ชื่อเรื่อง/Title อาหารพื้นบ้านไทยมุสลิม
     บทคัดย่อ/Abstract

     ผู้ทำ/Author
Nameสุธี เทพสุริวงศ์
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
     เนื้อหา/Content
บทความ
     กลุ่มหัวเรื่อง: วิถีชีวิตและประเพณี
ด้านสุขภาพอนามัย
--อาหารและการบริโภค
อาหารฮาลาล
อิสลามศึกษา
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2547
     Type: บทความ/Article
     Copyrights :
     Counter : 2564
     Counter Mobile: 10