ชื่อเรื่อง/Title สมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศูนย์ภาคใต้: การรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ / Core Competencies of Nurses Working at Out-Patient Departments in Regional Hospitals, Southern Thailand: Nurses
     บทคัดย่อ/Abstract การวิจัยเชิงบรรยายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในงานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศูนย์ภาคใต้ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยการจับฉลากแบบไม่คืนที่ได้กลุ่มตัวอย่าง 100 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 2) แบบสอบถามประเมินสมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในงานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศูนย์ภาคใต้ ซึ่งผู้วิจัยได้ประยุกต์จากหลักการ และแนวคิด สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ของสำนักการพยาบาล (2549) ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน คือ 1) สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) สมรรถนะการบริหารที่ดี 3) สมรรถนะด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4) สมรรถนะด้านความร่วมแรงร่วมใจ และ 5) สมรรถนะด้านจริยธรรม เครื่องมือได้ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และได้ตรวจหาความเที่ยงจากค่าความสอดคล่องภายใน โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟ่าครอนบาค ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.93 และรายด้าน ได้แก่ ด้านมุ่งผลสัมฤทฑิ์ =0.82 ด้านการบริการที่ดี =0.68 และด้านจริยธรรม =0.75 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่า ความถี่ ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ระดับสมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศูนย์ภาคใต้ โดยรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในรดับสูงคิดเป็นร้อยละ 63 และมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับสมรรถนะอยู่ในระดับสูงมี 3 ด้าน คือ ด้านจริยธรรมคิดเป็นร้อยละ 79 ด้านความร่วมแรงร่วมใจคิดเป็นร้อยละ 69 และด้านการบริการทีดีคิดเป็นร้อลยละ 65 และด้านที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มรสมรรถนะอยู๋ในระดับปานกลางมี 2 ด้าน คือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์คิดเป็นร้อยละ 53 และด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพคิดเป็นร้อยละ 52
ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถช่วยให้ผู้บริหารทางการพยาบาลวางแผนพัฒนาสมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพในงานผู้ป่วยนอกให้การปฏิบัติงานผู้ป่วยนอกเพื่อให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตราฐานของสำนักการพยาบาล

     ผู้ทำ/Author
Nameละมุล คงเพชร
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์
     เนื้อหา/Content
เนื้อหา
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านสุขภาพอนามัย
--หน่วยงานบริการสาธารณสุข
     Contributor:
Name: นงนุช บุญยัง
Roles: ที่ปรึกษา
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Address:สงขลา (Songkhla)
     Year: 2550
     Type: วิทยานิพนธ์/THESES
     Copyrights :
     Counter : 2144
     Counter Mobile: 8