาราแบบต่อชนด้วยกาววิทยาศาสตร์()
788.  แนวโน้มการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด ในศวรรษหน้า (2557-2566)(The Administration Trend of lbnu Affan Cooperative Limited in the Next Decade (B.E. 2557- B.E. 2566))
789.  กรณีศึกษา : การจัดการน้ำแบบรัฐและแบบชาวบ้านในพื้นที่ตำบลกาเยาะมาตี อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส(The Gayohmati community?s dam in Bacho District,Narathiwat Province,)
790.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายการส่งเสริมปลูกยางพาราไปปฏิบัติจังหวัดชัยภูมิ(Factors affecting Policy Implementation in the Rubber Plantation in Chaiyaphum Province.)
785.  ผลกระทบของการทำสวนยางพาราที่มีต่อชุมชน กรณีศึกษา อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์(Effects of Para Rubber Plantation on Community : a Case Study of Bangruad District, Buriram Province)
786.  ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อน้ำยางสด ยางแผ่น และเศษยางของผู้รับซื้อวัตถุดิบยางพารา อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฏร์ธานี(Factors Influencing on Buting Selection of Fresh Latex, Rubber Plates, and Rubber Chips of Rubber Raw Material Buyers in Tha Chang District, Surat Thani Province)
791.  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ(Factors that Have Affected Making a Decision on Growing Agriculturists? Rubber Tree Plants in Sisaket Province.)
792.  การปลูกพืชร่วมแบบผสมผสานเพื่อการเสริมรายได้ และการมีกิจกรรมอื่นๆในช่วงว่างงานระหว่างที่ต้นยางพารายังไม่ให้ผลผลิตในช่วงฤดูฝน(Study on kind of plants suitable for intercrop between rows of para rubber in farmer fields during rainy season before pare rubber produce para latex)
1159.  ปัจจัยด้านจิตวิทยาเชิงบวกการสนับสนุนทางสังคมที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงาน ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้(Positive Psychological Factors and Social Support Affecting Public Health Officers Working Motivation in Three Southern Border Provinces)
794.  การปลูกพืชร่วมแบบผสมผสานเพื่อการเสริมรายได้ และการมีกิจกรรมอื่นๆ ในช่วงว่างงานระหว่างที่ต้นยางพารายังไม่ให้ผลผลิตในช่วงฤดูฝน(Study on kind of plants suitable for intercrop between rows of para rubber in farmer fields during rainy season before para rubber produce para latex)
795.  การระบาดของโรคของยางพารา(Epidemic of Para Rubber Plants)
796.  การศึกษาเปรียบเทียบการอบแห้งยางพาราโดยอาศัยความร้อนจากตัวรับรังสีและจากแหล่งอื่น()
797.  เครื่องผสมปุ๋ยสำหรับยางพารา()
798.  เครื่องโรยปุ๋ยยางพารา()
799.  การพัฒนาเครื่องกะเทาะเมล็ดยางพารา()
800.  รายงานโครงการวิจัย โครงการวิจัยออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบลอกและล้างยางพารา()
801.  การศึกษาศักยภาพของเถ้าขี้เลื่อยไม้ยางพาราใช้ในงานคอนกรีต()
802.  รายงานการวิจัย การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของงานกัดตัวอักษรบนไม้ยางพาราด้วยเครื่องกัดควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์()
803.  รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ โครงการวิจัยสร้างเครื่องต้นแบบอัดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา(The prototype of Compression Rubber MOuld Machine)
804.  การใช้น้ำยางพารามาปรับปรุงสมบัติด้านกำลังและการเป็นฉนวนป้องกันความร้อนของคอนกรีตมวลเบาและคอนกรีตบล็อก เพื่อพัฒนางานวัสดุก่อสร้างและหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(A Using Para Rubber to improve the Strength and Insulation Properties of Autoclaved Aerated Lightweight Concrete Elements and Concrete Masonry Unit for Developing Construction Materials OTOP)
805.  การผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกเมล็ดยางพาราโดยใช้การกระตุ้นด้วยไอน้ำ : รายงานการวิจัย(Production of activated carbon from rubber seed shell using steam activation)
806.  การควบคุมโรคเส้นดำของยางพาราโดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา()
807.  การประเมินผลทางการเงินของธุรกิจอุตสาหกรรมยางพารา ()
808.  การปรึกษากลุ่มบูรณาการเพื่อลดผลกระทบทางจิตใจและกระบวนการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักหลังเกิดเหตุการณ์วิกฤตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา :กรณีศึกษาโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี(Integrated Group Counseling to Decrease Psychological Impact and Mourning Process in Crisis Event of Secondary School : A Case of Dechapattanayanukul Schoolin Pattani Province)
809.  สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฟาฏอน(Problems and Guidelines for the Development of Academic Affairs Administration in Fatoni University)
810.  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามทัศนะของครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดพัทลุง(Desired Characteristics of Administrators as Perceived by Teachers in Islamic Private Schools in Phatthalung Province)
811.  ความพึงพอใจของสมาชิกต่อผลิตภัณฑ์และการให้บริการของสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด ในจังหวัดปัตตานี(The Satisfaction of the Members with the Products and the Services of Ibnu Affan Islamic Cooperative Limited Pattani Province)
812.  สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนมุสลิมในประเทศไทย(State and Problems of Muslim Homeschools in Thailand)
813.  ผลของการฝึกการละเล่นพื้นบ้านที่มีต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย(Effects of Traditional Games Training on Early Childhood Development)
814.  ผลของการนวดแบบประยุกต์ที่มีต่อความอดทนและแรงระเบิดของกล้ามเนื้อและระดับความผ่อนคลายทางจิตใจของนักกีฬา(Effects of Modifier Thai Traditional Massages on Muscular Endurance and Muscular Explosive Power and Mental Stress Level of Athlete)
907.  การพัฒนาทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และความตระหนักในคุณค่าทางพหุวัฒนธรรม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(Development of Open Educational Resources to Promote Creative Thinking and Multicultural Awareness for Undergraduate Students Faculty of Education, Prince of Songkla University)
815.  ผลของการฝึกสมาธิแบบไท้เก๊กที่ส่งผลต่อความแม่นยำในการแทงเป้าดาบฟอยล์และดาบเอเป้(Effects of Tai Chi Chuan Mediation Training on the Attack Accuracy to Target of Foil and Epee)
816.  การศึกษาผลกระทบด้านกำลังอัดของอิฐบล๊อคผสมเถ้าไม้ยางพารา()
817.  การลดค่าใช้จ่ายในการฝึกทำแบบหล่อซิลิโคนด้วยยางพารา()
818.  การศึกษาสภาพการดำเนินงานของโรงงานผลิตยางพาราชนิดแผ่นที่มีของเสียเกินกว่า 15% และต่ำกว่า 1%(A study of operation of the rubber sheet factory in case of waste over than 15% and less than 1%)
819.  การศึกษาความเป็นไปได้ใน การจัดตั้งโรงงานผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางจากไม้ยางพารา()
820.  การวิเคราะห์หาความต้องการทางทักษะของหัวหน้างานในสายการผลิตอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา(The analysis of supervisor skill needed in production line of wood funiture industry)
821.  การศึกษาระบบขนส่งชายฝั่งเพื่อการแก้ปัญหาการขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุกในประเทศไทย กรณีศึกษาการขนส่งยางพารา(The study on coastal transport for solving truck transportation problems in Thailand : case study of Natural rubber transportation)
822.  การพยากรณ์ปริมาณน้ำยางพาราโดยใช้แบบจำลองถดถอยด้วยตัวเองกับข้อมูลป้อนเข้าภายนอกไม่เชิงเส้น(Prediction of the latex volume by a nonlinear Auto-regressive with exogenous input model)
823.  การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในระบบการวางแผนกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เฟอนิเจอร์จากไม้ยางพารา(The design and development of process planning system for para wood part forming process)
824.  การหาขนาดเพื่อกำหนดราคารับซื้อที่เหมาะสมของไม้ยางพาราในอุตสาหกรรมผลิตไม้อัดกรณีศึกษา โรงงานผลิตไม้อัดตัวอย่าง(Determination of size for the optimum offered price of rubber wood in plywood industry a case study of Sample Plywood Factory)
825.  การศึกษาสถานะภาพการใช้งานการผลิตและประสิทธิภาพของมีดกรีดยางพาราที่จำหน่ายภายในประเทศ()
826.  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา(Productivity improvement of para wood products)
827.  การศึกษาเปรียบเทียบเทคนิควิธีการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาราคายางพาราด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม สมการถดถอยแบบโพลิโนเมียล และซัพพอร์ตเวกเตอร์รีเกรสชัน(Prediction of rubber price using artificial neural networks polynomial regression and support vector regression : a comparative study of techniques)
828.  การวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยในการอบไม้ยางพาราเพื่อลดความชื้นในเนื้อไม้ที่เหมาะสม(The analysis of factors effect for decrease humidity to optimum point in rubber wood drying process)
829.  การลดอาการเจ็บปวดบริเวณหลังส่วนล่างของเกษตรกรผู้กรีดยางพาราในขั้นตอนการกรีดยาง ในตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์(Low back pain reduction for the rubber tapping farmers during rubber tapping process in Chairach sub-district Bangsaphannoi district Prachuapkhirikhan province)
830.  พันธกรณีจากการเปิดเสรีสินค้าเกษตรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน : ผลต่อภาวะการส่งออกยางพาราของประเทศไทย(Commitments under the liberalization of Trade in Agricultural Commodities under ASEAN Free Trade Area (AFTA): Effects on Thai Rubber Exports)
831.  วิเคราะห์การใช้มาตรการประกันราคายางพารา : กรณีศึกษาจังหวัดตรัง(Analysis of Rubber Price Guarantee Measure Case Study : Trang Province)
832.  การวิเคราะห์การผลิตยางพารากรณีศึกษา : โครงการนำร่อง อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม(Rubber Production Analysis Case study : The pilot project A.Natom, Nakornpanom)
835.  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีที่มีอิทธิพลต่อการใช้มันไบโอดีเซลของสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด(Integrated marketing factor effect on consuming bio-diesel : Case Study the Palm Oil Members, Co-operative Community Krabi, Limited.)
