ชื่อเรื่อง/Title การสร้างอัตลักษณ์ของชาวมุสลิมและชายไทยเชื้อสายจีนในปัตตานี: มองผ่านตำนานมัสยิดกรือเซะ
     บทคัดย่อ/Abstract

     ผู้ทำ/Author
Nameกอบกาญจน์ ภิญโญมารค
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     เนื้อหา/Content
บทความ
     กลุ่มหัวเรื่อง: ประวัติศาสตร์
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2548
     Type: บทความ/Article
     Copyrights :
     Counter : 2188
     Counter Mobile: 11