ชื่อเรื่อง/Title การศึกษาเครื่องมือประมงพื้นบ้านในอ่าวพังงาและอ่าวกระบี่ / Study on Small Scale Fishing Gears in Phang-nga Bay and Krabi Bay
     บทคัดย่อ/Abstract <dd>การศึกษาเครื่องมือประมงพื้นบ้านในอ่าวพังงาและอ่าวกระบี่ ได้ทำการสำรวจการใช้เครื่องมือของชาวประมงพื้นบ้านโดยการสัมภาษณ์ผู้นำหมู่บ้านรวม 176 หมู่บ้าน ที่อยู่โดย<br /> รอบอ่าวพังงาและอ่าวกระบี่ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม พ.ศ.2541 และศึกษารายละเอียดของแต่ละเครื่องมือประมง ระหว่างเดือน<br /> มากราคมถึงกันยายน พ.ศ.2542 พบเครื่องมือประมง 11 ประเภท 38 ชนิด ชาวประมงแต่ละรายใช้เครือ่งมือประมงมากกว่า 1 ชนิด หมุนเวียนกันไปตามฤดูกาลและความชุมชุมของสัตว์น้ำ เครื่องมือประมงประเภทอวนติด นิยมใช้มากที่สุด (ร้อยละ 47.20) รองลงมาคือ ประเภทลอบ (ร้อยละ 26.68) โดยชาวประมงพื้นบ้านมีการทำประมงกุ้งทะเลมากที่สุด มีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาวประมงเนื่องจากวิธีการทำประมงและการแก่งแย่งแหล่งทำการประมง นอกจากนี้ยังคงมีการลักลอบทำการประมงที่ผิดกฎหมาย เช่น อวนลาก อวนลากแคระ อวนรุน โพงพาง และโป๊ะน้ำตื้น เป็นต้น ซึ่งทางราชการต้องมีการปราบปรามอย่างเข้มงวด และควรใช้การจัดการประมงเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้

Study on small scale fishing gears around Phang-nga Bay and Krabi Bay covering Phuket, Phang-nga and Krabi provinces was conducted by (1) interview form the leaders of 176 fishing villages during October to December 1998 and (2) observation on type, structure, fishing method, fishing ground and fishing season of each fishing gears during January to September 1999. The result show 38 types fishing gears belonging to 11 groups. Each fisherman employed more than 1 type of fishing gear. Each type of fishing gear was chosen upon fishing ground and fishing season. The most widely use group of fishing gears was gill net (47.20% of interviewed fishermen had this gear), while trap was secondary (26.68%). Shrimp was the most target species in this area. The conflict issue among fisherman have effect from fishing method and competition in the same fishing ground. The existence of illegal fisheries (trawl, otter trawl with booms, push net, set bag and shallow water bamboo stake trap) as well as the conflict among legal fishing gears requires futher management and law enforcement.
     ผู้ทำ/Author
Nameวุฒิชัย วังคะฮาต
Organization ศูนย์พัฒนาประมงทะเลฝั่งอันดามัน
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
สารบัญ
คำนำ
วิธีดำเนินการ
ผลการศึกษา และวิจารณ์
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก
     กลุ่มหัวเรื่อง: ศิลปะและวัฒนธรรม
--หัตถกรรม
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Address:สงขลา (Songkhla)
     Year: 2544
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 1930
     Counter Mobile: 13