834.  รายงานวิจัยการศึกษาสมบัติเชิงกายภาพและสมบัติเชิงความร้อนของแผ่นปาร์ติเกิลจากทะลายปาล์มน้ำมัน()
836.  ทรรศนะของลูกค้าที่มีต่อการบริการลานเทปาล์มน้ำมัน : กรณีของลูกค้า สายชลปาล์ม อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่(Customer Opinion on Services of Palm Oil Yard : A Case Chaychon Palm Customer in Plai ? Praya District of Krabi Province)
837.  รูปแบบการพัฒนานวัตกรรมการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช()
838.  การพัฒนาอุปกรณ์ตัดทะลายปาล์มน้ำมันโดยอาศัยเครื่องยนต์()
839.  การศึกษาการรับแรงอัดของคอนกรีตบล็อกธรรมดากับคอนกรีตบล็อกผสมเถ้าปาล์มน้ำมัน ()
840.  อิทธิพลของตัวแปรที่มีต่อลักษณะเฉพาะของเยื่อจากทางใบปาล์มน้ำมัน (Effect of pulping variables on the characteristics of oil-palm frond fiber )
841.  รายงานการวิจัยการศึกษากระบวนการปรับสภาพกากปาล์มน้ำมันเพื่อเพิ่มผลผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากกระบวนการหมัก(Study of pretreatment processes on Hydrogen production from fermentation process )
842.  การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์ในการใช้พลังงานชีวมวลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า กรณีศึกษา : ปาล์มน้ำมันในเขตจังหวัดสุราษฏร์ธานี(An Economic Evaluation of the Use of Bio-Energy for the Production of Electricity : A Case Study of Palm Oil in Surat Thani)
843.  การศึกษาแบบจำลองจลนพลศาสตร์ของการผลิตเยื่อจากทางใบปาล์มน้ำมันโดยการใช้ด่าง (Study on kinetic models of the heterogeneous alkaline pulping of oil palm frond )
844.  การใช้กากมันสำปะหลังและฟางข้าวเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลาสติกชีวภาพโพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอตและการผลิตก๊าซไฮโดรเจนโดยวิธีชีวภาพจากกากของแข็งที่เกิดจากอุตสาหกรรมสกัดปาล์มน้ำมัน (Utilization of cassava pulp and rice straw as feed stocks for production of Polyhydroxyalkanoate bioplastics and biological hydrogen production from Palm oil Industry Derived Solid Wastes )
845.  การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศไทย (Study of Factors Affecting Planted Areas Expansion of Oil Palm in Thailand)
846.  ปัจจัยกำหนดการผลิตปาล์มน้ำมันเพื่อพลังงานทดแทนของไทย (Factors Determining the Supply of Palm Oil for Biodiesel in Thailand)
847.  ปัจจัยที่ทำให้เกิดความผันผวนของราคาปาล์มน้ำมันภายในประเทศ (Factors Influencing Fluctuations of Palm Oil Prices in Thailand)
848.  การศึกษาอิทธิพลของเถ้าปาล์มน้ำมันจากแหล่งต่างๆของภาคใต้ตอนบนต่อคุณสมบัติของมอร์ตาร์ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์(Influences of Palm Oil Fuel Ash From Upper Southern Part of Thailand on Properties of Mortar Portland Cement)
849.  อิทธิพลของเถ้าใยปาล์มน้ำมัน และเถ้าแกลบที่มีต่อกำลังและพฤติกรรมการรับโมเมนต์ดัดของแผ่นบางที่ทำจากคอนกรีตเสริมใยแก้ว(The Influence of Oil Palm Fiber Ash and Rice Husk Ash to the Strength and Behaviour in Receiving Shear and Bending Moment of Thin Sheet Made of Glass Fiber Reinforced Concrete)
850.  การศึกษาการผลิตแผ่นใยไม้อัดจากเศษเหลือของปาล์มน้ำมัน(Study of the Fiberboard Manufacturing from Residue of Oil Palm)
851.  การลดปริมาณลิกนินในทางปาล์มน้ำมันด้วยราไวท์รอท(Reduction of Lignin in Oil Palm Fronds by White Rot Fungi.)
852.  ต้นทุนโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในจังหวัดกระบี่(Logistics Cost of Oil Palm Industry in Krabi Province)
853.  ปริมาณแคโรทีนและโทโคฟีรอลในใยปาล์มน้ำมันที่หีบแล้ว(Carotene and Tocopherols Contents in Palm-Pressed Fibers)
854.  ประสิทธภาพเชิงเทคนิคในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา(Technical Efficiency of Rubber Products Industry)
855.   การวิเคราะห์ฟังก์ชั่นการผลิตยางพาราของเกษตรกรที่ได้รับ เงินกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง(The Analysis of the Function in Produce Para Rubber from the Agriculturist that Gain Aid Fund)
856.   การเชื่อมโยงความเจริญระหว่างระบบเกษตรกรรมและระบบอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย(Growth Inter-relationships between Agriculture and the Industrial sector : The Case of Para Rubber in the North-Eastern Region of Thailand)
857.  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกร ในโครงการเร่งรัดการปลูกยางพาราทดแทนมันสำปะหลัง เขตสหกรณ์นิคมชะแวะ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง(Factors Associated with the Acceptance of Agricultural Technology by Farrners in the Accelerated Rubber Plantation Replacing Cassava Project, Chawae Settlement Cooperative Area, Amphoe Wangchan, Chang)
858.   การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนระหว่างการปลูกยางพารา และการปลูกข้าว ในอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม(A Financial Comparative Analysis of Para-Rubber Plantation and Rice-Farming Investment in Srisongkram District Nakhonpanom Province)
859.  การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนระหว่างการปลูกยางพาราและไม้สักในจังหวัดเลย(An Analysis of the Returns on Investment in Rubber and Teak Cultivation in Loei Province)
860.  การลงทุนระหว่างประเทศ : การขอสัมปทานปลูกยางพาราใน สปป.ลาว(International Investment: A Case Study of The Concession Request for Para Rubber Plantation in Lao)
861.  ผลกระทบที่มีต่อราคายางพาราในประเทศไทยจากการก่อตั้งตลาดสินค้าเกษตร ล่วงหน้าแห่งประเทศไทย(The Impact on the Natural Rubber Price in Thailand as a Result of the Establishment of the Agricultural Futures Exchange of Thailand)
862.  การค้าไทย-จีน หลังจีนเข้า WTO กรณีศึกษา : สินค้ายางพารา(Trade between Thailand-China after China?s WTO Accession Case Study: Para Rubber)
863.  การวิเคราะห์ความสามารถในการส่งออกอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา(An Analysis of Export Potential of Thai Para Wood Furniture Industry to America)
864.  ปัจจัยที่มีผลกระทบและพยากรณ์ปริมาณการส่งออกยางพาราของประเทศไทยไปประเทศญี่ปุ่น( Factors Affecting Rubber Exports to Japan and a Forecast of Export Volume)
865.  ความได้เปรียบโดยการเปรียบเทียบในการส่งออกยางพาราไปประเทศสหรัฐอเมริกา(A Comparative Advantage in the Export of Rubber to the United States of America)
868.  การวิเคราะห์ราคายางพาราของประเทศไทยภายใต้วิกฤตการณ์น้ำมันโลก(An Analysis of the Price of Thai Rubber in View of the World Oil Crisis.)
869.  ปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์การนำเข้ายางพาราไทย ของประเทศจีน ญี่ปุ่น และมาเลเซีย(Factors Affecting the Demand for Thai Rubber Import by China, Japan and Malaysia)
870.  ปัจจัยกำหนดปริมาณการส่งออกยางพาราของไทยไปยังประเทศจีน(Factors Determining the Amount of Thai Rubber Exports to China)
871.  การศึกษาความเป็นไปได้การลงทุนโครงการ โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา : กรณีศึกษา บริษัท ยูเนื่ยนเกรทวู๊ด จำกัด( A Feasibility Study of the Investment in a pararubber Wood Sawmill Project: A Case Study of Union Great Wood Company Limited)
1164.  การพัฒนารูปแบบการบูรณาการการแพร่กระจายนวัตกรรมและการประชาสัมพันธ์สำหรับบัณฑิตอาสาเพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(Development of Innovation Diffusion and Public Relations Integration Model for Bundit Arsa to Create Awareness and Understanding in Solving Problems and Developing the Southern Most Provinces of the S)
1155.  การพัฒนายางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกเรืองแสง(Development of Photoluminescent Thermoplastic Natural Rubber.)
