ชื่อเรื่อง/Title รายงานการวิจัยเรื่อง สาเหตุและแรงจูงใจในการเสพยาเสพติดของกลุ่มเยาวชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ / Causes and Motivation for Drug Abuse Adult in the Southern Border Provinces of Thailand
     บทคัดย่อ/Abstract     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาสาเหตุและแรงจูงใจในการเสพยาเสพติดของกลุ่มเยาวชนและผลของยาเสพติด รวมทั้งทรรศนะและมาตรการที่มีต่อการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้
    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการการวิจัยจำนวน 479 คน เป็นผู้ต้องขังที่ได้รับโทษจำคุก
    ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุและแรงจูงใจในการเสพยาเสพติดของกลุ่มเยาวชนที่สำคัญมีอยู่ 3 ประการ ด้วยกันคือ ประการแรก สาเหตุจากบุคลิกภาพ เฉพาะตัวของผู้ติดยาเสพติดที่เกืดความคิดเกี่ยวกับตัวเองในทางที่ไม่ดี มีปมด้อย จึงเรียนรู้และรับเอาสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายไว้ ชื่นชอบไปในทางที่ชั่วร้ายเสียหาย มากกว่าที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม เป็น ทางออกสำหรับชีวิตโดยการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดสำหรับตนเอง ประการที่สอง พฤติกรรมหรือบุคลิกภาพที่บกพร่องของ ระบบครอบครัว ที่ขาดการขัดเกลาขาดการอบรมสั่งสอน และไม่เอาใจใส่ในการเลี้ยงดูเท่าที่ควรโดยเฉพาะผู้ชาย ประการที่สาม สาเหตุมาจากสังคมสิ่งแวดล้อมและชุมชน ที่เต็มไปด้วยยาเสพติดซึ่งหาซื้อขายกันได้ง่าย

     ผู้ทำ/Author
Nameประจัน มณีนิล
Organization
Nameจิราภา วรเสียงสุข
Organization
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 สภาพเศษรฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของผู้ติดยาเสพติด
บทที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด....
บทที่ 4 สาเหตุและแรงจูงใจในการเสพยาเสพติด...
บทที่ 5 บทสรุป
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านเศรษฐกิจและสังคม
--ปัญหาทางสังคม
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Address:สงขลา (Songkhla)
     Year: 2541
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 45966
     Counter Mobile: 2