ชื่อเรื่อง/Title การศึกษาคำและความหมายในภาษาไทยถิ่นใต้ตำบลพิเทน กิ่งอำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี / A Study of Words and Meanings of a Southern Thai Dialect in Tambon Phithen,Tung Yang Daeng Sub-District, Pattani Province
     บทคัดย่อ/Abstract
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาคำและความหมายในภาษาไทยถิ่นใต้ตำบลพิเทน ที่มีใช้อยู่ในตำบลพิเทน กิ่งอำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี โดยศึกษาการใช้คำศัพท์ภาษาถิ่นนี้ ในแง่การใช้คำศัพท์ที่เหมือนกัน ต่างกัน กับภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่นใต้ทั่วไป
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ลักษณะโครงสร้างของคำ และการสร้างคำในภาษาไทยถิ่นใต้ตำบลพิเทนเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับภาษาไทยมาตรฐาน จะเห็นได้ว่า
1.1 ภาษาไทยถิ่นใต้ตำบลพิเทน มีโครงสร้างของคำพยางค์เดียว และคำสองพยางค์เหมือนกับภาษาไทยมาตรฐาน
1.2 ภาษาไทยถิ่นใต้ตำบลพิเทน มีลักษณะการสร้างคำซ้ำ คำซ้อนและคำประสมเหมือนกับภาษาไทยมาตรฐาน
1.3 การเรียงลำดับคำ คำบางคำในภาษาไทยถิ่นใต้ตำบลพิเทนจะเรียงลำดับคำสับที่กับภาษาไทยมาตรฐาน
1.4 การสร้างคำภาษาไทยถิ่นใต้ตำบลพิเทนบางคำ จะนำเอาภาษามลายูท้องถิ่นปัตตานีมาประสมกับคำภาษาไทย
2. การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องคำและความหมายภาษาไทยถิ่นใต้ตำบลพิเทน ผู้วิจัยได้นำเอาคำและความหมายมาเปรียบเทียบกับภาษาไทยถิ่นใต้ทั่วไป ผลของการเปรียบเทียบแสดงให้เห็นว่า การใช้คำภาษาไทยถิ่นใต้แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ คำศัพท์ที่ใช้ร่วมกันกับภาษาไทยถิ่นใต้ทั่วไป และคำศัพท์ที่ใช้ต่างกันกับภาษาไทยถิ่นใต้ทั่วไป
3. เปรียบเทียบคำและความหมายภาษาไทยถิ่นใต้ทั่วไป กับภาษาไทยมาตรฐานซึ่งพอจะสรุปลักษณะการใช้คำในภาษาไทยถิ่นใต้ตำบลพิเทนได้ดังนี้
3.1 คำศัพท์ที่ใช้ร่วมกันและความหมายตรงกัน
3.2 คำศัพท์ที่ใช้ร่วมกันแต่ความหมายต่างกัน
3.3 คำศัพท์ที่ใช้ต่างกันแต่ความหมายเดียวกัน
นอกจากนี้ยังพบว่า มีการนำคำภาษามลายูท้องถิ่นปัตตานี มาใช้ในภาษาถิ่นใต้ตำบลพิเทนเป็นอันมาก ทำให้ภาษาถิ่นใต้ตำบลพิเทนได้รับอิทธิพลทั้งด้านเสียงและคำจากภาษามลายูท้องถิ่นปัตตานีอีกด้วย

The purpose of this thesis is to study the word and meanings of a Southern Thai Dialect of Tambon Phiten, which is situated in the Tung Yang Daeng Sub-District of Pattani province, in relation to standard Thai and the General Southern Dialect. The findings can be summed op as follows:
1. As findings as morphology and syntax are concerned:
1.1)There is a similarity in the structure of ond-and two-syllable worda between the Phithen Dialect and standard Thai.
1.2)The structures of reduplicated words, of synonymous compounds, and of compound word are also similar between the two.
1.3)The only difference lies in the word order, which is converse between the two.
1.4)Also, a number of the compound words used I the most Phithen Dialect are made up of loanwords from the Pattani-Malay Dialect and words of standard Thai.
2. The study of the words and meanings of a Phithen Dialect, as compared with the General Southern Thai Dialect, shows that word used in the phithen Dialect can be divided into 2 groups, namely, similar vocabulary and different vocabulary between the Phithen Dialect and the General Southern Dialect.
3. The comparison between the word and their meanings of the Phithen Dialect and of Standard Thai shoes 3 types of word:
3.1) Words shared between the two, bearing the same meanings;
3.2) Words shared between the two, bearing different meaning;
3.3) Different word between the two, but bearing the same meaning;
Furthermore, the use of several loanwords from the Pattani-Malay Dialect in the Phithen Dialect clearly indicates the morphological and phonological influence of the former on the latter.
     ผู้ทำ/Author
Nameเจริญ สุวรรณรัตน์
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บัณฑิตวิทยาลัย
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 วิธีดำเนินการ
บทที่ 3 ลักษณะโครงสร้างของคำในภาษาไทยถิ่นใต้...
บทที่ 4 การเปรียบเทียบคำและความหมาย
บทที่ 5 อิทธิพลของภาษามลายูท้องถิ่นปัตตานี...
บทที่ 6 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก (หน้า 163-262)
ภาคผนวก (หน้า 263-299)
ประวัติผู้เขียน
     กลุ่มหัวเรื่อง: ศิลปะและวัฒนธรรม
--ภาษาและการสื่อสาร
     Contributor:
Name: อาภาพรรณ วรรณโชติ
Roles: ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2534
     Type: วิทยานิพนธ์/THESES
     Copyrights :
     Counter : 9813
     Counter Mobile: 36