ชื่อเรื่อง/Title การศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี / A study of needs for self-development of academic supporting staff in prince of songkla university, pattani campus
     บทคัดย่อ/Abstract การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพในการพัฒนาตนเองและความต้องการในการพัฒนาตนเองของงบุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นความต้องการในการพัฒนาตนเอง โคยจำแนกอายุ ระดับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 292 คน โดยใช้ประชากรทั้งหมดค่าสถิติที่นำมาใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1.สถาพในการพัฒนาตนเอง และความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พบว่า
1.1 มีระดับของการพัฒนาสมรรถภาพในวิชาชีพ ในภาพรวม 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านเจตคติ อยู่ในระดับมาก
1.2 ปัญหาที่พบ 3 อันดับแรกได้แก่ ความไม่ต่อเนื่องในการจัดทำโครงการ เนื่องการเปลี่ยนแปลงไปตามวาระของผู้บริหาร ขาดการวิเคราะห์และหาข้อสรุปด้านการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมของการพัฒนาบุลากร และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรที่ไม่สามารถจัดการได้ทุกสายงานและทุกระดับงาน
1.3 ระดับความต้องการเพื่อการพัฒนาตนเองในภาพรวม อยู๋ในระดับมาก โดยเมื่อแยกรายด้าน คือ ด้านทักษะเพื่อการปฏิบุติงาน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสังกัป ด้านทักษะ ด้านมนุษย์ อยู่ในระดับมาก และในด้านกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านกิจกรรมที่กระทำโดยตนเองกับกิจกรรมที่กระทำเป็นหมู่คณะ ระดับความต้องการอยู๋ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลาสายสนับสนุนวิชาการ สังกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พบว่า
2.1 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีอายุแตกต่างกัน วุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีความต้องการในการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกัน
2.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีประสบการณ์การทำงานหรืออายุราชการแตกต่างกัน มีความต้องการในการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกัน
3. แนวทางและข้อเสนอแนะ สำหรับการนำไปใช้ปรับปรุงและพิจราณาการวางแผนและหารดำเนินการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้แก่ ควรมีการดำเนินการด้านการวางแผนพัมนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ การวางแผนใกรดำเนินการระยะสั้น โดยมุ่งเน้นในก้านการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ตลอดจนหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากร เพื่อการพัฒนาสมรรรถภาพในวิชาชีพแต่ละสายงานควบคู่ไปกับการสร้างทัศนคติที่ดีต่องงานและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และการจัดทำแผนในระยะยาว ได้แก่ การจัดทำแผนในด้านการบริหารทรัพยากรบุคลากรของมหาวิทยาลัย

     ผู้ทำ/Author
Nameพิรญาณ์ รัตน์น่วม
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
     เนื้อหา/Content
เนื้อหา
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านการศึกษา
--บุคลากรทางการศึกษา
     Contributor:
Name: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Roles: ผู้ให้ทุน
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2549
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 1343
     Counter Mobile: 1