ชื่อเรื่อง/Title แนวแบ่งเขตภาษาไทยและภาษามลายูใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : การศึกษาศัพท์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / Isoglosses between Thai and Malayu in the 5 southern provinces of Thailand : a study of lexicon faculty of liberal art, Prince of Songkhla University, Haatyai, Songkhla
     บทคัดย่อ/Abstract <dd>การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการกระจายศัพท์ของภาษาไทยและภาษามลายูที่เป็นหน่วยอรรถเดียวกันใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย เพื่อใช้ลักษณะการกระจายศัพท์ดังกล่าวมากำหนดเส้นแนวแบ่งเขตระหว่างภาษาไทยกับภาษามลายู โดยได้กำหนดจุดเก็บข้อมูลจำนวน 50 จุด จาก 50 อำเภอ อำเภอละ 1 จุดใน 5 จังหวัด เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูใหญ่หรืออาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนประชาบาลที่ตั้งอยู่ ณ บริเวณจุดเก็บข้อมูล โดยแบ่งออกเปน 7 หมวด ได้แก่ หมวดสัตว์ อวัยวะ กริยา ธรรมชาต เครื่องใช้ ผลไม้ และอาหาร สีแต่ละหน่วยสร้างคำตอบเป็น 2 ตัวเลือก คือตัวเลือกที่เป็นคำภาษาไทย และตัวเลือกที่เป็นคำภาษามลายู<br /> <dd>ผลการวิจัยนี้สนับสนุนสมมุติฐานที่ว่า "พื้นที่ของบริเวณ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเป็นบริเวณรอยต่อระหว่างภาษาไทยกับภาษามลายู กล่าวคือ หลังจากที่ได้นำศัพท์ที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ และกำหนดจุดลงบนแผนที่แล้ว พบว่า สามารถลากเส้นแนวแบ่งเขตระหว่างภาษาไทยและภาษามลายูในบริเวณ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยได้

The objectives of this research were to investigate the scattering of the Thai and Malayu lexicons of the same semantic units in the 5 southern provinces of Thailand and, based on this lexical scattering, to establish the isoglosses between Thai and Malayu of the target area. The data were collected by using questionnaire on 50 directors of the elementary schools in 50 districts of 5 provinces. The questionnaire consisted of 50 semantic units. Each of these semantic units was designed as the question of 2 choiced answers; the Thai words and the Malayu words. These semantic units were divided into 7 categories; animals, human body parts, verbs, instruments, fruit and food and colours.<br /> The hypothesis of this research, which was "the area of the 5 southern provinces of Thailand was the transition area of Thai and malayu", was accepted by the the research findings. That was, after the isoglosses could be drown across the area of these 5 southern provinces of Thailand.
     ผู้ทำ/Author
Nameเปรมินทร์ คาระวี
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 การดำเนินการวิจัย
บทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
     กลุ่มหัวเรื่อง: ศิลปะและวัฒนธรรม
--ภาษาและการสื่อสาร
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Address:สงขลา (Songkhla)
     Year: 2541
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 1804
     Counter Mobile: 18