ชื่อเรื่อง/Title วิถีความเชื่อเทพเจ้าลิ้มกอเหนี่ยว
     บทคัดย่อ/Abstract

     ผู้ทำ/Author
Nameรตพร ปัทมเจริญ
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     เนื้อหา/Content
บทความ
     กลุ่มหัวเรื่อง: วิถีชีวิตและประเพณี
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2544
     Type: บทความ/Article
     Copyrights :
     Counter : 1483
     Counter Mobile: 74