ชื่อเรื่อง/Title กำนันเจ๊ะปอ ลอดิง บุคคลดีเด่นในการอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2534
     บทคัดย่อ/Abstract

     ผู้ทำ/Author
Nameดลมนรรจน์ บากา
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยอิสลาม
Nameมะยาเซ็ง สาและ
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยอิสลาม
     เนื้อหา/Content
บทความ
     กลุ่มหัวเรื่อง: ศิลปะและวัฒนธรรม
--โบราณสถานและโบราณวัตถุ
--ผู้นำชุมชน
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2536
     Type: บทความ/Article
     Copyrights :
     Counter : 1492
     Counter Mobile: 16