ชื่อเรื่อง/Title ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส / Factors Influencing the Job Performance of Community Development Volunteer Leaders in Changwat Yala, Pattani and Narathiwat
     บทคัดย่อ/Abstract     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน 2) ค้นหาตัวพยากรณ์ที่ดีในการพยากรณ์การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน 3) สร้างสมการในการพยากรณ์การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน กลุ่มตัวอย่าง ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนของอำเภอต่างๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ใช้หลักการสุ่มแบบมีระบบ เครื่องมือที่ใช้แบบสอบถามค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
    ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. โอกาสในการแสดงความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน การได้รับคำแนะนำสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ การได้รับคำแนะนำสนับสนุนจากผู้นำชุมชน และการได้รับข่าวสารในด้านกิจกรรมพัฒนาชุมชนจากแหล่งต่างๆ เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ส่วนความรู้ความเข้าใจในงานพัฒนาชุมชน และความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน
2. โอกาสในการแสดงความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน การได้รับข่าวสารในด้านกิจกรรมพัฒนาชุมชนจากแหล่งต่างๆ และการได้รับการแนะนำสนับสนุนจากผู้นำชุมชน เป็นตัวพยากรณ์ที่ดีในการพยากรณ์ การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดดยแต่ละตัวมีอำนาจในการพยากรณ์มากน้อยตามลำดับ

     ผู้ทำ/Author
Nameอรุณ แสงสุขคู่
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, บัณฑิตวิทยาลัย
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 วิธีการวิจัย
บทที่ 3 ผลการวิจัย
บทที่ 4 การอภิปรายผล...
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้เขียน
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านเศรษฐกิจและสังคม
--การมีส่วนร่วมทางสังคม
     Contributor:
Name: อนันต์ ทิพยรัตน์
Roles: ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2536
     Type: วิทยานิพนธ์/THESES
     Copyrights :
     Counter : 2381
     Counter Mobile: 11