873.  ศักยภาพการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราไปสหภาพยุโรป(The Potentiality for Exporting Rubberwood Furniture to the European Union)
874.  การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์การผลิตและการส่งออกยางพาราของไทย(A Strategic Analysis of the Production and Export of Thai Rubber Products)
876.  การวิเคราะห์ศักยภาพการส่งออกยางพาราธรรมชาติของไทยไปรัสเซีย( An Analysis of the Export Potential of Thai Natural Rubber to Russia)
877.  การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในการผลิตเครื่องใช้ในครัวที่ทำจากไม้ยางพารา(A Feasibility Study of the Investment in the Manufacture of Parawood Kitchenware)
878.  การหาค่าตัวแปรที่เหมาะสมของเครื่องจักรกลซีเอ็นซีในงานหัตถกรรมไม้ยางพารา( Investigation of Optimum Working Condition of Cutting Rubber-Wood by Using CNC Machine)
879.  การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้สารเพิ่มสภาพพลาสติกที่ทำจากน้ำมันเมล็ดยางพาราสำหรับพีวีซี(Feasibility Study on Using Plasticizer from Rubber Seed Oil for PVC)
880.  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานบริการตลาดกลางยางแผ่นดิบสำหรับตลาดกลางยางพารา( The Development of the Management Information System for Rubber Auction Market of Office of Central Rubber Market)
881.  เครื่องรีดยางพาราแบบต่อเนื่อง(Continuous para rubber press machine)
882.   การตรวจสอบรอยแตกของเปลือกยางพาราด้วยวิธีหาเส้นขอบเขตและคัดแยกด้วยตรรกศาสตร์คลุมเครือ( Bark Rubber Tree Crack Detection and Classification using Boundary Region and Fuzzy Logic)
883.  การศึกษากระบวนการจัดการโลจิสติกส์ของยางพาราเพื่อการส่งออกไปจีน(A Study of Logistics System for Exporting Natural Rubber to China)
884.  การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันเมล็ดยางพารา(Preparation ofBiodiesel from Rubber Seed Oil)
885.  การพัฒนาชุดคอมพิวเตอร์ฝึกอบรม เรื่อง การประดิษฐ์เข็มกลัดดอกกุหลาบจากใบยางพารา(The Development of Computer-Based Training Package on Making Rose Brooches from Rubber Leaves)
886.  การตรวจสอบรอยแตกของเปลือกยางพาราด้วยวิธีหาเส้นขอบเขตและคัดแยกด้วยตรรกศาสตร์คลุมเครือ(Bark Rubber Tree Crack Detection and Classification using Boundary Region and Fuzzy Logic)
887.  ระบบคัดแยกคุณภาพแผ่นยางพาราโดยการประมวลผลภาพ(Rubber Sheet Quality Grading System by Image Processing)
888.  การคัดแยกต้นกล้ายางพาราโดยวิธีการประมวลผลภาพ(Para Rubber Sprouts Sort Out by Using Digital Image Processing)
889.  การวิเคราะห์โซ่อุปทานยางพาราของการสร้างมูลค่าเพิ่ม(Rubber Supply Chain Analysis of Value Added Creation)
890.  การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณกรดไขมันอิสระของเมล็ดยางพารา(A Study of Parameters Affecting the Free Fatty Acid Content of the Rubber Seed Oil)
891.  ศึกษาและพัฒนาเครื่องมือทดสอบคุณภาพของน้ำยางพารา(Study and Development of Water Quality Rubber Testing Instruments)
892.  การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลโคหมักร่วมกับสาหร่ายหางกระรอกเพื่อใช้เป็นพลังงานเสริมในการอบลดความชื้นแผ่นยางพาราดิบ( Biogas Production from Mixture ofCow Dung and Hydrilla vertidllata as Supplementary Energy in Unsmoked Rubber Sheet)
893.  การผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดยางพาราโดยเครื่องปฎิกรณ์แบบไม่ใช้พลังงานความร้อน(Productions of Biodiesel from Rubber Seed Oil Using Non-Thermal Energy Reactor)
1163.  การพัฒนาการศึกษาออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชน เรื่อง การบริโภคของชาวมุสลิม เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการสร้างความรู้สำหรับบุคคลทั่วไป(Development of Massive Open Online Course on Muslim Way of Life in Food Consumption to Promote Knowledge Construction for General Public)
1156.  อิทธิพลเชิงสาเหตุความผูกพันต่อองค์การของครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้(The Causal Influence on the Organizational Commitment of Teachers in the Three Southern Border Provinces)
895.  การบริหารการสั่งซื้อน้ำยางพาราในการผลิตถุงมือแพทย์(Purchasing Management of Rubber Latex in Medical Latex Gloves Manufacturing)
896.  การศึกษาการจัดการโซ่อุปทานยางพาราของอุตสาหกรรมยางยานพาหนะ(The study of natural rubber supply chain management of tire Industry)
897.  Production of biodiesel from rubber seed oil and engine performance tests(การผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดยางพาราและการทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์)
898.  การพัฒนาชุดทดสอบคุณภาพของน้ำยางพารา(The Development of Latex Quality Testing Set.)
899.  การพัฒนาสการพัฒนาสารเคลือบผิวผสมน้ำยางพาราเพื่อใช้กับกระดาษลูกฟูกที่ผ่านการพิมพ์ารเคลือบผิวผสมน้ำยางพาราเพื่อใช้กับกระดาษลูกฟูกที่ผ่านการพิมพ์(Development of the Coating Material Containing Para Rubber for Printed Corrugated Board)
900.  ระบบอบแห้งแผ่นยางพาราด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โดยมีก๊าซหุงต้มเป็นพลังงานเสริม(Liquid Petroleum Gas (LPG) Assisted Solar Drying System for Natural Rubber Sheets)
1158.  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการปรับตัวของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้(Facyors Associated with Adjustment of the Tchnical College Students in Three Southern Border Provinces)
902.  การศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื้อปุ๋ยของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ในจังหวัดสกลนคร()
904.  รายงานการวิจัยการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานจากไม้ยางพารา(The Improvement of Isan Folk Musical Instrument made from rubber wood)
1160.  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาทักษะการเรียนรู้สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี(The Development of Blended Learning Model to Enhance Learning Achievement in Learning Skills Students in Junior High School under the Office of the Non-Formal and Informal Education of Panare district)
908.  การแสวงหาและการใช้สารสนเทศเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา : กรณีศึกษาอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส(Information Seeking and Use for Personal Safety and Security of Teachers and Education Personnel : A Case Study of Bacho District, Narathiwat Province.)
909.  บทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้(Role of Fatoni University in Establishing Peace in the Three Southern Border Provinces.)
910.  การศึกษาวิเคราะห์เทคนิคการดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ ในสูเราะฮฺนูหฺ(An Analitical Study the Technique of the Da?wah of Nabi Nuh in Surah Nuh)
911.  ยุทธศาสตรการจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทศวรรษหน้า (พุทธศักราช 2558 - 2567)(Strategic Management of Vocational Education of Special Administrative Development Zone in Southern Border Provinces in the Next Decade (2015 - 2024))
912.  วัจนกรรมการตำหนินักเรียนของครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้(Reprimand of Teachers towards Students in Three Southern Border Provinces in Thailand.)
913.  การเข้าถึงและการใช้สารสนเทศของลูกค้าสินเชื่อ : กรณีศึกษาธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส(Information Access and Use of Personal Loan Customers : A Case Study of Krungthai Bank, Narathiwat Branch.)
914.  ผลของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาและความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6(Effects of Problem-Based Learning on Biology Achievement and Instructional Satisfaction of Grade 12 Students.)
915.  การใช้สารสนเทศและความต้องการสารสนเทศในการสอนระดับปริญญาตรีของอาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์(Information Use and Information Needs of Lecturers for Undergraduate Teaching at Princess of Naradhiwas University.)
916.  ผลของการสอนแบบบูรณาการด้วยการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน สื่อประสม และนวัตกรรม คุณลักษณ์ศึกษาด้านทักษะทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้ศาสนประวัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี(Effects of Integrated Teaching by Using Flipped Classroom, Multimedia, and Innovation in Character Education in Social Skills on Behavior and Academic Achievement in Religious History Subject of Grade)
917.  กระบวนการบริหารงานตามทัศนะของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดยะลา(Administrative Process as Perceived by Islamic Private Teachers in Yala Province.)
919.  ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จังหวัดปัตตานี(Factors Effected to the Opinion in Performance of Saving for Production Group Committees, Pattani Province.)
920.  ตำนานหลวงพ่อทวดในภาคใต้ของประเทศไทย()
921.  ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จังหวัดปัตตานี(Factors Effected to the Opinion in Performance of Saving for Production Group Committees, Pattani Province.)
922.  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดปัตตานี(Guardians? Participation in Education Provision of Islamic Private Schools in Pattani.)
