ชื่อเรื่อง/Title การสำรวจจิตรกรรมไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
     บทคัดย่อ/Abstract
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเรื่องนี้ เพื่อศึกษาลักษณะจิตรกรรมของไทยมุสลิมที่ปรากฎในสถานที่ต่างๆ ที่มีความสำคัญในท้องถิ่น
ผลจากการวิจัยนำไปเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าทางด้านจิตรกรรมไทยมุสลิม และด้านอื่นๆให้กว้างขวางออกไป รวมทั้งเป็นประโยชนในการที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนถึงเป็นหลักฐานด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี
การวิจัยครั้งนี้ คณะวิจัยได้ปฎิบัติงานภาคสนามโดยสำรวจจิตรกรรมของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ทั้งนี้เพราะพื้นที่ดังกล่าวมีชาวไทยมุสลิมเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีพื้นฐานทางความเชื่อดั้งเดิมผสมผสานทั้งความเชื่อจากศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม จึงปรากฎอยู่ในศิลปะจิตรกรรมที่มีเนื้อหาและรูปแบบที่น่าสนใจ
จากการสำรวจครั้งนี้ ได้พบงานจิตรกรรมไทยมุสลิมมากมายหลายประเภท เช่น อักษรประดิษฐ์ ลวดลายผ้าปาเต๊ะ ลวดลายบนถ้วยชามและเครื่องใช้ ลวดลายเสื่อกระจูด กริช ลวดลายตกแต่งบ้าน เครื่องทองเหลือง เครื่องประดับเรือกอและ ปกหนังสือ กรงนกเขา และกรงตั๊กแตน
จิตกรรมไทยมุสลิมบางอย่างนั้นจะปรากฎในสถานที่ต่างๆกัน เช่น อักษรประดิษฐ์ปรากฎทั้งบนถ้วยชาม และบนหลุมฝังศพ เป็นต้น จิตรกรรมบางประเภทก็เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะชาติต่างๆ เป็นประเด็นหนึ่งชี้ให้เห็นว่าดินแดนที่เคยเป็นเมืองปัตตานีในอดีตเป็นท่าเรือสำคัญมีพาณิชย์นาวีที่มีชื่อเสียง จึงปรากฎศิลปกรรมของชาติต่างๆ ในศิลปวัตถุซึ่งได้นำเสนอในหนังสือนี้ พร้อมกับรายละเอียดของจิตรกรรมแต่ละประเภท

     ผู้ทำ/Author
Nameดลมนรรจ์ บากา
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา
Nameน้ำ สุขอนันต์
Organization
Nameนิคอเละ ระเด่นอาหมัด
Organization
Nameนันทา โรจนอุดมศาสตร์
Organization
Nameจุรีรัตน์ บัวแก้ว
Organization
Nameประพนธ์ เรืองณรงค์
Organization
Nameอนันต์ โอกฤษ
Organization
Nameจิตติมา ระเด่นอาหมัด
Organization
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ภูมิหลัง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
บทที่ 2 (หน้า 16-23)
บทที่ 2 (หน้า 24-26)
บทที่ 3 ศิลปะกับศาสนาอิสลาม
บทที่ 3 (หน้า 36-37)
บทที่ 3 (หน้า 45-52)
บทที่ 3 (หน้า 53-60)
บทที่ 3 (หน้า 61-67)
     กลุ่มหัวเรื่อง: ศิลปะและวัฒนธรรม
--จิตรกรรม
     Contributor:
Name: มูลนิธิเอเชีย
Roles: สนับสนุนทุนการวิจัย
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: ไม่ปรากฎปีพิมพ์
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 2943
     Counter Mobile: 18