ชื่อเรื่อง/Title กิจกรรมทางวัฒนธรรมสะดุด ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
     บทคัดย่อ/Abstract

     ผู้ทำ/Author
Nameวาที ทรัพย์สิน
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
     เนื้อหา/Content
บทความ
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านเศรษฐกิจและสังคม
--ปัญหาทางสังคม
วิถีชีวิตและประเพณี
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2547
     Type: บทความ/Article
     Copyrights :
     Counter : 2650
     Counter Mobile: 47