ชื่อเรื่อง/Title กีฬาพื้นเมืองภาคใต้
     บทคัดย่อ/Abstract
การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับกีฬาพื้นเมืองภาคใต้ ซึ่งเป็นกิจกรรมหรือการเล่นทั้งหลายของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นต่างๆ ใน 14 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยนิยมเล่น เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน เพื่อบำรุงแรง หรือเพื่อเป็นการผ่อนคลายความเคร่งเครียดจากการทำงาน เป็นกีฬาสำหรับผู้ใหญ่ โดยศึกษาถึงประวัติความเป็นมา ประเภท รูปแบบ วิธีการเล่น กฎกติกา จำนวนผู้เล่น สถานที่เล่น คุณค่าและผลกระทบของกีฬาพื้นเมืองที่มีต่อสภาพสังคมของชาวภาคใต้
ผลการศึกษาพบว่า กีฬาพื้นเมืองภาคใต้ อาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ
1. กีฬาที่แข่งขันด้วยอุปกรณ์
2. กีฬาที่ใช้สัตว์แข่งขันหรือต่อสู้กัน
3. กีฬาที่ใช้คนเป็นผู้เล่นหรือเป็นนักกีฬา
กีฬาพื้นเมืองภาคใต้มีการกำหนดรูปแบบวิธีการเล่น มีกฎกติกาที่แน่นอน มีผลการแข่งขันตัดสินแพ้หรือชนะ สถานที่เล่นส่วนใหญ่ไม่กำหนดแน่นอน จุดประสงค์ของการเล่นมุ่งส่งเสริมความสามารถเฉพาะบุคลมากกว่าการเล่นเป็นทีม ไม่มีแหล่งฝึกนักกีฬาและวิธีการฝึกนักกีฬาที่แน่นอน กีฬาประเภทใดที่ต้องเสี่ยงมีการต่อสู้ปะทะกันรุนแรงจะใช้สัตว์เข้าแข่งขันแทน มีการนำความรู้เกี่ยวกับการดูลักษณะของสัตว์มาใช้ มีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องกับการกีฬา ความนิยมชมชอบกีฬาเกิดจากการนันทนการผสมผสานกับการพนันมากกว่าจะเป็นการเล่นเพื่อบำรุงแรง หรือเพื่อสุขภาพพลานามัย
นอกจากนี้ยังพบว่า กีฬาพื้นเมืองภาคใต้มีคุณค่าและผลกระทบต่อสังคมของชาวภาคใต้อย่างมากมายหลายอย่าง ทั้งต่อตัวผู้เล่น และต่อสังคม นอกจากผู้เล่นได้ออกกำลังกาย บำรุงแรง ผ่อนคลายความเครียด ได้ความสนุกสนาน ได้อวดฝีมือทางศิลปะ สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น ช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้น ช่วยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ แต่กีฬาพื้นเมืองภาคใต้บางประเภทก็เป็นการทรมานสัตว์ ทำลายพันธุ์สัตว์ ก่อให้เกิดอาชญากรรมซึ่งเป็นผลส่วนหนึ่งมาจากการพนัน

     ผู้ทำ/Author
Nameสมปราชญ์ อัมมะพันธุ์
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ประวัติความเป็นมาของกีฬา
บทที่ 3 กีฬาพื้นเมืองภาคใต้ (หน้า 22-56)
บทที่ 3 กีฬาพื้นเมืองภาคใต้ (หน้า 57-88)
บทที่ 3 กีฬาพื้นเมืองภาคใต้ (หน้า 89-120)
บทที่ 3 กีฬาพื้นเมืองภาคใต้ (หน้า 121-152)
บทที่ 3 กีฬาพื้นเมืองภาคใต้ (หน้า 153-184)
บทที่ 3 กีฬาพื้นเมืองภาคใต้ (หน้า 185-200)
บทที่ 4 การวิเคราะห์กีฬาพื้นเมืองภาคใต้
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ประวัติผู้เขียน
     กลุ่มหัวเรื่อง: ศิลปะและวัฒนธรรม
--ศิลปะการแสดง
วิถีชีวิตและประเพณี
     Contributor:
Name: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Roles: สนับสนุนทุนการวิจัย
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2541
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 5824
     Counter Mobile: 12