ชื่อเรื่อง/Title การศึกษาเปรียบเทียบจริยธรรมของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีการอบรมเลี้ยงดูต่างกันในจังหวัดปัตตานี
     บทคัดย่อ/Abstract การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบจริยธรรมของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีการอบรเลี้ยงดูที่แตกต่างกันในจังหวัดปัตตานี กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นเด็กเล็ก อายุระหว่าง 4-6 ปี จำนวน 90 คน
ผลการวิจัยปรากฎว่า
1. เด็กก่อนวัยเรียนที่มีเพศต่างกัน มีจริยธรรมไม่แตกต่างกัน
2. เด็กก่อนวัยเรียนที่มีระดับอายุต่างกัน มีจริยธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
3. เด็กก่อนวัยเรียนที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูต่างกัน มีจริยธรรมไม่แตกต่างกัน

The purposes of this study were to compare moral development of preschool children from different child rearing in Pattani province. The subjects were 90 preschool children age ranged 4 to 6 years from the Kingdergarden in Pattani province. They were tested by a Preschool Children reading and moral development test.
The results were as follows:
1. The Subject from different Sex Showed no Significantly in moral development.
2. The Subject from different ages Showed Significantly difference in moral development at the .05 level.
3. The Subject from different child reading showed no Significantly difference in moral development.
     ผู้ทำ/Author
Nameสุวลัย มหากันธา
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศึกษาศาสตร์
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
     กลุ่มหัวเรื่อง: วิถีชีวิตและประเพณี
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2529
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 1522
     Counter Mobile: 10