ชื่อเรื่อง/Title บทบาทของมัสยิดในจังหวัดปัตตานีในการเผยแผ่อิสลามและความรู้ กรณีศึกษาที่มัสยิดอิบาดุรรอฮฺมาน ตำบลปูยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
     บทคัดย่อ/Abstract การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทมัสยิดอิบาดุรฮฺมาน ตำบลปูยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ในการเผยแพร่อิสลามและความรู้ โดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบทบาทต่างๆของมัสยิด และสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมมัสยิด และวิจัยเชิงสำรวจคนที่ศึกษาที่มัสยิดประจำสัปดาห์จำนวน 100 คน และจากผู้เผยแผ่อิสลามในนามมัสยิดอิบาดุรรอฮฺมานจำนวน 12 คน
ผลการวิจัยโดยสรุปพบว่ามัสยิดอิบาดุรฮฺมานมีบทบาท 1)ในการเผยแผ่ความรู้แก่สังคมเด่นกว่ามัสยิดอื่นๆในจังหวัดปัตตานี โดยมีการวางแผนในการจัดการศึกษาในมัสยิดอย่างเป็นระบบ มีการสอนแก่บุคคลทั่วไปประจำสัปดาห์ และมีการสอนแก่นักเรียนทั้งเช้าและค่ำ ส่วนใหญ่คนที่ไปศึกษาที่มัสยิดอิบาดุรฮฺมานมาจากจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลาตามลำดับ ผู้ที่มาเรียนมีความรู้สึกพอใจเป็นอย่างยิ่งกับเนื้อหาที่ได้ศึกษาและสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตจริง ทุกครั้งที่มีการบรรยายและสอนจะมีเอกสารประกอบการบรรยายทั้งที่เป็นจุลสาร และหนังสือประกอบการสอนวิชาอรรถาธิบายอัลกุรอานและการสอนหนังสือนอกเวลาเรียนแก่นักเรียนในช่วงเช้าหลังจากละหมาดซุบฮ์และช่วงค่ำระหว่างละหมาดมัฆริบและละหมาดอีซา โดยเน้นวิชาอรรถาธิบายและวจนของท่านนบี วิชาศาสบัญญัติ มีการจัดกิจกรรมศาสนบัญญัติในมัสยิดเป็นกิจวัตร โดยได้วางกิจกรรมต่างๆตลอดทั้ง 10 วัน 2) บทบาทในการ เผยแผ่อิสลาม พบว่า มัสยิดได้เน้นความสำคัญในหลายบริบท ส่วนใหญ่ผู้เผยแผ่อิสลามเป็นเพศชาย อายุระหว่าง 31-35 ปี สถานภาพสมรส มีความรู้ทั้งวิชาศาสนาและวิชาสามัญในระดับปริญญาตรีขึ้นไป อาชีพครูสอนวิชาศาสนาและสามัญ สามารถใช้ทั้งภาษาไทย ภาษามลายู และภาษาอาหรับ โดยเลือกจังหวัดที่ยังมีมุสลิมน้อย เช่นจังหวัดทางภาคเหนือและอีสาน กลุ่มเป้าหมายในการเผยแผ่ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นและนักศึกษา ใช้วิธีการบรรยายและอธิบายความเป็นของอิสลาม ด้วยวิธีการแจกจุลสาร ซึ่งใช้งบประมาณส่วนหนึ่งจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาประจำสัปดาห์ที่มัสยิดและจากนักเผยแผ่ แต่ละครั้งที่มีการเดินทางไปเผยแผ่อิสลามจะมีผู้สนใจและเข้ารับอิสลามประมาณ 50 คน

The purpose of this thesis was to study the roles of Ibadurrahman Mosque situated in Pujud in Pujud
sundistrict, Muang district of Pattani province.Related document had been studied regarding to the roles
of the mosque.Information obtained by interviewing people nearby the mosque.former,student,teachers,and
administrators of Bamroong Islam School.The study was to investigate 100 participants who attended the
weekly religious education and 12 Islamic propagators of Ibadurrahman Mosque.
The research results revealed that, in contexts of propagation,Ibadurrahman Mosque had 1)more outstanding
roles for Islamic propagation to society as compared to other mosque in Pattani province, systematically
administrative education had also been provided to everyone who participated in weekly religious education as
well as to students studying both in the morning and evening sessions,The majority of participants were from
Pattani,Yala,Narathiwat,and Songkhla province.They were extremely satisfied with the content of the study since
it could really be applied and put into practice in daily life.Bofore giving a lecture and teaching the
translation of Holy Qur'an,related documents were given to participants such as leaflets and textbooks.
Moreover,translation of Holy Qur'an and Al-Hadith courses were emphasized on students who attended as external
classes which will be studied after dawn (Subhl) prayer and the time between evening (Maqrib) and night (Isha'a)
prayers. 2) focused on various aspects, for instance, mosques, places for performing one's ablutions and wells had
been built in villages of three southern border provinces and in upper part provinces of the south as well.
And,a slaughter activity had been organized on every Aidiladha Day,and some meat was distributed to those in need.
Most of Islamic propagators were married male teachers,aged between 31-35,graduated in bachelor degree and were
knowledgeable about academic and religion.Furthermore,they were also trilingual (Thai,Malayu,and Arabic).Focused
groups of propagation were teenagers and students who were originally from the north-east parts of Thailand that
Muslims were considered as minority ethnic,The propagation started by giving them a lecture and some explanations
of Islamic history,distributing leaflets conceming "Islam and Peace",Muslima Must know",and Let's know Allah",According
to the budgets,some amount of them were donated by participants on weekly religious education and Islamic propagators.
Each time of propagation,there were many interested people took part and almost 50 of them converted to Islam.
     ผู้ทำ/Author
Nameมูหะมัด คอยา
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3 (หน้า 68-98)
บทที่ 3 (หน้า 99-134)
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้เขียน
     กลุ่มหัวเรื่อง: --ปัญหาทางเศรษฐกิจ
ด้านศาสนา
--ศาสนากับสังคม
     Contributor:
Name: อับดุลเลาะ การีนา
Roles: ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2550
     Type: วิทยานิพนธ์/THESES
     Copyrights :
     Counter : 1557
     Counter Mobile: 0