ชื่อเรื่อง/Title ดอกไม้บานที่กรือเซะ
     บทคัดย่อ/Abstract

     ผู้ทำ/Author
Nameวุฒิ วัฒนสิน
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศึกษาศาสตร์
     เนื้อหา/Content
บทความ
     กลุ่มหัวเรื่อง: ศิลปะและวัฒนธรรม
--จิตรกรรม
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2547
     Type: บทความ/Article
     Copyrights :
     Counter : 1600
     Counter Mobile: 7