ชื่อเรื่อง/Title วิถีและพลังของลิเกฮูลูในจังหวัดปัตตานี
     บทคัดย่อ/Abstract การวิจัยเรื่อง วิถีและพลังของลิเกฮูลูในจังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีชีวิตในด้านต่างๆ ของผู้แสดงลิเกฮูลู ศึกษาพลังความสามารถของลิเกฮูลูที่มีต่อชุมชนและสังคม เพื่อวิเคราะห์อนาคตของลิเกฮูลู โดยการศึกษาจากเอกสารและข้อมูลภาคสนาม
ผลการศึกษา พบว่า วิถีชีวิตของลิเกฮูลูในจังหวัดปัตตานี ได้แก่
ด้านเศรษฐกิจ หัวหน้าคณะลิเกฮูลูส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นอาชีพหลัก มีรายได้จากการประกอบอาชีพหลักระหว่าง 20000-300000 บาทต่อปี และมีรายได้จากการแสดงลิเกฮูลูระหว่าง 30000-70000 บาทต่อปี มีรายจ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารการกิน ค่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และค่ารักษาพยาบาลตามลำดับ ระหว่าง 20000-110000 บาทต่อปี มีเครื่องอำนวยความสะดวก เช่นโทรทัศน์ พัดลม ตู้เย็น รถจักรยานยนต์ เกือบทุกครอบครัว คณะลูกคู่ลิเกฮูลูส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างเป็นอาชีพหลักมีรายได้ระหว่าง 10000-68000 บาทต่อปี มีรายได้จากการแสดงลิเกฮูลูระหว่าง 5000-180000 บาทต่อปี มีรายจ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารการกิน ค่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ค่ารักษาพยาบาล และค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามลำดับอยู่ระหว่าง 10000-50000 บาทต่อปี มีเครื่องอำนวยความสะดวก เช่น โทรทัศน์ พัดลม ตู้เย็น รถจักรยานยนต์ เพียงบางครอบครัว และลิเกฮูลูยังมีรายได้เสริมจากการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆอีก
ด้านสังคม สมาชิกในครอบครัวให้การยอมรับและสนับสนุนในการแสดงลิเกฮูลู ครอบครัวไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกัน และชุมชนก็ให้การยอมรับและสนับสนุนในการแสดงลิเกฮูลูบางคนขึ้นเป็นโต๊ะครู โต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิด
ด้านการเมือง ลิเกฮูลูส่วนใหญ่ไม่สนใจตำแหน่งทางการเมืองในทุกระดับ แต่ได้ให้ความร่วมมือกับชุมชนโดยร่วมเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง ร่วมใช้สิทธิเลือกตั้ง ร่วมเป็นคณะกรรมการมัสยิด คณะกรรมการโรงเรียน
ด้านวัฒนธรรม ความเชื่อ ลิเกฮูลูใช้หลักธรรมคำสอนทางศาสนาในการสั่งสอน เตือนสติผู้ชมการแสดง พลังหรือศักยภาพของลิเกฮูลูที่มีต่อชุมชน ได้แก่ พลังหรือศัพยภาพในการสร้างความสุข ความบันเทิงให้กับชุมชน การเสริมสร้างความรุ้และสติปัญญาสู่ประชาชน การส่งเสริมคุณธรรม และการรักษาและควบคุมพฤติกรรมทางสังคมได้ อนาคตของลิเกฮูลู ก่อนมีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ลิเกฮูลูกำลังได้รับความนิยมและการยอมรับจากสังคมทั้งภายในและภายนอกพื้นที่เป็นอย่างมาก หลังจากมีเหตุการณ์แล้วลิเกฮูลูได้รับงานแสดงน้อยลง ซึ่งหากเป็นอย่างนี้ต่อไปอาจจะทำให้ลิเกฮูลูหลายคนเปลี่ยนอาชีพและละทิ้งการแสดงลิเกฮูลูทำให้ลิเกฮูลูมีโอกาสที่จะเสื่อมสูญไปจากท้องถิ่นนี้ได้

The research, Ways and Powers of Li-kay Hulu inPattani, was aimed studying the ways of life the performers of Li-kay Hulu in various aspects, studying their powers impacting on the communities and societies, as well as analyzing the future of this kind of performance. Data were collected from documents and related researches. Field data were done by interviewing heads of Li-Kay Hulu groups, their musicians and the people concerned. The data were then analyzed and presented through the descriptive analysis method.
The study results revealed that, concerning the ways of live of Li-Kay Hulu in Pattani, on economic aspects most Li-Kay Hulu group heads had agriculture as their man careers with the average annual incomes of 20,000-300,000 baht and with the annual incomes gaining from Li-Kay Hulu of 30,000-70,000 baht. Most of their spending, between 20,000-110,000 baht, were on food, clothing, repairs of houses and medical treatments respectively. Almost all of the families of the group heads had TV sets, electric fans, refrigerators, and motorcycles. While most of the musicians for the Li-Kay Hulu groups worked for hire as their main careers with the average annual incomes of 10,000-68,000 baht and with the annual incomes gaining from Li-Kay Hulu performances between 5,000-18,000 baht. Most of their spending, 10,000-50,000 baht a year, were on food, clothing, medical treatments and of houses respectively. Only some families had TV sets, electric fans, refrigerators, and motor-cycles. However, they earned from other economic activities as well. On social aspects, members of Li-Kay Hulu families accepted and supported the performances. There were no quarrels among the family members. The communities accepted Li-Kay Hulu; some of them were even elected To Kru or To I-man of the mosques. Concerning political aspects, most of Li-Kay Hulu members did not pay attention to political positions in any levels. They, however, took part in the political activities in the communities such as being election committees, voting, being mosque or school committees. Regarding belief cultures, Li-Kay Hulu employed religions teachings in evoking religious awareness in the audiences. The powers of Li-Kay Hulu impacting on the communities were there potentials in creating happiness, entertainment, knowledge and wisdoms the audiences as well as moral enhancement, and the maintain and control of social behaviors. Regarding the future of Li-Kay Hulu, before the violent situations in the three southern provinces, Li-Kay Hulu were popular among the people and were accepted both within the area and outside. However, sfter the situations in those southern provinces had happened, Li-Kay Hulu had fewer performances. If the situation persisted, many of them might have to find jobs or even stopped performing Li-Kay Hulu. Thus, it might disappear from this southern area.
     ผู้ทำ/Author
Nameสุธี เทพสุริวงค์
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
คำนำ
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ลิเกฮูลูในจังหวัดปัตตานี
บทที่ 3 วิถีและพลังของลิเกฮูลู
บทที่ 4 สรุปผลและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
บุคลานุกรม
ภาคผนวก
     กลุ่มหัวเรื่อง: ศิลปะและวัฒนธรรม
--ศิลปะการแสดง
วิถีชีวิตและประเพณี
     Contributor:
Name: สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
Roles: สนับสนุนทุนการวิจัย
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2546
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 4423
     Counter Mobile: 16