ชื่อเรื่อง/Title กาแลบือซาร์ : ศูนย์กลางการค้าสำคัญก่อนการสร้างเมืองกรือเซะ / Kalaebesar: An Important Sea-trade Center Before the Rise of the Krusae Center
     บทคัดย่อ/Abstract กาเเลบือซาร์ เป็นท่าเรือเก่าเเก่ในอดีต ตั้งอยู่ที่ตำบลกะมิยอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ท่าเรือนี้มีสภาพภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำนวยให้พ่อค้าต่างชาติเข้ามาติดต่อค้าขาย เช่น ไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู ปาหัง(มาเลเซีย) ปัตตาเวีย(อินโดนีเซีย) เเละจีน เป็นต้น กล่าวคือ ภายในพื้นที่มีเส้นทางน้ำซึ่งเหมาะสมเเก่การเป็นเส้นทางค้าขายเเละยังมีของป่ามากมายที่ชาวต่างชาติต้องการซื้อนำกลับไปยังประเทศของตน ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้กาเเลบือซาร์กลายเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของการค้าทางทะเลภูมิภาคนี้ ในปัจจุบันยังคงพบหลักฐานในพื้นที่บริเวณนี้ เช่น เสากระโดงเรือปักจมอยู่ในบริเวณท่าเรือ เศษชิ้นส่วนเครื่องถ้วยชามจำนวนมากปรากฏอยู่ตามพื้นบริเวณท่าเรือ ซากเตาเผา 4กลุ่มชิ้นส่วนเซรามิคจำนวนมาก เงินเหรียญจีนเเละอาหรับเป็นต้น ด้วยเหตุนี้กาเเลบือซาร์จึงน่าจะเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญก่อนการสร้างเมืองกรือเซะ ในสมัยอยุธยาตอนปลาย เนื่องมาจากทำเลที่ตั้งของเมืองกรือเซะเกิดจากการงอกตัวของสันทรายชายฝั่งที่เกิดขึ้นภายหลังพื้นที่บริเวณกาเเลบือซาร์

Kalaebesar harbour, once an old seaport, is located in Kamiyor Sub-district, Muang district, Pattani Province. In the past, the harbour was geographically suitable for sea-trades with foreign merchants from Malaysia (Kedah, Kelantan, Terangnu, and Pahang), Indonisia (Battavia), Chaina, and many other lands. on the mainland, there were many inland waterways which conveniently provided trading routes. Furthermore, Pattani had a lot of forest products needed by foriegn merchants who wanted to export them to their homeland markets. These factors all contributed to the rise of Kalaebesar as theregion's key seaport center for commerce and culture.<br /> At present, plentiful ruins can still be found in this area, including a most of a large vessel buried in the shallow harbour area, traces of four brick-kiln sites, sherds of porcelain and ceramics, as well as Chinese and Arab coins. Thus, Kalaebesar should be considered the most important sea-trade center before the rise of the Kersae center during the 20/th-21/st century of the Buddist era since the site of Krusea center itslf came from the growth of coastal sand bar which probably had emerged very much later then the Kalaebesar seaport itself.
     ผู้ทำ/Author
Nameจุรีรัตน์ บัวแก้ว
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     เนื้อหา/Content
บทความ
     กลุ่มหัวเรื่อง: ประวัติศาสตร์
ศิลปะและวัฒนธรรม
--หัตถกรรม
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2540
     Type: บทความ/Article
     Copyrights :
     Counter : 1814
     Counter Mobile: 13