ชื่อเรื่อง/Title การศึกษาตำแหน่งที่ตั้งเมืองโบราณปัตตานีจากภาพถ่ายทางอากาศและการสำรวจทางธรณีสัณฐาน
     ผู้ทำ/Author
Nameครองชัย หัตถา
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     เนื้อหา/Content
บทความ
     กลุ่มหัวเรื่อง: ศิลปะและวัฒนธรรม
--โบราณสถานและโบราณวัตถุ
ประวัติศาสตร์
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2525
     Type: บทความ/Article
     Copyrights :
     Counter : 3225
     Counter Mobile: 53