923.  ผลของปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อพฤติกรรมการสืบพันธุ์ของสาหร่ายไส้ไก่(Ulva intestinalis Linnaeus Effects of Environmental Factors on Reproductive Behavior of Gut Weed, Ulva intestinalis Linnaeus.)
924.  การใช้ปัญหาและความต้องการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา(Uses, Problems and Needs of Online Databases of Faculty Members at Yala Rajabhat University.)
925.  ความต้องการสารสนเทศและพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้านการศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโทของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้(Information Needs and Information Seeking for Master)
926.  การใช้เทคนิควิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาภาชนะดินเผา โบราณจากแหล่งเตาเผาบ้านดี จังหวัดปัตตานี(Archaeometric Study of Ancient Pottery from Ban Dee Kilns, Pattani Province)
927.  สิทธิการชุมนุมในกฎหมายอิสลาม(Right of Assembly in Islamic Law.)
928.  การจัดการศึกษาอิสลามในเกาะบูโหลน จังหวัดสตูล(Islamic Educational Management in Bulone Island Satun Province)
929.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาเลือกอิสลามศึกษา ในโครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(Developing School Based Curriculum of Islamic Studies Subject in Accordanc with the Non-Formal Education and Basic Education of the Year 2009/2551)
930.  สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มของครูในโรงเรียนสองระบบ จังหวัดปัตตานี(Current Status and Problems of Teaching and Learning in the Islamic Studies in the Intensive Curriculum in Dual System Schools, Pattani Province)
931.  Factors Associated with Public High School Dropouts due to Poverty in Pattani, Thailand(ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการออกกลางคันเนื่องจากฐานะยากจนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลจังหวัดปัตตานี ประเทศไทย)
932.  การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอน ศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูล(The Implementation of Self Quality Assurance in Islamic Private Schools in Satun Province )
933.  รายงานผลการดำเนินงาน โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ()
935.  ศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของชาวไทยมุสลิมในอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี(Smoking Behaviors of Thai Muslims in Yarang District, Pattani Province )
936.  ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัย สร้างเสริมสุขภาพ ด้านการส่งเสริมการออกกำลังกาย(Strategies for Developing Prince of Songkla University into a Health Promotion University with an Emphasis on Exercise Promotion)
937.  ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี(Work Administration Skills of Islamic Private School Administrators in Pattani Province)
938.  สภาพการดำเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส(Planning Process Operation of Administrators as Perceived by Islamic Private Schools? Personnel under the Jurisdiction of the Office of Private Education, Narathiwat Province)
939.  แนวคิดทางการศึกษาของมุหัมมัดบินสะหฺนูนและบุรฮานุดดีนอัลซัรนูญีย์กับการประยุกต์ใช้ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม(Educational Thoughts of Muhammad Bin Sahnun and Burhanuddin al-Zarnuji and Their Application in Islamic Private Schools)
940.  ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี(Problems and Guidelines for development of Academic Affairs Management in Islamic Private Schools under the Jurisdiction of the Office of Private Education, Pattani Province)
941.  ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอิสลามต่อประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด(The Relationship between Islamic Human Resource Management and the Performance Efficiency of staff of Ibnu Affan Islamic Cooperative Limited)
942.  Optimization of Hydrogen and Methane Production with a Two-Stage Anaerobic Co-digestion of Skim Latex Serum (SLS) and Palm Oil Mill Effluents (POME) under Thermophilic Condition(สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไฮโดรเจนและมีเทนด้วยกระบวนการย่อยสลายร่วมแบบ ไร้อากาศสองขั้นตอนของซีรัมน้ำยางสกิมและน้ำเสียขาออกโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มภายใต้สภาวะเทอร์โมฟิลิกซ์)
943.  รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารความขัดแย้ง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้(Development Model of Conflict Management Competency for School Administrators under the Office of Basic Education Commission in the Southernmost Provinces)
944.  การใช้เทคนิควิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาภาชนะดินเผาโบราณจากแหล่งเตาเผาบ้านดี จังหวัดปัตตานี(Archaeometric Study of Ancient Pottery from Ban Dee Kilns, Pattani Province Ban Dee Kilns, Pattani Province)
945.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ด้วยมูเดิ้ล ในโรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44(The Development Learning Management System with MOODLE in Schools under the Border Patrol Police Division 44)
946.  ผลของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการอิสลามกับวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Effect of Integration of Islamic and Science Learning on Science Achievement, Science Process Skills and Instructional Satisfaction of Grade 9 Students)
947.  ศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของชาวไทยมุสลิมในอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี(Smoking Behaviors of Thai Muslims in Yarang District, Pattani Province )
948.  รูปแบบการจัดการความขัดแย้งในยุคสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺ อุษมาน อิบนฺ อัฟฟานกับการประยุกต์ใช้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้(The Conflict Management Model in the Age of Caliph Uthman Ibn Affan with Application in the three Southern Border Provinces)
949.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการสร้างเสริมสุขภาพ ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดปัตตานี(Factors Affecting Abilities on Health Promotion of Health Officers in Sub ? District Health Promoting Hospitals, Pattani Province)
950.  ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่(Effects of Organizing Mathematics Learning Activities Using Creative Problem Solving Process on Mathematics Problem Solving Ability and Creative Thinking of Grade 5 Students in Narathiwat Prima)
951.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงสภาพระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะ ในอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา(Factors Influencing Pondoks in Chana District Songkhla Province to Remain in Their Traditional System )
952.  การรับฟังพยานหลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์กรณีศึกษาเปรียบเทียบ ระหว่างกฎหมายไทยและกฎหมายอิสลาม(A Comparative Study : The Admissible Forensic Science Evidence in Thai law and Islamic law)
953.  รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้(Model of School Administration based on Multicultural Education in the Three Southern Border Provinces)
954.   การจัดกิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(Organizing Halaqah Activities for Developing Students of College of Islamic Studies, Prince of Songkla University Pattani Campus)
955.  พินัยกรรมในอิสลาม ศึกษาการปฏิบัติจริงของมุสลิมในอำเภอเมือง จังหวัดสตูล(Wills in Islam : The Actual Practice of Muslims in Muang District, Satun Province)
956.  สภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส(States and Problems of Arabic Teaching in Mosque-based Educational Center (TADIKA) in Chanae District, Narathiwas Province)
957.  อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหรับต่อสังคมมุสลิมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสตูล(The Influences of Arab Culture on Muslim Society in Muang District, Satun Province)
958.  สภาพ ปัญหา และแนวทางการดำเนินการตามกระบวนการบริหารเชิง กลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงาน การศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี(States, Problems and Guidelines on Operations in Strategic Management of Islamic Private Schools under the Office of Private Education, Pattani Province)
959.  สภาพ ปัญหา และแนวทางการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มในโรงเรียนของรัฐ จังหวัดสงขลา(States, Problems and Guidelines of Intensive Islamic Studies Curriculum Administration in the Public Schools, Songkhla Province)
960.  รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้(Model of School Administration based on Multicultural Education in the Three Southern Border Provinces)
961.  การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมู่บ้าน จังหวัดปัตตานี(The Evaluation of Life QualityDevelopment Project on Community Level,Pattani Province)
962.  กลไกการช่วยเหลือเด็กและหญิงจากการค้ามนุษย์ : กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี(The Mechanism to Protect the Trafficked Children and Woman Case Study of Pattani Province)
963.  แนวทางการพัฒนาสวัสดิการแรงงานจังหวัดชายแดนใต้(An Approach to Develop Labour Welfare in Three Southern Border Provinces of Thailand)
964.  การส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ในโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ / กะพ้อ(The Promotion of local intellectuals Under The Project of : The Thai Cultural - The Link of Community Under the strong Thai Action plan 2012 in 5 southern border provinces./ Ka' Por)
965.  การส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ในโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ / โคกโพธิ์ (The Promotion of local intellectuals Under The Project of :The Thai Cultural-The Link of Community Under the strong Thai Action plan 2012 in 5 southern border provinces./ KokPho)
966.  การส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ในโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ / ทุ่งยางแดง(The Promotion of local intellectuals Under The Project of :The Thai Cultural-The Link of Community Under the strong Thai Action plan 2012 in 5 southern border provinces./ Tungyandang)
967.  การส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ในโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ / มายอ(The Promotion of local intellectuals Under The Project of :The Thai Cultural-The Link of Community Under the strong Thai Action plan 2012 in 5 southern border provinces./ Mayo)
968.  การส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ในโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ / แม่ลาน(The Promotion of local intellectuals Under The Project of :The Thai Cultural-The Link of Community Under the strong Thai Action plan 2012 in 5 southern border provinces./ Mealan)
969.  การส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ในโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ / ยะรัง(The Promotion of local intellectuals Under The Project of :The Thai Cultural-The Link of Community Under the strong Thai Action plan 2012 in 5 southern border provinces./ Yarang)
970.  การส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ในโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ / ยะหริ่ง(The Promotion of local intellectuals Under The Project of :The Thai Cultural-The Link of Community Under the strong Thai Action plan 2012 in 5 southern border provinces./ Yaring)
971.  การส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ในโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ / สายบุรี (The Promotion of local intellectuals Under The Project of :The Thai Cultural-The Link of Community Under the strong Thai Action plan 2012 in 5 southern border provinces./ Saibari)
972.  การส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ในโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ / หนองจิก(The Promotion of local intellectuals Under The Project of :The Thai Cultural-The Link of Community Under the strong Thai Action plan 2012 in 5 southern border provinces./ Nongjik)
973.  บทบาทของอับดุรเราะฮฺมานที 2 นโยบายเปิ ดกว้างการต่างประเทศในด้านการเมือง ณ แคว้น อัลอันดะลุส และนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมอิสลาม (206 ฮ.ศ. ? 238 ฮ.ศ.)(Abdurrahman the Second and His Roles to Expanding Andalus of Foreign Policy about Politic and Application in Islamic Social )
974.  การวิจัยเชิงประเมินโครงการเสริมศักยภาพครูสอนตาดีกาในโรงเรียน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้รูปแบบการประเมินของเคิร์กแพทริค(An Evaluation Research of the Teachers Empowerment Project for Tadika Schools in Three Southern Border Provinces Using Kirkpatrick Evaluation Model)
