ชื่อเรื่อง/Title การแปรของเสียงวรรณยุกต์ในคำพูดต่อเนื่องภาษาตากใบ
     บทคัดย่อ/Abstract <dd>ภาษาตากใบเป็นภาษาไทถิ่นหนึ่งที่ผู้พูดภาษาถิ่นอื่นถือว่ามีสำเนียงเหน่อ งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการแปรของวรรณยุกต์ในคำพูดต่อเนื่อง โดยการบันทึกเสียงจากผู้บอกภาษา 2 คนที่สนทนากัน แลัวทำการคัดเลือกคำพูดที่ต้องการ<br /> <dd>ผลการวิจัยพบว่า วรรณยุกต์ในภาษาตากใบ ซึ่งมีอยู่ 6 วรรณยุกต์มีการแปรเกิดขึ้นเมื่อปรากฎร่วมกับวรรณยุกต์อื่นในคำพูดต่อเนื่อง โดยการแปรนั้นสามารถอธิบายรูปแบบได้จากคำพูดที่นำมาศึกษาซึ่งมีคำพูดที่เป็น 2 พยางค์และคำพูดที่เป็นประโยค ซึ่งมีทำนองเสียงแบบบอกเล่า แบบคำถามและแบบคำสั่ง <br /> <dd>ผลการวิจัยสรุปว่าการศึกษาการแปรของวรรณยุกต์ในเชิงกลศาสตร์เป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากเพราะการแปรของวรรณยุกต์เกี่ยวเนื่องกับตัวแปรหลายประการ อันได้แก่การลงเสียงหนักเบา วรรณยุกต์ที่อยู่แวดล้อม และทำนองเสียง ปัญหาประการสำคัญคือ การบันทึกเสียงข้อมูล และการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งต้องปรับแต่งอย่างเหมาะสม

Tak Bai is one of the Tai dialects that seems to be "accented" as the speakers of other Tai dialects know. This rssearch aims to study the variation of tone in Tak Bai connected speeches. The varied tones are sampled from conversations between two infornants. Speech data are analyzed with Win CECIL, a speech analysis program produced by the Summer Institute of Linguistics. The results are : The six tones in tak Bai are varied in pitch when followed by another tone in disyllabic words. And the pattern of variation can be summarized. Pitches of the six tones in respesentative, interrogative and imperative intonation are also stydied. And the of variation can be summarized. This research is concluded that acoustic anaysis of tone is very complicated since the variation of tunes depends on many factors such as stress, followed tone and different intotions. The main obstacles in this kind of research are the way of tone and different intonations. The main obstacles in this kind of research are the way of recording speech in the field study and the problem of analysis of speech data with the computer program which often needs appropriate adjustment.
     ผู้ทำ/Author
Nameธนานันท์ ตรงดี
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Name พุทธชาติ โปธิบาล
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 วรรณยุกต์และการแปรของวรรณยุกต์
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย
บทที่ 4 การแปรของวรรณยุกต์ในคำพูดต่อเนื่อง (หน้า 36-70)
บทที่ 4 การแปรของวรรณยุกต์ในคำพูดต่อเนื่อง (หน้า 71-100)
บทที่ 4 การแปรของวรรณยุกต์ในคำพูดต่อเนื่อง (หน้า 101-130)
บทที่ 5 สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
     กลุ่มหัวเรื่อง: ศิลปะและวัฒนธรรม
--ภาษาและการสื่อสาร
     Contributor:
Name: สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Roles: สนับสนุนทุนการวิจัย
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2541
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 2476
     Counter Mobile: 8