ชื่อเรื่อง/Title ดิเกร์ฮูลู : ฤาจะบูมตามสื่อโฆษณา
     บทคัดย่อ/Abstract

     ผู้ทำ/Author
Nameวาที ทรัพย์สิน
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
     เนื้อหา/Content
บทความ
     กลุ่มหัวเรื่อง: ศิลปะและวัฒนธรรม
--วรรณกรรม
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2546
     Type: บทความ/Article
     Copyrights :
     Counter : 1481
     Counter Mobile: 11