975.  แบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส(Leadership Styles of Female Administrators of the Islamic Private Schools Under the Office of the Private Education of Narathiwat)
976.  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของตำรวจที่ปฏิบัติงาน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้(Factors Affecting Health Promoting Behaviors of Police Working in the Three Southernmost Provinces)
977.  ปัจจัยที่มีผลในการนำบุตรหลานอายุ 0 - 5 ปี รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มโรคพื้นฐาน ของผู้ปกครอง จังหวัดปัตตานี( Factors Affecting Parents on Seeking Basic Immunization Program for Their Children Aged 0-5 Years in Pattani Province)
978.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพจิตของทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้(Factors Affecting the Mental Health of the Military Operations in the Southern Border Provinces Area)
979.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติของผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพของ เด็กก่อนวัยเรียนในอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี(Factors Affecting Practice of Parents on Dental Care of Preschool-aged Children in Nong Chik District, Pattani Province)
980.  ปัจจัยที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : การวิเคราะห์พหุระดับ(Factors Promoting Self-Improvement of Teachers under the Office of Primary Educational Area Service in the Three Southern Border Province : Multilevel Analysis)
981.  การพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้()
982.  การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี(The Development of Spiritual Health Activity Model for Children and Youth in the Juvenile Observation and Protection Center of Pattani Province)
983.  กลยุทธ์การพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษ์สาหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี(A Strategy for Developing Community of Practice through Internet Networks to Conserve the Gracilaria fisheri in Bangpu Community, Yaring District, Pattani Province)
984.  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด ในจังหวัดปัตตานี(Behaviour Adaptation of People Who Inject Drugs (PWID) In Pattani Province)
985.  การพัฒนาเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21สำหรับ ครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้(Development of Evaluation Instrument for Teaching Efficiency of 21st Century under Primary Educational Service Area in Three Southern Border Provinces of Thailand)
986.  การพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้(The Development of Causal Factors Model Affecting Active Learning Behavior for Undergraduate Students in Islamic Studies Program in the Southern Border Provinces)
987.  การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน สำหรับครูผู้สอน สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3(Development of A Knowledge Sharing Model via Weblog by Using Peer-Assisted Learning on Classroom Research for Teachers in Pattani Primary Educational Service Area Office 3)
988.  การวิเคราะห์การใช้ทักษะกีฬาปันจักสีลัตในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ (พ.ศ. 2550-2556)(The Analysis of Pencak Silat Skills Use in SEA GAMES (2007 - 2013))
989.  การวิเคราะห์ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) ของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้(Analysis of Administrative Factors Affecting the Accreditation on the Third Round of the External Quality Assessment (2011 - 2015) of Schools under the Jurisdiction of Primary Educational Service Area)
990.  การศึกษาพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของพระภิกษุ ในจังหวัดปัตตานี(The Study of Health Promoting Behavior of Monks in Pattani Province)
991.  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรครูสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปัตตานี(Factors Influencing Health Promoting Behaviors of Teachers under the Supervision of the Primary Educational Service Area, Pattani Province)
992.  ปัจจัยด้านการบริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้(Administrative Factors Affecting Educational Quality of Islamic Private Schools in Three Southern Border Provinces)
993.  ปัจจัยพหุระดับที่มีผลต่อคุณลักษณะทางวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(Multi-level Factors Affecting the Professional Characteristics of Students at the Office of the Vocational Education Commission in the Three Southern Border Provinces)
994.  ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี(Multi-level Factors Affecting Learning Management Skills of Teachers under Office of the Private Education Pattani Province)
995.  ปัญหาการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1(The Problems of the Implementation of the Curriculum of Islamic Studies According to the Basic Education Core Curriculum B.E.2551 in the Government Schools of Narathiwat Primary Education Ser)
996.  ผลการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ที่มีต่อผลการ คิดเชิงวิจารณญาณวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี(Effects of Cooperative Learning by Jigsaw Technique on Critical Thinking in Social Study of Matayomsuksa 1 Students Islamic Private School in Pattani)
997.  ผลของการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้นความใส่ใจและการสังเกตที่มีต่อความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(Effects of Instruction Based on the Natural Approach and Attention and Noticing Stimulation on English Listening and Speaking Abilities of Grade One Students)
998.  ศึกษาวิเคราะห์การอรรถาธิบายอัลกุรอานของท่านหญิงอาอิชะฮฺในสูเราะฮฺอันนิสาอ์ (Analytical Study of the Qur?anic Commentary by Sayyidah ??ishah gin the S?rat al-Nis??)
999.  สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส(States and Problems of Learning and Teaching of Islamic Studies in Government Schools Using Intensive Islamic Studies Program in Narathiwat Province)
1000.  สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดยะลา(States and Problems of Personnel Administration of Child Development Center under Sub-District Administrative Organizations in Yala Province)
1001.  อำนาจหน้าที่ของวะลีย์อามม์ในสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา(The Authority and Function of Wali?Amm in the Islamic Council of Yala Province)
1002.  การศึกษาวิเคราะห์ข้อห้ามตามหลักการอุศูลุลฟิกฮฺในสูเราะฮฺอัลฮุญุร๊อต(Analytical Study of Prohibition in Accordance with the Principles of Fiqh Verses in Surah al-Hujurat)
1003.  คุณภาพชีวิตการทำงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี(Work Life Quality of Teachers in Islamic Private School under the Office of the Private Education in Pattani Province)
1004.  การผลิตแก๊สไฮโดรเจนและมีเทนโดยการย่อยสลายร่วมแบบไร้อากาศสองขั้นตอน ของน้ำเสียจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มกับสาหร่ายพุงชะโด(Hydrogen and Methane Production by Two-stage Anaerobic Co-digestion of Palm Oil Mill Effluent and Ceratophyllum demersum )
1005.  กลยุทธ์การบริหารสังคมเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยในอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี(Social Administration Strategies for Community Security in Maelan District, Pattani Province)
1006.  สมบัติเชิงความร้อนและเชิงกลของยางธรรมชาติ เบลนด์ยางรีเคลมและพอลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ(Thermal and Mechanical Properties of Natural Rubber Blended with Reclaimed Rubber and Low density Polyethylene)
1007.  สภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี(State of Actual Practice and Expectation of Boy Scout and Guide Activities Management in Islamic Private Schools under Private Education Office, Pattani Province)
1008.  การพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยรูปแบบ FADIL เพื่อพัฒนาทักษะการใช้สื่อการสอนอิสลามศึกษาสำหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห์ จังหวัดนราธิวาส(A Development of Training Packages by FADIL Model )
1009.  การดำเนินงานตามนโยบาย?ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้? ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี(The Implementation of ?Moderate Class More Knowledge? Policy in Islamic Private Schools under the Office of the Private Education in Pattani Province)
1010.  ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการดำเนินงานและความพึงพอใจของครูในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสงขลา(Relationships Between States of Work Operation and Teachers? Satisfaction)
1011.  การบริหารเวลา กรณีศึกษาสูเราะฮฺอัลอัศรฺ(Time Management: A Case Study of Surat al-?Asri )
1012.  ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบจากการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺในกรณีความเชื่อและการปฏิบัติอิบาดะฮ์ของสังคมมุสลิมใน 5 จังหวัดฝั่งอันดามัน(An Analytical Study of the Impact of al-HadIth al-Mawdu? on the Faith and ?Ibadah Performance of Muslim Society in the 5 Provinces of the Andaman Sea)
1013.  ความสนใจและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกีฬาตามหลักการอิสลามของนักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดยะลา(The Interest of and Understanding about Sports Concerning Islamic Principles of Muslim Students Majoring in Teaching Physical Education in)
1014.  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับครอบครัวตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา : วิธีการ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ(Islamic Family Dispute Mediation Practice by the Islamic Committee of Songkhla : Method and User?s Satisfaction)
1015.  การบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที่ดีในอิสลามของผู้บริหาร(School Management according to Good Governance in Islam of Islamic Private School)
1016.  การใช้เอกลักษณ์บุคคลว่าด้วยสารพันธุกรรมในกฎหมายครอบครัวและมรดก ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายอิสลามกับกฎหมายไทย(The Use of Individual Identity on Genetic Regarding to Family and Heritage Law, A Comparative Study between Islamic and Thai Law)
1017.  ตัครีจญ์ตัวบทฮะดีษในหนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน ของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด เบ็น อับดุลลอฮ์ อัลบันญะรีย์(The Takhr?j of ?ad?th Texts in the Book Sabilu al-Muhtad?n of Shaykh Muhammad ?Arshad bin ?Abdullah al-Banjariy)
1018.  ศักยภาพของคุฏบะฮฺวันศุกร์เพื่อพัฒนาสังคม กรณีศึกษาคุฏบะฮฺวันศุกร์(Potential of Friday Khutbah for Social Development : A Case )
1019.   มะฮัรในกฎหมายอิสลาม: สภาพและปัญหาการปฏิบัติใช้ของมุสลิม ตาบลลิดล อาเภอเมือง จังหวัดยะลา( Mahar In Islamic Law : States and Problems of Implementation for Muslims in Lidun Muang Yala)
1020.  การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์(Development of Academic Affairs Administration Model of Islamic Private Schools in Southern Border Provinces to Make Learners Perfect Men )
1021.  การศึกษาวิเคราะห์หนังสืออะกีดะฮฺ อันนาญีน ฟี อิลมฺ อุศูล อัดดีน ของชัยคฺ ซัยนฺ อัลอาบิดีน เบ็น มุฮัมมัด อัลฟะฏอนีย์( AqIdah al-NajIn fI ?Ilm Usul al-DIn by Sheikh Zain al-AbidIn Bin Muhammad al-Fataniy)
1022.  "ตัรฺบียะฮฺ อิสลามียะฮฺและการนามาปรับใช้ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา อิสลามในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช"("Tarbiyah Islamiyah and its Application in Islamic Private School in Muang District, Nakhorn Si Thammarat Province")
1023.  การศึกษาวิเคราะห์หลักอัตเตาฮีดในสูเราะฮฺอัซฺซุมัร(Analytical Study the Principle of al-Tauh?d in Surah al-Zumar)
1024.  การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมการแปลคัมภีร์อัลกุรอานฉบับภาษาไทยด้านหลักศรัทธา ต่อพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ(An Analytical Study of Literary Translation of the Thai Version of the Holy al-Qur?an Regarding Principle of Belief in the Names and Attributes of Allah)
1025.  ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายอิสลามว่าด้วยอาหารฮาลาล(Comparative Study of Islamic Law on Halal Food)
1026.  Jamaah Da wah Tabligh in Cambodia()
1027.  องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา(Learning Oganization of Islamic Private School in Yala Province)
1028.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(Factors affecting participation in the operation of the faculty of Prince of Songkla University)
1029.  ตำนานหลวงพ่อทวดในภาคใต้ของประเทศไทย(Luang Pho Thuad in Southern Thailand.)
