ชื่อเรื่อง/Title การปรับตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี ต่อเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ / Adaptation among Policeman in Muang Pattani Police Station toward the Unrest in the Three Southern Border Provinces
     บทคัดย่อ/Abstract การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการปรับตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี ต่อเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ และ 2) แสวงหาปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี ต่อเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ ประชากรที่ศึกษาเป็นข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนเจ้าหน้าที่ตำรวจในปีงบประมาณ 2554 และ 2555 จำนวน 350 นาย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า การปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองปัตตานี ในระดับมาก (x=3.97) และการปรับตัวด้านอัตมโนทัศน์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ภูธรเมืองปัตตานี ในระดับปานกลาง (x =2.63) ทั้งนี้พบว่า ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับชั้นยศ มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลำดับ และระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการปรับตัวด้านอัตมโนทัศน์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในขณะที่ความพอเพียงของรายได้ มีความสัมพันธ์การปรับตัวทั้งด้านบทบาทหน้าที่และด้านอัตมโนทัศน์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ที่พักอาศัยในขณะปฏิบัติหน้าที่ มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่และด้านอัตมโนทัศน์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 รวมทั้งรายได้พิเศษ และการได้รับขั้นเงินเดือน (สองขั้น) มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่และด้านอัตมโนทัศน์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

The objectives of this study are to study the adaptation of policeman in Muang Pattani Police Station toward the unrest in the three southern border provinces and to search for factors affecting adaptation of policeman in Muang Pattani Police Station toward the unrest in the three southern border provinces. The study is quantitative research, collected 350 population, who are police officials stationing in Muang Pattani Police Station in fiscal year 2011 and 2012<br /><br /> by used the questionnaire. Then, percentage, mean, standard deviation and Multiple Regression Analysis used to analyze data.The results of the study found that role function adataption of policeman in Muang Pattani Police Station in overall was high level ( x =3.97) and self-concept adaptation of policeman Muang Pattani Police Station in overall is in mudium level ( x =2.63). The relationships between personal factors and adaptation of policeman in Muang Pattani Police Station found that the period of time for performance and police ranks were related with role function adaptation at statistically significant level 0.01 and 0.05 respectively. Education level was related with self-concept adaptation at statistically significant level 0.01. While, sufficient income of policeman was related with role function at statistically significant level 0.01. Accommodation was related with role function adaptation and self-concept adaption at statistically significant level 0.01. In addition, extra money and promotion were related with role function and self-concept adaptation at statistically significant level 0.01.
     ผู้ทำ/Author
Nameเอกภูมิ เสมวรนนท์
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     เนื้อหา/Content
Cover
Abstracts
Acknowledgements
Contents
Chapter1
Chapter2
Chapter3
Chapter4
Chapter5
References
Appendix
Vitae
เชื่อมโยงไปฐานข้อมูล TDC
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านเศรษฐกิจและสังคม
--ปัญหาทางสังคม
การจัดการความขัดแย้ง
     Contributor:
Name: อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต
Roles: ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2557
     Type: วิทยานิพนธ์/THESES
     Copyrights :
     Counter : 2114
     Counter Mobile: 33