ชื่อเรื่อง/Title วัง 7 หัวเมือง (ปัตตานี)
     ผู้ทำ/Author
Nameจุรีรัตน์ บัวแก้ว
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 เมืองปัตตานีในอดีต
บทที่ 2 วังจะบังติกอ
บทที่ 3 วังยะหริ่ง
บทที่ 4 วังสายบุรี
บทที่ 5 วังพิพิธภักดี
บทที่ 6 วังหนองจิก
บทที่ 7 วังรามันห์
บทที่ 8 วังยะลา
บทที่ 9 วังระแงะ
บทที่ 10 สรุป
บรรณานุกรม
     กลุ่มหัวเรื่อง: ศิลปะและวัฒนธรรม
--สถาปัตยกรรม
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2540
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 5053
     Counter Mobile: 11