1030.  องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา(Learning Oganization of Islamic Private School in Yala Province)
1031.  ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มโดยใช้การมีส่วนร่วมของครอบครัว ที่มีผลต่อความเข้มแข็งทางใจ(The Effect of the Group Activities by using Family Participation on Resilience)
1032.  ผลของโปรแกรมการปรึกษากลุ่มแบบพฤติกรรมนิยมที่มีต่อการพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กและ เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดปัตตานี(Effects of Behavioral Group Counseling on Enhancing Public Mind for Youths of Juvenile Observation and Protection Pattani Province)
1033.  การเปรียบเทียบลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียง โดยผู้พูดภาษาไทยกับผู้พูดภาษามลายูถิ่นปัตตานีในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้(A Comparsionof Thai Tones Acoustic Features Produced by Thai Speakers and Pattani MalaySpeakersin 3 Southern Border Provinces of Thailand)
1034.  การสังเคราะห์องค์ความรู้จากปันตุนมลายูปาตานีเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้(Knowledge Synthesis in Patani Malay Pantuns for Building Social Security in Southern Border Provinces)
1035.  กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม สาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้(Academic Administration Strategies in Enhancing the Educational Quality of Multicultural Society for Secondary Schools)
1036.  "นักขายผู้แปลกประหลาด" แห่งร้าน "อุดมพานิชกิจ" พัทลุง ย้อนดูแหล่งมั่วสุมทางปัญญาของ "กวีใต้" ยุค 2490-2520()
1037.  เครือข่ายประชาสังคมชายแดนใต้ท่ามกลางความรุนแรง (ตอนที่ 2: การขับเคลื่อนประชาสังคมชายแดนใต้ : มองผ่านประสบการณ์ของ 4 เครือข่าย)()
1038.  จาก "หนังสือบุด" สู่ "หน้ากระดาษ" ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมวรรณกรรมของภาคใต้กับภาคกลาง()
1039.  ชายแดนใต้กำลังถูกคุกคามด้วยการกัดเซาะชายฝั่ง การเสียแผ่นดินที่แทบไม่มีทางต่อสู้()
1040.  บทเรียนการมีส่วนรวมเพื่อจัดการความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับโรงเรียน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตอนที่ 1)()
1041.  บทเรียนการมีส่วนร่วมเพื่อจัดการความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับโรงเรียน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตอนจบ)()
1042.  ประชาคมตำบล หมู่บ้าน จังหวัดชายแดนภาคใต้ : แนวคิดและการปฏิบัติ(Sub-District Civil Society in Southern bordering Provinces: Concepts and Performances)
1043.  เปอรานากัน (Peranakan) สายเลือดลูกผสม()
1044.  ผลการดำเนินงานโครงการ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Desktop Author สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาคใต้()
1045.  ฝันร้ายของ "เด็กหญิงวันใหม่" ชะตากรรมเด็กกำพร้าแท้+เทียม ณ ปลายด้ามขวาน()
1046.  พหุวัฒนธรรมศึกษา: อะไรคือสิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนในสามจังหวัด ชายแดนภาคใต้ควรรู้(Multicultural Education: What Every School Administrator in the Three Southern Border Provinces Should Know)
1047.  มองชายแดนใต้ผ่านเพลง (2) คลับฟรายเดย์ เมื่อ ปาตานีซินโดรม กัดกร่อน ความรัก คนเมือง()
1048.  มองชายแดนใต้ผ่านเพลง (4) สมชายปัตตานี บทรำพัน "โหยหาอดีต" จากปลายด้ามขวาน()
1049.  รายงานวิเคราะห์เจาะลึกผลการประเมินคุณภาพการศึกษารอบ ที่ 2 (ปี 2549-2553) โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้(The Analysis of Second Round of Educational Quality Assessment (2004-2010) of Schools in the Southern Border Provinces)
1050.  เรื่องใหญ่ของกลุ่มชนเล็กๆ พิธีกรรมการไหว้ทางบ้านเตราะปลิง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี()
1051.  ลมหายใจปลายด้ามขวาน ตาใน ของ น้องเดียว()
1052.  จริยธรรมของอิมามอันนะวะวีย์ด้านการใช้ชีวิตและด้านการศึกษา(Ethics of Imam An-Nawawiy in Daily Life and Education)
1053.  การสังเคราะห์กลยุทธ์การสอนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามหลักสูตรบูรณาการในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และแนวทางการนำไปใช้สำหรับบริบทโรงเรียนชายแดนภาคใต้()
1054.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากในการใช้บริการโรงแรมที่มีครัวฮาลาล(Factors Influencing Word of Mouth in Halal Kitchen Hotel)
1055.  ผลของการใช้หนังสือนิทาน "จ๊ะเอ๋" (ฉบับยาวี-ไทย) ที่มีต่อพัฒนาการของบุตรก่อนวัยเรียนและความสัมพันธ์ในครอบครัวตามบริบทสามจังหวัดชายแดนภาคใต้()
1056.  การวิเคราะห์องค์ประกอบทัศนคติต่อการจัดการเรียนการสอนผ่านห้องเรียนเสมือนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี()
1057.  ความเครียดในการทำงานและความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ: กรณีศึกษา ครูโรงเรียนสตรียะลาและครูโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา()
1058.  การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้()
1161.  การพัฒนาทรัพยากรการศึกษาแบบสปอค (SPOC) รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(Development of Small Private Online Course (SPOC) on English for Tourist Guides for English Major Students, Faculty of Humanities and Social Sciences, Prince of Songkla University)
1060.  การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์()
1061.  หิกมะฮ์ของการมีภรรยาหลายคนตามหลักกฎหมายอิสลาม และการนำไปใช้ของครอบครัวมุสลิมในจังหวัดนราธิวาส(The Wisdom of Palygamy in islamic Laws and Application of selacted the Muslim Family in Narathiwat Province)
1063.  การศึกษาวิเคราะห์ผลงานนิพนธ์สามสาขาวิชาหลักของอุมะมาอ์ฟะฏอนีย์กับความสัมพันธ์ในวิถีชีวิตสังคมมุสลิม(An Analytical Study of Fatani Ulamas? Three Main Disciplinary Works and their Relation with Muslims? Social Life)
1064.  มะฮัรในกฎหมายอิสลาม : สภาพและปัญหาการปฏิบัติใช้ของมุสลิม ตำบลลิดล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา(Mahar In Islamic Law : States and Problems of Implementation for Muslims in Lidun Muang Yala)
1065.  การวิเคราะห์องค์ประกอบและแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้นำตามหลักการอิสลามของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้(Afactor analysis of traits administrators from Islamic principles in Islamic Privaite Schools in three southern border provinces)
1066.  โมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในสังคมพหุวัฒนธรรม จังหวัดสตูล(Multilevel Causal Model the Desirable Student Behavior for Lower Secondary School Students in Multi ? Cultural Society in Satun Province)
1067.  กลยุทธ์การบริหารงานเครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2561-2570)()
1068.  การทดสอบการใช้น้ำมันปาล์มลดกัมลดกรด และเมทิลเอสเตอร์จากน้ำมันปาล์ม ทดแทนน้ำมันดีเซลในเครื่องจักรกลทางการเกษตร(Testing of degummed deacidified palm oil and palm methyl ester diesel fuel substitute in agricuitural machines)
1069.  บทบาทการพัฒนาสังคมของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน กรณีศึกษาตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี()
1070.  การใช้สื่อการเรียนการสอนของกลุ่มอิสลามศึกษา ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา()
1071.  กลยุทธ์การบริหารสังคมเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี(Social Administration Strategies for Community Security in Maelan District, Pattani Province)
1072.  การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตอาสาฒนามาตุภูมิในจังหวัดชายแดนภาคใต้(The use of instructional media for Islamic studies subject area in Islamic private schools, Chana District, Songkhla Province)
1074.  การปรับปรุงความเข้ากันได้ของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์จากการเบลนด์ระหว่างยางธรรมชาติ ยางรีเคลม และโพรพิลีนเอทิลีนโคพอลิเมอร์(Improvement of compatbillzation of thermoplastic vulcanizates based on natural rubber/reclaimed rubber/propylene ethylene copolymer blends)
1075.  กระบวนการจัดการศึกษาที่ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3(Education management process for education value added of the institute of Southern vocation 3)
1076.  การสังเคราะห์องค์ความรู้จากปันตุนมลายูปาตานีเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้(Knowledge synthesis in Patani Malay pantuns for building social security in Southern border provinces)
1077.  ผลของการจัดการเรียนรู้เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางร่วมกับโมเดล T5 แบบกระดาษ ที่มีต่อความสำเร็จของชิ้นงาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความรับผิดชอบต่อการเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นม(Effect of flipped classroom approach with T5 paper Model in Stoichiometry on success in task, learning achievement, academic responsibility and satisfaction of the grade 10 students, Benjamarachutit s)
