ชื่อเรื่อง/Title การศึกษาลักษณะการยอมรับวิทยาการสมัยใหม่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
     บทคัดย่อ/Abstract ????งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะการยอมรับวิทยาการสมัยใหม่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 จังหวัด โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจาก 10 หมู่บ้าน 308 ครัวเรือน ตัวแปรอิสระที่นำมาพิจารณาคือ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ศาสนา และขนาดครัวเรือน ตัวแปรตามคือ ผลิตภัณฑ์และวิธีการ ที่เกิดจากวิทยาการสมัยใหม่ 24 ชนิด <br /> ????ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีลักษณะการยอมรับวิทยาการสมัยใหม่ในระดับสูง ที่สูงมากเป็นพิเศษ คือผลิตภัณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวกับ การรักษาสุขภาพ-อนามัย อาหาร-เครื่องดื่ม และอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีลักษณะการยอมรับ วิทยาการสมัยใหม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนอายุ อาชีพ ศาสนา และขนาดครัวเรือน มีลักษณะการยอมรับไม่แตกต่างกัน<br /> ????ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยนี้ คือ หน่วยงานราชการ และองค์กรเอกชนสามารถจัดประเภทสินค้าและบริการ สนองความต้องการของคนในชุมชน จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ถูกต้องมากกว่าเดิม และเป็นแนวทางสำหรับการวิจัยเศรษฐกิจชุมชนในด้านอื่นๆต่อไป

The purposes of the rasearch were to investigate the level of acceptance to innovation and technology in the southernmost of Thailand. The multi-stage sampling were used to select the samples from 10 villages of 5 provinces; Narathiwat, Pattani, Yala, Songkhla and Satun. The 24 items of innotech productives were used as the dependent variables and age, occupation, education, religion and family sizewere used as the independent variables. The arithmetic means and the analyze of variances were used for data analyzing.<br /> The research findings indicated that : <br /> 1. The innotech are accepted with high scale level.<br /> 2. The hygiene, food-breverage and tool innotechs are the most popular in the southernmost area.<br /> 3. Educational level indicated the significant variation at .01, the other variables indicated non-nignificant.<br /> 4. The applications of the research findings include the following parts : government and private sections to plan and contribute goods and services in the rural and the next socio-economics investigation.
     ผู้ทำ/Author
Nameประยงค์ โขขัด
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 วิธีการวิจัย
บทที่ 3 ผลการวิจัย
บทที่ 4 การอภิปรายผลการวิจัย
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้เขียน
     กลุ่มหัวเรื่อง: วิถีชีวิตและประเพณี
ด้านเศรษฐกิจและสังคม
--นโยบายและการพัฒนา
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2541
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 1702
     Counter Mobile: 15