ชื่อเรื่อง/Title บทบาทของมัสยิดในจังหวัดปัตตานีในการเผยแผ่อิสลามและความรู้ กรณีศึกษาที่มัสยิดอิบาดุรรอฮฺมาน ตำบลปูยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
     บทคัดย่อ/Abstract การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทมัสยิดอิบาดุรฮฺมาน ตำบลปูยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ในการเผยแพร่อิสลามและความรู้ โดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบทบาทต่างๆของมัสยิด และสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมมัสยิด และวิจัยเชิงสำรวจคนที่ศึกษาที่มัสยิดประจำสัปดาห์จำนวน 100 คน และจากผู้เผยแผ่อิสลามในนามมัสยิดอิบาดุรรอฮฺมานจำนวน 12 คน<br /> ผลการวิจัยโดยสรุปพบว่ามัสยิดอิบาดุรฮฺมานมีบทบาท 1)ในการเผยแผ่ความรู้แก่สังคมเด่นกว่ามัสยิดอื่นๆในจังหวัดปัตตานี โดยมีการวางแผนในการจัดการศึกษาในมัสยิดอย่างเป็นระบบ มีการสอนแก่บุคคลทั่วไปประจำสัปดาห์ และมีการสอนแก่นักเรียนทั้งเช้าและค่ำ ส่วนใหญ่คนที่ไปศึกษาที่มัสยิดอิบาดุรฮฺมานมาจากจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลาตามลำดับ ผู้ที่มาเรียนมีความรู้สึกพอใจเป็นอย่างยิ่งกับเนื้อหาที่ได้ศึกษาและสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตจริง ทุกครั้งที่มีการบรรยายและสอนจะมีเอกสารประกอบการบรรยายทั้งที่เป็นจุลสาร และหนังสือประกอบการสอนวิชาอรรถาธิบายอัลกุรอานและการสอนหนังสือนอกเวลาเรียนแก่นักเรียนในช่วงเช้าหลังจากละหมาดซุบฮ์และช่วงค่ำระหว่างละหมาดมัฆริบและละหมาดอีซา โดยเน้นวิชาอรรถาธิบายและวจนของท่านนบี วิชาศาสบัญญัติ มีการจัดกิจกรรมศาสนบัญญัติในมัสยิดเป็นกิจวัตร โดยได้วางกิจกรรมต่างๆตลอดทั้ง 10 วัน 2) บทบาทในการ เผยแผ่อิสลาม พบว่า มัสยิดได้เน้นความสำคัญในหลายบริบท ส่วนใหญ่ผู้เผยแผ่อิสลามเป็นเพศชาย อายุระหว่าง 31-35 ปี สถานภาพสมรส มีความรู้ทั้งวิชาศาสนาและวิชาสามัญในระดับปริญญาตรีขึ้นไป อาชีพครูสอนวิชาศาสนาและสามัญ สามารถใช้ทั้งภาษาไทย ภาษามลายู และภาษาอาหรับ โดยเลือกจังหวัดที่ยังมีมุสลิมน้อย เช่นจังหวัดทางภาคเหนือและอีสาน กลุ่มเป้าหมายในการเผยแผ่ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นและนักศึกษา ใช้วิธีการบรรยายและอธิบายความเป็นของอิสลาม ด้วยวิธีการแจกจุลสาร ซึ่งใช้งบประมาณส่วนหนึ่งจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาประจำสัปดาห์ที่มัสยิดและจากนักเผยแผ่ แต่ละครั้งที่มีการเดินทางไปเผยแผ่อิสลามจะมีผู้สนใจและเข้ารับอิสลามประมาณ 50 คน

The purpose of this thesis was to study the roles of Ibadurrahman Mosque situated in Pujud in Pujud<br /> sundistrict, Muang district of Pattani province.Related document had been studied regarding to the roles<br /> of the mosque.Information obtained by interviewing people nearby the mosque.former,student,teachers,and <br /> administrators of Bamroong Islam School.The study was to investigate 100 participants who attended the<br /> weekly religious education and 12 Islamic propagators of Ibadurrahman Mosque.<br /> The research results revealed that, in contexts of propagation,Ibadurrahman Mosque had 1)more outstanding<br /> roles for Islamic propagation to society as compared to other mosque in Pattani province, systematically<br /> administrative education had also been provided to everyone who participated in weekly religious education as<br /> well as to students studying both in the morning and evening sessions,The majority of participants were from<br /> Pattani,Yala,Narathiwat,and Songkhla province.They were extremely satisfied with the content of the study since <br /> it could really be applied and put into practice in daily life.Bofore giving a lecture and teaching the <br /> translation of Holy Qur'an,related documents were given to participants such as leaflets and textbooks.<br /> Moreover,translation of Holy Qur'an and Al-Hadith courses were emphasized on students who attended as external<br /> classes which will be studied after dawn (Subhl) prayer and the time between evening (Maqrib) and night (Isha'a)<br /> prayers. 2) focused on various aspects, for instance, mosques, places for performing one's ablutions and wells had<br /> been built in villages of three southern border provinces and in upper part provinces of the south as well.<br /> And,a slaughter activity had been organized on every Aidiladha Day,and some meat was distributed to those in need.<br /> Most of Islamic propagators were married male teachers,aged between 31-35,graduated in bachelor degree and were<br /> knowledgeable about academic and religion.Furthermore,they were also trilingual (Thai,Malayu,and Arabic).Focused<br /> groups of propagation were teenagers and students who were originally from the north-east parts of Thailand that<br /> Muslims were considered as minority ethnic,The propagation started by giving them a lecture and some explanations<br /> of Islamic history,distributing leaflets conceming "Islam and Peace",Muslima Must know",and Let's know Allah",According<br /> to the budgets,some amount of them were donated by participants on weekly religious education and Islamic propagators.<br /> Each time of propagation,there were many interested people took part and almost 50 of them converted to Islam.<br />
     ผู้ทำ/Author
Nameมูหะมัด คอยา
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3 (หน้า 68-98)
บทที่ 3 (หน้า 99-134)
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้เขียน
     กลุ่มหัวเรื่อง: --ปัญหาทางเศรษฐกิจ
ด้านศาสนา
--ศาสนากับสังคม
อิสลามศึกษา
     Contributor:
Name: อับดุลเลาะ การีนา
Roles: ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2550
     Type: วิทยานิพนธ์/THESES
     Copyrights :
     Counter : 2187
     Counter Mobile: 17