1080.  การบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักการศึกษาเอกชน จังหวัดนราธิวาส(Student Affairs Administration of lslamc Private Schools Affilliated to Narathiwat Private Education Office)
1078.  ()
1079.   การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดนราธิวาส(A Personnel Administration of lslamic Private School Administrators in Narathiwat Province)
1081.  การถ่ายทอดภูมิปัญญาเรือกอและในจังหวัดชายแดนใต้(The Transfer of Local Wisdom of Kolek Boat in Southern Border Provinces)
1082.  การบริหารจัดการอาชีพของเกษตรกรชาวสวนยางในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Management of Occupational among among Rubber Planes in Three Southern Border Provinces)
1083.  การบริหารโรงเรียนโดยใช้หลักวะสะฏียะฮฺตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี (Application of Wasatiyah Principles in School Management Perceived by Teachers in Islamic Private School in Pattani Province )
1084.  การดูดซับเสียงของยางธรรมชาติผสมเส้นใยจากลำต้นหมากและเส้นใยลูกตาล(Sound Absorption of Natural Rubber Filled with Fibers from the Trunk of Betel Palm and Sugar Palm)
1085.  การบริหารแบบมีส่วนร่วมเชิงกลยุทธ์ของการท่องเที่ยวชุมชนบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี(Participatory Strategic Management for Community-based Tourism in Bangpoo, Yaring District, Pattani Province)
1086.  การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดนราธิวาส(Operation System of Caring Management of Students in Islam Private Schools in Narathiwat Province)
1087.  การจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำโดยชุมชนบริเวณชายฝั่งปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล(Community-based Aquatic Animal Resource Management in Pakbara Coastal Area, La-ngu District, Satun Province)
1088.  การดำเนินงานพัฒนานักเรียนของเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(The Progress of the Developments of Students of The islamic Private Schools Under the Project of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn)
1089.  การดำเนินงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี(Student Affair Operation in Islamic Private Schools, Pattani Province)
1090.  การเข้าถึงการบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี(Access to Health Services of Migrant Workers in Mueang District, Pattani Province)
1091.  ผลการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านออกเสียงพยัญชนะภาษาอาหรับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3(Effects of Using Augmented Reality for Developing Learning Achievement on Arabic Consonant Pronunciation of Grade 3)
1093.  บทบาทของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในการพัฒนาเยาวชนมุสลิมในเขตอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส(Role of Masjid Committee For Developing Muslim Youth in Takbai District, Narathiwat Province)
1094.  สภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี(The State of academic administration in Islamic Private Schools under the Jurisdiction of the Office of Private Education, Pattani Province)
1095.  การประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนตันหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี(Evaluation of Agritourism Potentials in Tanyong Pao Community, Tha Kamcham Sub-district, Nong Chik District,)
1096.  การปรับตัวของเกษตรกรสวนทุเรียน ตามโมเดลการพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 ในตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี(The Adjustment of Durian Famers under Thailand 4.0 Model in Sei Khao Sub-district, Khok Pho District, Pattani Province)
1097.  ความสัมพันธ์ด้านสังคมระหว่างมุสลิมกับต่างศาสนิก ในอิสลาม : กรณีศึกษาชุมชนบ้านคล้า ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา(The Relations of Society between Muslims and non-Muslims in Islam: A Case Study of Bankhla, Tambol Tasek, Muang District, Yala Province)
1098.  การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดสำหรับมหาชน เรื่อง อักษรอาหรับประดิษฐ์สำหรับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา (Development of Massive Open Online Course on Arabic Calligraphy in Higher Education Learners)
1099.  ความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด จังหวัดปัตตานี(Satisfaction of Services Offered by Employees of Ialamic Cooperative, at Pattani Province)
1100.  บทบาทสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก(Roles of Ibnu Affan Islamic Cooperative Limited in Member"s Social and Economic Development)
1101.  บทบาทและอำนาจหน้าที่ของดะโต๊ะยุติธรรมกับการบังคับใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล(Datok Yutitam" Roles and Authority in Islamic law Enforcement in Pattani, Narathiwat, Yala and Satun Province)
1102.  การปฏิบัติการสอนตามแนวทางนบีมุฮัมมัดของครูผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส(Teaching practices in accordance to the Prophet Muhammad)
1103.  ระบบสินเชื่อของสหกรณ์อิสลามบีนา จำกัด : การดำเนินงานและปัญหา(Financing system of Bina Islamic Cooperative Ltd : operations and Issues)
1104.  ศึกษาเปรียบเทียบการอนุญาโตตุลาการในกฎหมายอิสลามและกฎหมายไทย(A comparative study of the arbitration in Islamic law and Thai law)
1105.  การบริหารจัดการโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีอิสลาม : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านบาละ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลาเขต 2 (The management for outstanding school in ethics according to the ethicl school based on Islamic Way : A Case Study of BanBala school,Yala primary education area, Yala office 2)
1106.  สภาพ ปัญหา และแนวทางการส่งเสริมการใช้ภาษาอาหรับ : กรณีศึกษาวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(States, problems, and guidelines for promoting the use of the Arabic language : a case study of College of Islamic Studies, Prince of Songkla University)
1107.  การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ผ่านการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2554-2558 สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน(Management of Academic affairs of Islamic private schools the 3 academic evaluation of which endorsed by the Office fo national quality standards and quality standards and quality assessment )
1108.  ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จในการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปัตตานี(Factors affecting the success of the successful of "moderate class, more knowledge" policy in schools under the Primary Education Service Area Office in Pattani Province)
1109.  สภาพ ปัญหาและแนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามทัศนะของผู้บริหารและครู ในโรงเรียนเอกชนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี(States, problems and guidelines for lmplementation of student care and support system as perceived by administrators and teachers of Islamic privated schools in Pattani Provincial)
1110.  ปัจจัยทำให้เกิดการค้างชำระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด สาขายะลา(Factors Affecting the members)
1111.  ฮาลาลในกฎหมายอิสลามและการนำไปใช้ของครอบครัวมุสลิมสำหรับการเลี้ยงบุตรในอำเภอเมือง จังหวัดยะลา(Halal Food in Islamic Law and It"s adoption of Muslim families for child rearing in Muang District, Yala Province)
1112.  วิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสี (226Ra, 232Th, 40K) ของพืชจาก ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา(Analysis of radionuclides (226Ra, 232Th, 40K) in plants from Tachi Sub district, Yaha District, Yala Province)
1113.  ผลของรังสีแกมมาต่อคุณภาพการเก็บรักษาข้าวเกรียบปลาแบบสด (กรือโป๊ะ)(Effect of gamma radiation on quality of Fresh Fish crackers (Keropok) storage)
1114.  ศักยภาพของคุฏบะฮฺวันศุกร์เพื่อพัฒนาสังคม กรณีศึกษาคุฏบะฮฺวันศุกร์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้(Potential of Friday Khutbah for Social Development Case Study of Friday Khutbah in Southern Border Provinces)
1115.  รูปแบบการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความยุติธรรมทางสังคมในสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้(A Model of Promoting education for social justice in schools in Tthree Southerm Border provinces of Thailand)
