ชื่อเรื่อง/Title แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในโครงการหมู่บ้านเสริมสร้างสันติสุขสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส / Promoting the Participation of Community Leader in Soemsang Suntisuk Village Project in the Three Southern Border Provinces : a Case Study of Narathiwat Province
     บทคัดย่อ/Abstract การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของผู้ชุมนุมในการดำเนินโครงการหมู่บ้านเสริมสร้างสันติสุขสามจังหวัดชายเเดนภาคใต้ กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาสและเพื่อหาเเนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายเเดนภาคใต้ กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยทั้งเชิงปริมาณดดยการให้ผู้นำชุมชนตอบแบบสอบถาม จำนวน 156 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในโครงการหมู่บ้านเสริมสร้างสันติสุขสามจังหวัดชายเเดนภาคใต้ กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส โดยภาพรวมอยู่ในระดับการมีส่วนร่วมมาก สำหรับเเนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายเเดนภาคใต้ กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส มีดังนี้ 1)ควรให้ผู้นำชุมชนมีบทบาทในการจัดอบรมหน่วยงานภาครัฐที่จะลงปฏิบัติงานในพื้นที่เกี่ยวกับภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีของคนในพื้นที่ 2)พัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนด้านกระบวนการมีส่วนร่วม 3)ควรส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนใช้มัสยิดเป็นสถานที่ไว้สำหรับประชาสัมพันธ์ 4)พัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนให้เป็นผู้กล้าเเสดงความคิดเห็น 5)ควรจัดอบรมให้ความรู้กับผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ก่อนดำเนินโครงการ 6)ควรให้หน่วยงานภาครัฐและผู้นำชุมชนติดตามประเมินผลโดครงการทุกเดือน

     ผู้ทำ/Author
Nameกีเร๊าะ อาลี
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. คณะศึกษาศาสตร์
     เนื้อหา/Content
Cover
Abstracts
Acknowledgements
Contents
Chapter1
Chapter2
Chapter3
Chapter4
References
Appendix
เชื่อมโยงไปฐานข้อมูล TDC
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านเศรษฐกิจและสังคม
--นโยบายและการพัฒนา
--ผู้นำชุมชน
--การมีส่วนร่วมทางสังคม
การจัดการความขัดแย้ง
     Contributor:
Name: ศักรินทร์ ชนประชา
Roles: ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2556
     Type: วิทยานิพนธ์/THESES
     Copyrights :
     Counter : 2184
     Counter Mobile: 40