ชื่อเรื่อง/Title เสี้ยวหนึ่งของภาพชีวิตและความเคลื่อนไหวในชุมชนทรายขาว
     บทคัดย่อ/Abstract

     ผู้ทำ/Author
Nameกุสุมา กูใหญ่
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     เนื้อหา/Content
บทความ
     กลุ่มหัวเรื่อง: วิถีชีวิตและประเพณี
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2546
     Type: บทความ/Article
     Copyrights :
     Counter : 1382
     Counter Mobile: 10