ชื่อเรื่อง/Title การศึกษากระบวนการวางแผนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี / Study of the Planning Process in the Primary Schools under Pattani Provincial Primary Education Office
     บทคัดย่อ/Abstract
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนตามกระบวนการวางแผนในขั้นการเตรียมการก่อนวางแผน ขั้นการวางแผน ขั้นปฏิบัติตามแผน ขั้นติดตามและประเมินผลในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี
2. เพื่อเปรียบเทียบทัศนะของผู้บริหารโรงเรียนและครูอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์การปฏิบัติงาน ขนาดโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน ต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารโรงเรียน ทั้ง 4 ขั้นตอนว่าแตกต่างกันหรือไม่
3. เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางปรับปรุงกระบวนการวางแผนตามทัศนะผู้บริหารและครูอาจารย์ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและครูอาจารย์ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างประชากร จำแนกเป็นผู้บริการ 134 คน ครูอาจารย์ 352 คน เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ค่าเอฟ
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการปฏิบัติงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะผู้บริหารและครูอาจารย์ โดยส่วนรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามรายขั้นตอนปรากฎว่าผู้บริหารโรงเรียนมีทัศนะต่อกระบวนการวางแผนในขั้นตอนเตรียมการก่อนวางแผน ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติตามแผนอยู่ในระดับมาก ส่วนขั้นตอนการติดตามและประเมินผลอยู่ระดับปานกลาง สำหรับครูอาจารย์มีทัศนะต่อกระบวนการวางแผนในขั้นเตรียมการก่อนวางแผน ขั้นปฏิบัติตามแผน ขั้นการติดตามและประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนขั้นการวางแผนอยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบทัศนะผู้บริหารโรงเรียนและครูอาจารย์ต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการวางแผนในโรงเรียนทั้ง 4 ขั้นตอนโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3. ผลการเปรียบเทียบทัศนะผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์ในการบริหารและปฏิบัติงานในขนาดโรงเรียนต่างกัน ต่อกระบวนการวางแผนในโรงเรียนไม่แตกต่างกันที่ระดับความมีนัยสำคัญ 0.05
4. ผลการเปรียบเทียบทัศนะครูอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน และปฏิบัติงานในขนาดโรงเรียนต่างกัน มีทัศนะต่อกระบวนการวางแผนในโรงเรียนไม่แตกต่างกันที่ระดับความมีนัยสำคัญ 0.05
นอกจากนี้ยังพบอุปสรรคที่สำคัญ คือ ผู้บริหารโรงเรียนไม่ให้ความสำคัญของการวางแผน ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผน ขาดสถิติข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการวางแผน ขาดงบประมาณสนับสนุน และขาดความร่วมมือจากโรงเรียนภายในกลุ่ม ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้มีการเสนอแนะเห็นควรให้มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน ทางโรงเรียนควรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติต่างๆ ให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง และควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการของโรงเรียน

     ผู้ทำ/Author
Nameควง มุกสง
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บัณฑิตวิทยาลัย
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบาญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิจัย (หน้า 64-99)
บทที่ 4 ผลการวิจัย (หน้า 100-125)
บทที่ 5 บทสรุป การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้เขียน
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านการศึกษา
--นโยบายทางการศึกษา
     Contributor:
Name: อำภา บุญช่วย
Roles: ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2534
     Type: วิทยานิพนธ์/THESES
     Copyrights :
     Counter : 3063
     Counter Mobile: 2