ชื่อเรื่อง/Title ลวดลายจิตรกรรมบนเรือกอและในจังหวัดปัตตานี
     บทคัดย่อ/Abstract

     ผู้ทำ/Author
Nameวุฒิ วัฒนสิน
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศึกษาศาสตร์
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
คำนำ
สารบัญ
กิตติกรรมประกาศ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ประวัติและวิวัฒนาการของเรือกอและ
บทที่ 3 การต่อเรือกอและในจังหวัดปัตตานี
บทที่ 4 วัฒนธรรมการตกแต่งลวดลายจิตรกรรมบนเรือกอและ (หน้า 29-40)
บทที่ 4 วัฒนธรรมการตกแต่งลวดลายจิตรกรรมบนเรือกอและ (หน้า 41-53)
บทที่ 5 บทสรุป ผลการวิเคราะห์...
บรรณานุกรม
     กลุ่มหัวเรื่อง: ศิลปะและวัฒนธรรม
--จิตรกรรม
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2542
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 4090
     Counter Mobile: 8