ชื่อเรื่อง/Title แนวแบ่งเขตภาษาถิ่นย่อยของภาษาไทยถิ่นตากใบ : ภูมิศาสตร์ภาษาถิ่นของเสียงสระที่ใช้รูปเขียน ใ- ไ- / The Boundary of Tak Bai Sub-dialects: Dialect Geography of the Vowels within Written Forms ใ- ไ-
     บทคัดย่อ/Abstract ????ภาษาตากใบเป็นภาษาตระกูลไทยกลุ่มตะวันตกเฉียงใต้ที่มีผู้พูดอยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี นราธิวาส และในเขตรัฐกลันตันและตรังกานู ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์จะศึกษาภาษาตากใบเฉพาะที่พูดในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาส เพื่อแบ่งกลุ่มของภาษาตากใบเป็นถิ่นย่อย โดยใช้วิธีการศึกษาแนวภูมิศาสตร์ภาษา ลักษณะทางภาษาที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มของภาษาตากใบคือ ลักษณะการใช้เสียงสระ [ai] หรือ [a:i] ในการออกเสียงคำที่มีรูปเขียน ใ- และ ไ- <br /> ????ผลการวิจัยพบว่า ภาษาไทยถิ่นตากใบสามารถจำแนกเป็น 2 ถินย่อยตามลักษณะการใช้เสียงสระ [ai] หรือ [a:i] ซึ่งแตกต่างกันตามถิ่นย่อย คำที่แสดงลักษณะการใช้เสียงสระดังกล่าวได้แก่ ใหม่ ใหญ่ ใส่ ไก่ ไข่ ไผ่ แนวแบ่งเขตภาษาถิ่นย่อยของภาษาไทยถิ่นตากใบพาดเป็นแนวตะวันออก-ตะวันตก อยู่ในบริเวณตอนใต้ของจังหวัดปัตตานี และตอนเหนือของจังหวัดนราธิวาส ถิ่นย่อยของภาษาตากใบ 2 ถิ่นย่อย คือ<br /> 1) ภาษาตากใบถิ่นย่อยเหนือ เป็นถิ่นที่ใช้เสียงสระสั้น [ai] ได้แก่ ภาษาตากใบทุกถิ่นย่อยในพื้นที่ภาษาตากใบในจังหวัดปัตตานี ยกเว้นภาษาตากใบถิ่นย่อยบ้านสารวัน ตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี และรวมเอาภาษาตากใบถิ่นย่อยในจังหวัดนราธิวาสได้ด้วย คือ ภาษาตากใบถิ่นย่อยบ้านเชิงเขา ตำลลปาลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส<br /> 2) ภาษาตากใบถิ่นย่อยใต้ เป็นถิ่นที่ใช้เสียงสระยาว [a:i] ไได้แก่ ภาษาตากใบถิ่นย่อยบ้านสารวัน ตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี และภาษาตากใบทุกถิ่นย่อยในพื้นที่ภาษาตากใบในจังหวัดนราธิวาส ยกเว้นภาษาตากใบถิ่นย่อยบ้านเชิงเขา ตำบลปาลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

Tak Bai is a Southwestern Tai dialect spoken in certain areas of Changwat Pattani and Changwat Narathiwat, Thailand, and in Kelantan and Torranganu, Malaysia. In this study, the Tak Bai dialect in Thailand was subgrouped, useing the methodology in dialect geography. The subgrouping was based on the pronunciation of the vowels in the words having the orthographic ใ-and ไ-; that is, ใหม่ /ma'j/, ใหญ่ /ja'j/, ใส่ /sa'j/, ไก่ /ka'j/, ไข่ /kha'j/, and ไผ่ /pha'j/. It was found that the boundary between the Tak Bai sub-groups runs from West to East and is in the south of Changwat Pattani and in the north of Changwat Narathiwat. There are two Tak Bai sub-group: <br /> 1) The Northern Tak Bai Sup-group. The vowels in the 6 words are prounounced short as [ai]. This sub-group includes the Tak Bai sub-dialect of Ban Choeng Khao, Tambon Palakasamo, Amphoe bacho, Changwat Narathiwat, and all tak Bai sub-dialects in Pattani except that of Ban Sarawan, Tambon Talo Krai Thong, Amphoe Mai kaen.<br /> 2) The Southern Tak Bai Sub-group. The vowels in the 6 words are pronounced long as [a:i]. this sub-group inclubes the Tak Bai sub-dialect of Ban Sarawan, Tambon Talo Krai Thong, Amphoe Mai Kean, Changwat Pattani, and all Tak Bai sub-dialects in Changwat Narathiwat except that of Ban Choeng Khao, Tambon Palukasamo, Amphoe Bacho.
     ผู้ทำ/Author
Nameพุทธชาติ โปธิบาล
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Nameธนานันท์ ตรงดี
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
หน้าปก
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ภูมิหลังของตากใบ
บทที่ 4 การแปรของเสียงสระ...
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
บทที่ 5 ภาษาถิ่นย่อยของภาษาไทยถิ่นตากใบ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
     กลุ่มหัวเรื่อง: ศิลปะและวัฒนธรรม
--ภาษาและการสื่อสาร
     Contributor:
Name: ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Roles: สนับสนุนทุนการวิจัย
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2542
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 4287
     Counter Mobile: 34