ชื่อเรื่อง/Title ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อสภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ / Administrative Factors Affecting Learning Organization of Schools in the Three Southern Border Provinces
     บทคัดย่อ/Abstract งานวิจัยเรื่องการเมืองการปกครองของโลกมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประการ ประการแรก คือ เพื่อศึกษาถึงรูปแบบการเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศโลกมุสลิมในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ บรูไน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ประการที่สอง คือเพื่อทราบถึงการบูรณาการอิสลามทางการเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศโลกมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ บรูไน มาเลเซีย แลอินโดนีเซีย และประการที่สาม คือเพื่อจัดแบ่งรูปแบบการเมืองการปกครองของกลุ่มโลกมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ บรูไน มาเลเซีย และอินโดนีเซียคณะผู้วิจัยดำเนินการวิจัย โดยการสำรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการเมืองแบบอิสลามการเมืองการปกครองในประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย และประเทศบรูไน ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ผลการศึกษาพบว่า 1) ประเทศมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ ประเทศบรูไน ประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซียมีรูปแบบการปกครองดังต่อไปนี้ ประเทศบรูไนมีรูปแบบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยมีสุลตาลเป็นประมุขและผู้บริหารประเทศ ประเทศมาเลเซียมีรูปแบบการปกครองแบบสหพันธ์รัฐโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารประเทศ และประเทศอินโดนีเซียมีรูปแบบการปกครองแบบสาธารณรัฐโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและผู้บริหารประเทศ และ 2) การบูรณาการอิสลามมีผลต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองการปกครองของประเทศเหล่านั้น แต่ภูมิหลังและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศทำให้รูปแบบดังกล่าวเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนข้อเสนอแนะจากงานวิจัยฉบับนี้คือ ประเทศมุสลิมและประชากรมุสลิมในโลกมีจำนวนมากแต่องค์ความรู้ทางด้านประเทศในโลกมุสลิมที่เป็นภาษาไทยมีจำนวนไม่มาก ดังนั้นสถาบันการศึกษาควรที่จะสนับสนุนให้มีการวิจัยสร้างองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้น

The three main objectives of this research are 1) to study the political systems of the Muslim countries in South East Asia: Brunei, Malaysia, and Indonesia, 2) to understand their integration of Islam to the political system in these three Muslim countries, and 3) to categorize the political system of these Muslim countries. The researchers collect the data and obtain the information from the survey of the documents regarding the concept of the Political Islam and Politics and Government in Brunei Malaysia and Indonesia in Thai and in other languages The findings of this research are 1) the political systems of Brunei, Malaysia, and Indonesia are the Absolute Monarchy system (Sultanate system), federal system, and republic system respectively and 2) the integration of Islam affect their political systems but their background and culture bend them into their own political styles. The recommendation of this research is that there are many Muslims and Muslim countries in the world but there is least knowledge on politics and governments in the Muslim world especially in Thai, the academic institutions would support and encourage the scholars to conduct the researches in this area to fulfill the knowledge gap in our society.
     ผู้ทำ/Author
Nameรูสนานี ยาโม
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. คณะศึกษาศาสตร์
     เนื้อหา/Content
Cover
Abstracts
Acknowledgements
Contents
Chapter1
Chapter2
Chapter3
Chapter4
Chapter5
References
Appendix
Vitae
เชื่อมโยงไปฐานข้อมูล TDC
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านการศึกษา
--การจัดการศึกษา
อิสลามศึกษา
การจัดการความขัดแย้ง
     Contributor:
Name: เรชา ชูสุวรรณ
Roles: ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2556
     Type: วิทยานิพนธ์/THESES
     Copyrights :
     Counter : 1505
     Counter Mobile: 42