ชื่อเรื่อง/Title ช่างกริชคนสุดท้ายของประเทศ
     บทคัดย่อ/Abstract

     ผู้ทำ/Author
Nameสว่าง เลิศฤทธิ์
Organization
     เนื้อหา/Content
บทความ
     กลุ่มหัวเรื่อง: ศิลปะและวัฒนธรรม
--หัตถกรรม
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2536
     Type: บทความ/Article
     Copyrights :
     Counter : 1556
     Counter Mobile: 9