ชื่อเรื่อง/Title เศรษฐกิจชุมชน : ตลาดนัดวันอาทิตย์ของชาวรูสะมิแล
     บทคัดย่อ/Abstract

     ผู้ทำ/Author
Nameชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศึกษาศาสตร์
     เนื้อหา/Content
บทความ
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านเศรษฐกิจและสังคม
--เศรษฐกิจชุมชน
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2543
     Type: บทความ/Article
     Copyrights :
     Counter : 2249
     Counter Mobile: 8