ชื่อเรื่อง/Title การวิเคราะห์เรื่องสั้นสะท้อนปัญหาไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ / THE ANALYSIS OF PROBLEMS OF MUSLIMS IN SOUTHERN BORDER PROVINCES AS REFLECTED IN SHORT STORIES
     บทคัดย่อ/Abstract <dd>การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์เรื่องสั้นที่สะท้อนปัญหาไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง พ.ศ.2516-2530 เพื่อศึกษาแนวคิดและโลกทัศน์ของนักเรียน<br /><br /> <dd>ผลจากการศึกษาพบว่า ปัญหาของไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น เกิดจากปัญหาทางการศึกษา ปัญหาทางภาษา ปัญหาทางศาสนา ปัญหาทางวัฒนธรรม ปัญหาทางเศรษฐกิจ และปัญหาทางการเมือง ทั้งนี้นักเขียนมีความเห็นว่า ปัญหาดังกล่าวเกิดจากความผิดพลาดและความบกพร่องในนโยบายการปกครองของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการศึกษาปัญหาความไม่เสมอภาคทางการศึกษา เป็นปัญหาที่รัฐควรแก้ไข และควรจัดการศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นไทยมุสลิม

This thesis aims at analyzing short stories which reflect problems of the Thai Muslims in the Southern border provinces between 1973-1987 in order to study the concepts and world-views of the writers. The study shows that problems of the Thai Muslims in the Southern border provinces originate from problems in education, language, religion, culture, economy and politics. The writers see these problems as the results of shortcomings and loopholes in the policy-administering of the state, especially in educational spere. Unequal opportunity in education is raised as the issue at which the state should tackle in order to make educational management more responsive to the needs of the majority of the people who are Muslims.
     ผู้ทำ/Author
Nameณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บัณฑิตวิทยาลัย
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ปัญหาไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้
บทที่ 3 การวิเคราะห์เรื่องสั้นที่สะท้อนปัญหาไทยมุสลิม... (หน้า 27-86)
บทที่ 3 การวิเคราะห์เรื่องสั้นที่สะท้อนปัญหาไทยมุสลิม... (หน้า 85-135)
บทที่ 3 การวิเคราะห์เรื่องสั้นที่สะท้อนปัญหาไทยมุสลิม... (หน้า 136-166)
บทที่ 4 โลกทัศน์ของนักเขียนในเรื่องสั้น...
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ประวัติผู้เขียน
     กลุ่มหัวเรื่อง: ศิลปะและวัฒนธรรม
--วรรณกรรม
อิสลามศึกษา
     Contributor:
Name: วันเนาว์ ยูเด็น
Roles: ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2535
     Type: วิทยานิพนธ์/THESES
     Copyrights :
     Counter : 2916
     Counter Mobile: 10