1116.  การพัฒนารูปแบบการนิเทศของอาจารย์นิเทศก์โดยใช้แนวคิดการศึกษาภควันตภาพสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในบริบทพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้(Supervision development model of supervisors by Using Ubiquitous education for pre-service teachers' professional experiences in the Three Southern border provinces)
1117.  การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจในการพัฒนาอำเภอเบตง จังหวัดยะลาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ(An economic feasibility analysis for the development of Betong District, Yala Province toward a wellness-tourism area)
1118.  การวิจัยและพัฒนา เยียวยา สมานฉันท์ และสร้างสรรค์ชุมชนสุขภาวะชายแดนใต้(Research and Development, Healing Reconciliation and Strengtherning Wellbeing of Community in Deep South)
1119.  พฤติกรรมสารสนเทศด้านสุขภาพในการดูแลสุขภาวะเพื่อการป้องกันโรคเบาหวานของผู้สูงอายุในจังหวัดปัตตานี(Health Information Behaviors of Older Adults for Diabetes Prevention in Pattani Province)
1120.  พฤติกรรมสารสนเทศด้านสุขภาพในการดูแลสุขภาวะเพื่อการป้องกันโรคเบาหวานของผู้สูงอายุในจังหวัดปัตตานี(Health Information Behaviors of Older Adults for Diabetes Prevention in Pattani Province)
1121.  Factors associated with fatal events from the unrest in the southernmost provinces of Thailand(ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ความไม่สงบที่มีผู้เสียชีวิตในจังหวัดชายแดนภาคใต้)
1122.  การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อสร้างเสริมความเป็นพลเมืองของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้()
1123.  Contemporary Islamic education in Liberia()
1124.  แผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าปัตตานี()
1125.  แผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าปัตตานี รายงานสรุปฉบับผู้บริหาร()
1127.  แผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าปัตตานี()
1128.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ทางการศึกษาของชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(Factors Affecting towards Changeing of Educational Worldview Among Thai Muslims in the 3 Southern Border Provinces)
1129.  การศึกษาวิชาฟิกฮฺในสถาบันศึกษาปอเนาะในเขตอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี(Fiqh Study in Pondok Institute in Yarang District Pattani Province)
1130.  การสื่อสารเรื่องเพศของวัยรุ่นในครอบครัวมุสลิมในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี(Sexual Communication for Youth of Muslim Famities in Mueang District, Pattani Province)
1131.  ระเบียบวิธีการอรรถาธิบายอัลกุรอานโดยอิหม่ามอัลบะเฆาะวีย์และอิหม่ามอิบนุอาดิละ:กรณีศึกษาเปรียบเทียบสูเราะฮอัลบะเกาะเราะหฺ()
1132.  นิเวศวิทยาการกินอาหาร การเลือกกินอาหารและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารปูแสมในพื้นที่ชายฝั่งของจังหวัดปัตตานี(Feeding Ecology, food Seiection and food Nutritional Value of Episesarma spp. in Patta Coastal Area)
1133.  ประเพณีการจัดงานเลี้ยงสมรสของมุสลิมในอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี(The Wedding Tradition of Muslims in Panare District, Pattani Province)
1134.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การประยุกต์ใช้ประกอบการสอนของครูโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี(Factors Affecting Adoption on Information Technology to Apply Utilization in Teaching of Teachers in Opportunity Expansion School, Pattani Primary Educational Service Area (PESA) at Pattani Province)
1135.  กระบวนการพัฒนาระบบการจัดการซะกาตของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูลและจังหวัดพัทลุง(Developing a Zakat Management System of the Islamic Councils of Satun and Phatthalung)
1136.  ลีลาวาทศิลป์ในการแปลความหมายอัลกุรอานฉบับภาษาไทย สูเราะฮฺอัรเราะหฺมาน(Rhetorical stylistics in Thai Translated Version of the Hoiy Quran withSpecial Reference to Surah al-Rahman)
1137.  การพัฒนารูปแบบการสอนงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้บริบทสามจังหวัดชายแดนภาคใต้(Development of coaching model in the basic education under the Context of the Three Southera Border Provinces)
1138.  การเข้ารับอิสลามของชนต่างศาสนิกในประเทศไทย : กรณีศึกษามุอัลลัฟในชุมชนมุสลิมพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน(The Conversion of Non-Mustims to lslam in Thailand : A Case study of Muallaf in andaman bay area communities)
1139.  พฤติกรรมการสื่อสารสารสนเทศทางการเมืองของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้(Political Information Communication Behavior of Youths in Three Southern Border Provinces)
1140.  ลีลาวาทศิลป์ในการแปลความหมายอัลกุรอานฉบับภาษาไทย สูเราะฮฺอัรเราะหฺมาน(Rhetorical stylistics in Thai Translated Version of the Hoiy Quran withSpecial Reference to Surah al-Rahman)
1141.  การพัฒนาครูผู้สอนภาษาอาหรับโดยใช้การบริหารชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ด้วยรูปแบบ 5T กรณีศึกษาโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา(Development of Arabic Teachers by Professional Learning Community (PLC) Using 5T Model : A Case Study of Thamavitya Foundation School, Yala Province)
1142.  รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้(Model of School Administration for Promoting 21st Century Learning Skills of Primary Students in Three Southern Border Provinces)
1152.  ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี(Creative Leadership of Islamic Private School Administrators in Pattani Province)
1153.  ความมั่นคงของมนุษย์ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบ : กรณึศึกษาอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้(Human Security under Insurgency Situation : A Case Study of Public University Lecturers in the Three Southernmost Provinces of Thailand)
1144.  ระเบียบวิธีการอรรถาธิบายอัลกุรอานโดยอิหม่ามอัลบะเฆาะวีย์และอิหม่ามอิบนุอาดิละ:กรณีศึกษาเปรียบเทียบสูเราะฮอัลบ()
1145.  ผลของระดับกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันอาหารข้นต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้ กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน และสมดุลไนโตรเจนในแพะ()
1146.  การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลมูลค่าเพิ่ม : ต้มยำกุ้งแช่เยือกแข็ง()
1147.  การพัฒนาเกณฑ์ปกติและอิทธิพลเชิงสาเหตุของการรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้(Development of Norm and Causal Influencing Scientific Literacy of Student Teachers in the Three Southernmost Provinces)
1148.  ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้(Causal Factors Affecting the Professional Learning Community of Schools in Office of the Primary Education Service Area in the Three Southern Border Provinces)
1165.  ผลของกลุ่มจิตบำบัดการรู้คิดพฤติกรรมบูรณาการหลักอิสลาม เพื่อพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกในเด็กกำพร้า(Effects of Cognitive Behavior Group Therapy Integrating Islamic Principle to Enhance Positive Psychological Capital of Orphan)

ALL SUBJECT
0.  Southernmost of Thailand Research Database
1.  ด้านเศรษฐกิจและสังคม
2.  ด้านการเมืองการปกครอง
3.  ศิลปะและวัฒนธรรม
4.  วิถีชีวิตและประเพณี
5.  ประวัติศาสตร์
6.  ภูมิทัศน์และการท่องเที่ยว
7.  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
8.  ด้านการศึกษา
9.  ด้านสุขภาพอนามัย
10.  ด้านศาสนา
11.  ด้านกฎหมาย
12.  นโยบายและการพัฒนา
13.  เศรษฐกิจชุมชน
14.  ปัญหาทางเศรษฐกิจ
15.  ผู้นำชุมชน
16.  โรงเรียนกับชุมชน
17.  สตรีเด็กและเยาวชน
18.  การมีส่วนร่วมทางสังคม
19.  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
20.  ปัญหาทางสังคม
21.  การสื่อสารมวลชน
22.  นโยบายการปกครอง
23.  องค์กรส่วนท้องถิ่น
24.  การมีส่วนร่วมทางการเมือง
25.  ภาษาและการสื่อสาร
26.  จิตรกรรม
27.  หัตถกรรม
28.  สถาปัตยกรรม
29.  วรรณกรรม
30.  โบราณสถานและโบราณวัตถุ
31.  ศิลปะการแสดง
32.  ปัตตานี
33.  ยะลา
34.  นราธิวาส
35.  สตูล
36.  การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
37.  ปัญหาสิ่งแวดล้อม
38.  นโยบายทางการศึกษา
39.  การจัดการศึกษา
40.  บุคลากรทางการศึกษา
41.  ปัญหาทางการศึกษา
42.  อาหารและการบริโภค
43.  สุขอนามัยชุมชน
44.  หน่วยงานบริการสาธารณสุข
45.  ประวัติศาสนา
46.  ศาสนากับสังคม
47.  ผู้นำทางศาสนา
48.  กฎหมายและการบังคับใช้
49.  กฎหมายอิสลาม
50.  อาหารฮาลาล
51.  ยางพารา
52.  อิสลามศึกษา
53.  อาหารทะเล
54.  ปาล์มน้ำมัน
55.  การจัดการความขัดแย้ง
56.  ทะเลสาปสงขลา
Download