ชื่อเรื่อง/Title การหาอายุโบราณวัตถุประเภทเครื่องปั้นดินเผาโดยวิธีเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์บริเวณเมืองโบราณยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
     บทคัดย่อ/Abstract <dd>ได้ทำการวิเคราะห์หาอายุโบราณวัตถุประเภทเครื่องปั้นดินเผาบริเวณเมืองโบราณยะรัง อำเภอยะรัง จังหวักปัตตานี โดยชิ้นตัวอย่างเป็นสถูปดินเผาและอิฐจากแหล่งขุดค้นทางโบราณคดีบ้านจาเละหมายเลข 3 ทำการบดตัวอย่างให้มีขนาด 100-300 ไมครอน กัดด้วยกรดไฮโดรฟลูออริก 48% แยกผลึกที่ไม่ต้องการออกโดยวิธีตกตะกอนในของเหลวความถ่วงจำเพาะสูง ล้างทำความสะอาดผลึกควอทซ์ที่ได้นำไปอ่านการสะสมรังสีจากธรรมชาติด้วยเครื่องอ่านเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์ พบว่าตัวอย่างสถูปมีการสะสมของรังสีปริมาณ 810 แรด และอิฐมีการสะสมของรังสีปริมาณ 753 แรด ทำการวัดอัตราการปลดปล่อยรังสีจากหลุมขุดค้นโดยใช้ผลึก CaSO4 มีค่าเท่ากับ 1.4+-0.04 แรดต่อไป นำไปคำนวณหาอายุของสถูปและอิฐได้เท่ากับ 579+-17 ปี และ 538+-15ปี ตามลำดับ

The dating of the ancient pottery from yarang Historical Site amphur Yarang Pattani province was performed using Thermoluminescence(TL) <br /><br /> <br /><br /> Technique. Samples including stupa and bricks were broken into small pieces with grain size of 100-300 um, etched with 48% HF before <br /><br /> <br /><br /> separated contaminated crystals by precipitating in heavy liquid (tetrabromoethane,dipropylene glycol) washed untill a clean quartz was <br /><br /> <br /><br /> obtained. the absorbed dose from environment of this quartz was than estimated using the TL reader (Harshaw 2000) with the maximum <br /><br /> <br /><br /> temperature of 400 C. From the obtained glow curve, It was found that the aancient radiation dose ot the stupa and bricks were 810 rad and 753 rad, respectively. The annual does of this historical site estimated using CaSO/4 cystals was 1.4 +-0.04 rad/year. By calculating these two parameters the stupa and bricks ages were found to be 579+-17 yearas and 538 +-15 years, respectively.
     ผู้ทำ/Author
Nameสมหมาย ช่างเขียน
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Nameพวงทิพย์ แก้วทับทิม
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     เนื้อหา/Content
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ทฤษฎี
บทที่ 3 วิธีการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิจัย
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
     กลุ่มหัวเรื่อง: ศิลปะและวัฒนธรรม
--โบราณสถานและโบราณวัตถุ
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2540
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 2328
     Counter Mobile: 12