ชื่อเรื่อง/Title ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้นำสตรีในการพัฒนาชุมชน / Factors Affecting Woman Leaders
     บทคัดย่อ/Abstract     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้นำสตรีในการพัฒนาชุมชน และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของผู้นำสตรีในหมู่บ้านที่มีระดับการพัฒนาแตกต่างกัน ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการวิจัยคือ ปัจจัยด้านสังคม เศรษฐกิจ และจิตวิทยาสังคม และตัวแปรตามคือ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของผู้นำสตรี
    เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่แบบสอบถาม สอบถามกลุ่มตัวอย่างจำนวน 377 คน ผลการวิจัยพบว่า
1. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้นำสตรีในการพัฒนาชุมชน ได้แก่ สถานภาพในชุมชน ระดับการครองชีพ อำนาจตัดสินใจในครอบครัว การรับข่าวสารด้านการพัฒนาชุมชน การติดต่อสัมพันธ์กับผู้นำการเปลี่ยนแปลงของรัฐ การได้รับการยอมรับจากผู้นำที่เป็นทางการ ความรู้ความเข้าใจในหลักการพัฒนาชุมชน และเจตคติที่มีต่อการมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนาชุมชน ส่วนปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้นำสตรีในการพัฒนาชุมชน ได้แก่ วัย สถานภาพ การสมรส และผู้ที่เป็นภาระในครอบครัว
2. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของผู้นำสตรีในหมู่บ้านที่มีระดับการพัฒนาต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
3. ผู้นำสตรีในการวิจัย มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ในด้านการร่วมดำเนินกิจกรรมการพัฒนามากที่สุด และรองลงมาคือด้านการศึกษาชุมชน การติดตามประเมินผล การพัฒนาชุมชน และการวางแผนพัฒนาชุมชน ตามลำดับ
    ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานพัฒนาสตรี และการพัฒนาชุมชนครั้งนี้ คือ ควรส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้นำสตรีโดยเฉพาะในด้านการศึกษาชุมชน การวางแผนพัฒนาชุมชน และการติดตามประเมินผลการพัฒนาชุมชนให้มากขึ้น ผู้นำการเปลี่ยนแปลงของรัฐและผู้นำที่เป็นทางการจะต้องเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ และมีเจตคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมของผู้นำสตรีในการดำเนินกิจกรรมของชุมชนทั้งปวง

     ผู้ทำ/Author
Nameสำราญ จิตมานะ
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บัณฑิตวิทยาลัย
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 วิธีดำเนินการวิจัย
บทที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 4 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้เขียน
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านเศรษฐกิจและสังคม
--ผู้นำชุมชน
--สตรีเด็กและเยาวชน
--การมีส่วนร่วมทางสังคม
     Contributor:
Name: อนันต์ ทิพยรัตน์
Roles: ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2537
     Type: วิทยานิพนธ์/THESES
     Copyrights :
     Counter : 7097
     Counter Mobile: 21