ชื่อเรื่อง/Title ความเชื่อเกี่ยวกับความจริงทางวิทยาศาสตร์ของชาวไทยมุสลิมใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
     บทคัดย่อ/Abstract ????ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันได้แก่ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ดังนั้นความเชื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับปรากฎการตามธรรมชาติและนวัตกรรมใหม่ๆ ของชาวไทยมุสลิมจึงแยกออกจากหลักศรัทธาทางศาสนาไม่ได้ การวิจัยในครั้งนี้จึงได้เสนอข้อสมมุติฐานว่า "มุสลิมใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความเชื่อเกี่ยวกับความจริงทางวิทยาศาสตร์สอดคล้องกับหลักการของศาสนาอิสลาม" <br /> ????จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าข้อสมมุติฐานนี้เป็นจริง เพราะมีผู้เห็นด้วย 52.7 % และไม่เห็นด้วย 47.3% ประชากรที่มีการศึกษาสายสามัญมีความเชื่อความจริงทางวิทยศาสตร์สอดคล้องกับหลักการทางศาสนาอิสลามทุกระดับชั้น ไม่แตกต่างกันมากแต่ประชากรที่มีการศึกษาสายศาสนาในระดับปริญญาตรีจะมีความเห็นที่สอดคล้องกันถึง 77% แสดงถึงการศึกษาสายศาสนาสูงจะมีผลต่อความเชื่ออย่างมีนัยสำคัญ

     ผู้ทำ/Author
Nameนิแวเต๊ะ หะยีวามิง
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
บทนำ
อ้างอิง
     กลุ่มหัวเรื่อง: วิถีชีวิตและประเพณี
ด้านศาสนา
--ศาสนากับสังคม
อิสลามศึกษา
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: ไม่ปรากฎปีพิมพ์
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 2411
     Counter Mobile: 10