ชื่อเรื่อง/Title ปิตูกรือแบ : ซุ้มประตูที่นำเข้าสู่กิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนมุสลิม
     บทคัดย่อ/Abstract

     ผู้ทำ/Author
Nameวาที ทรัพย์สิน
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศิลปศาสตร์
     เนื้อหา/Content
บทความ
     กลุ่มหัวเรื่อง: ศิลปะและวัฒนธรรม
--สถาปัตยกรรม
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2546
     Type: บทความ/Article
     Copyrights :
     Counter : 1375
     Counter Mobile: 10