ชื่อเรื่อง/Title ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของเทศบาลเมืองปัตตานี / Public Satisfaction of Pattani Municipality Services
     บทคัดย่อ/Abstract     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของเทศบาลเมืองปัตตานี 7 ด้าน คือ ด้านทะเบียนราษฎร์ ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านสาธารณูปโภค ด้านสวนสาธารณะ ด้านความสะอาด ด้านการศึกษา และด้านการประปา 2)เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของเทศบาลเมืองปัตตานีตามตัวแปร เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา และตำบลที่อยุ่อาศัย 3) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริการของเทศบาลเมืองปัตตานี ทั้ง 7ด้าน
    กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี จำนวน 390 คน
    ผลการวิจัยพบว่า
1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของเทศบาลเมืองปัตตานีทั้ง 7 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง
2. ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของเทศบาลเมืองปัตตานีทั้ง 7 ด้าน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ รายได้ และเขตตำบลที่อาศัยแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการของเทศบาลโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อด้านสวนสาธารณะแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อด้านความสะอาด และด้านการประปาแตกต่งกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และประชาชนที่มีรายได้แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อด้านการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ประชาชนที่อาศัยอยู่ตำบลสะบารัง ตำบลอาเนาะรู ตำบลจะบังติกอ มีความพึงพอใจต่อด้านทะเบียนราษฎร์และด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริการของเทศบาลโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และความพึงพอใจต่อด้านสวนสาธารณะ และด้านการประปาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
3. ปัญหาและความคิดเห็นทั่วไปของประชาชน ในการปรับปรุงการบริการของเทศบาลเมืองปัตตานีทั้ง 7ด้าน คือด้านทะเบียนราษฎร์ ได้แก่ พนักงานขาดความีมนุษยสัมพันธื ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ ขาดการตรวจตราดุแลความปลอดภัยในเวลากลางคืน ด้านสาธารณูปโภค ได้แก่ ท่อระบายน้ำอุดตัน ด้านสวนสาธารณะ ได้แก่ ความไม่ปลอดภัย เนื่อจากมีกลุ่มคนติดยาเสพติดเข้ามาใช้บริการ ด้านความสะอาด คือพนักงานเก็บขยะไม่สม่ำเสมอ ด้านการศึกษา คือ เด็กในเขตเทศบาลยากจนและขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน และด้านการประปา ได้แก่น้ำไม่สะอาด มีกลิ่นและตกตะกอน
    ข้อเสนอแนะ
    จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเสนอแนะแก่ผู้บริหารของเทศบาลเมืองปัตตานีคือ ควรพัฒนาบุคลากรให้รู้จักบทบาทและหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดีในงานบริการของเทศบาลทุกงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์และสร้างสัมพันธภาพอันดีกับประชาชนในการขอความร่วมมือให้ช่วยกันรักษาสาธารณสมบัติส่วนรวม ปรับปรุงสวนสาธารณะขนาดเล็กให้ชุมชนใช้เป็นที่พักผ่อนของคนในชุมชน เพื่อขจัดความไม่เพียงพอของสวนสาธารณะ และควรมีการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการ มีมาตรการในการกำจัดสัตว์เลี้ยงที่ทำลายภาพพจน์ความไม่เป็นระเบียบของชุมชนเมือง ส่วนด้านการศึกษาควรจัดหาทุน อุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนที่ยากจนในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน และด้านการประปาควรพัฒนาคุณภาพของน้ำประปา

     ผู้ทำ/Author
Nameจินตนา คงเหมือนเพชร
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บัณฑิตวิทยาลัย
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิจัย
บทที่ 5 การอภิปรายผลการวิจัย
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้เขียน
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านการเมืองการปกครอง
--องค์กรส่วนท้องถิ่น
--นโยบายการปกครอง
     Contributor:
Name: มานพ จิตต์ภูษา
Roles: ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2541
     Type: วิทยานิพนธ์/THESES
     Copyrights :
     Counter : 17199
     Counter Mobile: 2