ชื่อเรื่อง/Title บทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ / Role of Fatoni University in Establishing Peace in the Three Southern Border Provinces.
     บทคัดย่อ/Abstract การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)ความหมายและความสำคัญของสันติภาพในอิสลามและทั่วไป 2)นโยบายมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพ3)บทบาทมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลและเอกสารเพื่อศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์และการศึกษาภาคสนามโดยการสัมภาษณ์และใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่1)กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์ คือ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฟาฏอนี จำนวน 5 คน คัดเลือกโดยใช้วิธีการเจาะจงตามรายบุคคล 2)กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม คือ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนี จำนวน 367 คนจากประชากรทั้งหมด 4,502 คนโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS13.0 FOR WINDOWS สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. ความหมายและความสำคัญของสันติภาพโดยทั่วไปคือ การที่สังคมใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขไม่ท าให้คนอื่นเดือดร้อนไม่เอาเปรียบกัน ไม่ระแวงต่อกัน เคารพในความคิดที่แตกต่างกัน และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและสังคมอยู่รอดได้ด้วยความยุติธรรมและสันติภาพ ส่วนความหมายและความสำคัญของสันติภาพในอิสลามคือ อิสลามได้ให้ความสำคัญเรื่องสันติภาพไม่เฉพาะบนโลกนี้เท่านั้นแต่หมายรวมถึงโลกอาคีเราะฮฺ(ชีวิตหลังความตาย)ด้วย เพราะสันติภาพในอิสลามถูกประทานลงมาจากอัลลอฮฺ ผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างโดยส่งศาสนฑูตมฮัมมัด เพื่อมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและเพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นบนโลกนี้ สิ่งแรกที่จะท าให้เกิดสันติภาพได้นั้นคือ บรรดามนุษย์ทั้งหลายจะต้องมีหลักอะกีดะฮฺ(หลักศรัทธา)ที่ถูกต้อง เที่ยงตรงคือ การศรัทธาต่ออัลลอฮฺ เชื่อมั่นต่อการมีอยู่จริงของอัลลอฮฺ ปฏิบัติตามบทบัญญัติที่อัลลอฮฺ ได้กำหนดและไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ห้ามโดยยึดแบบอย่างจากท่านนบีมุฮัมมัด ก็จะทำให้เกิดสันติภาพได้ (6) 2. นโยบายของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพมีดังนี้1)ด้านการเปิดหลักสูตรและรายวิชาที่สนับสนุนสันติภาพเพื่อต้องการให้นักศึกษามีพื้นฐานและแนวคิดในเรื่องสันติภาพและเป็นบุคคลที่รักสันติภาพ 2)ด้านการผลิตบัณฑิตเพื่อสร้างสันติภาพในสังคมผ่านหลักสูตร รายวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมกียามุลลัยลฺ กลุ่มศึกษาอัลกรุอานและอบรมผู้นำต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาเป็นแบบอย่างในการสร้างสันติภาพระดับชุมชน ชาติ และนานาชาติ และ 3) ด้านการสร้างจิตส านึกให้กับชุมชนด้านสันติภาพ มหาวิทยาลัยฟาฏอนีพยายามทำหน้าที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสันติภาพตามแบบอย่างอิสลาม โดยอาศัยการศึกษา การเขียนตำราและการนำเสนอในเวทีต่างๆ 3.บทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านแนวคิดของผู้บริหาร รองลงมา คือ ด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการเปิดหลักสูตรอยู่ในระดับมาก ส่วน จากการสัมภาษณ์และข้อเสนอแนะ พบว่า มหาวิทยาลัยมีแนวคิดหลักคือการสร้างสันติภาพในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและสังคมโลก รวมทั้งโลกหน้าด้วย โดยให้คนในสังคมมีความรู้เรื่องศาสนาก่อนผ่านสโลแกน อุมมะฮฺ วาหิดะฮฺ (ประชาชาติเดียวกัน)และอุมมะฮฺ วะสะฏอ (ประชาชาติสายกลาง) และมหาวิทยาลัยได้ปลูกฝังบัณฑิตรักและสร้างสรรค์สันติภาพในสังคมพหุวัฒนธรรมตามหลักการอิสลาม

The objectives of this research are to study (1) meaning and importance of peace in Islam and general, (2) the policy of Fatoni University in establishing peace, and (3) the role played by the university in peace building in the three southern border provinces. The research is qualitative and was conducted by collecting, studying and analyzing related data and literature materials, and using field study through interview and questionnaire. The samples used in the research include 1) 5 interviewed selective administrators of the university, and 2) 367 staff and students out of the total 4,502 population. The researcher used SPSS13.0 FOR WINDOWS PROGRAM to analyze the data. The statistics applied are the percentage, average value, and standard deviation value. The results of the research found that 1. The meaning and importance of peace in general is that all people could live together happily and peacefully in the same community. No one afflicts, exploits, and is suspicious to others. All uphold justice and peace. And in Islam, peace is not only given importance for the sake of this world but also Akhirah (life after death). According to Islam, peace was bestowed by God, Almighty, upon human beings through Prophet Muhammad (Peace be upon him) who was the best model in maintaining life and building peace on earth. Peace in man could be created only by inculcation of right faith, namely belief in Allah (Glorious be to Him), His omnipresence, abiding by His commandments, and avoiding what was prohibited by Him.2 The policy adopted by the university related to peace building are manifested in 1) its academic programs and subjects to make students understand and love peace, 2) its producing graduate in order to build peace in community through various subjects and activities such as Qiyamullail (night religious activities), Quranic learning group class, and training to make the learners exemplary in peace building at local, national and international levels, and 3) its creating awareness in public mind with relation to peace. In this case, Fatoni University attempted to function as a learning and peace building institute in conformity with Islam through various publications and academic forums. 3. Regarding the roles played by the university to promote and establish peace in the three southern provinces, the study found that generally it is at very good level. Individually, the highest mean level of the role conducted is in the administrators? way of thinking. Secondary to it is producing peace-loving graduate. The initiation of new peace-orientated program is at very good level. The suggestions resulted from the research interview found that the university has its own way of thinking in peace building at individual, family, community, as well as national and international level for the sake of this worldly life and the hereafter. In realizing this aim, at first step it taught the community religious knowledge through the slogan of Ummah Wahidah (One Nation) and Ummah Wasata (Moderate or Tolerant Nation). The university also aims to imbue students with Islamic spirit of loving and upholding peace in multi-cultural society.
     ผู้ทำ/Author
Nameยูโซ๊ะ บุงา
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. วิทยาลัยอิสลามศึกษา
     เนื้อหา/Content
Cover
Abstracts
Acknowledgements
Contents
Symbols
Chapter1
Chapter2
Chapter3
Chapter4
Chapter5
References
Appendix
Vitae
เชื่อมโยงไปฐานข้อมูล TDC
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านการศึกษา
--การจัดการศึกษา
อิสลามศึกษา
การจัดการความขัดแย้ง
     Contributor:
Name: ทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Roles:
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2557
     Type: วิทยานิพนธ์/THESES
     Copyrights :
     Counter : 2188
     Counter Mobile: 41