ชื่อเรื่อง/Title รายงานการวิจัยรูปแบบงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
     บทคัดย่อ/Abstract วัตถุประสงค์ของการศึกษารูปแบบงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลของกิจการที่จดทะเบียนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ 1) ทราบถึงรูปแบบของงบการเงินที่จัดทำอยู่ในปัจจุบัน 2) ทราบถึงการเปิดเผยข้อมูลและระดับการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 3) ทราบถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน <br /><br /><br /><br /> ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาคือ งบการเงินที่ยื่นต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส 30 งบการเงิน ยะลา 46 งบการเงิน ปัตตานี 39 งบการเงิน สตูล 10 งบการเงิน และสงขลา 182 งบการเงิน รวมทั้งสิ้น 307 งบการเงิน<br /><br /><br /><br /> ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบงบการเงินที่กิจการจัดทำเป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงพาณิชย์ ส่วนการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของกิจการที่ศึกษา ไม่เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีและระดับการเปิดเผยข้อมูลอยู่ในระดับกลาง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับการเปิดเผยข้อมูล พบว่า รูปแบบการจัดตั้งกิจการ จำนวนทุนจดทะเบียน และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน มีผลต่อระดับการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชีบางฉบับ

Agency theory explained inter-relation groups relating to business organizations. The theory emphasizes the creation of auditing and controlling system for each strategic business via the information system. Financial statement is one of the information syetems which reflects firm's operating and financial position. It is essential that financail statement tent to be regulate to data analysis, reporting and disclosure.<br /><br /><br /><br /> Objectives of the stady of "Financial Statement and Disclosure" for various firms registered at the provincial department of commerce in five bodering provinces of southern Thailand are (1) investigation into the current form of financial statemet, (2) an attempt to itemize transection to be disclosed and evelaution the level of disclosures, and (3) factors influenced on disclosures. The study is based on 16 accounting standard.<br /><br /><br /><br /> Financial statements and related data submitted to five provincial department of commerce offices. Sample sizes are draen from five bording provinces as follow:<br /><br /><br /><br /> Province Number of financial statement<br /><br /><br /><br /> Narathiwat 30<br /><br /><br /><br /> Yala 46<br /><br /><br /><br /> Pattani 39<br /><br /><br /><br /> Satun 10<br /><br /><br /><br /> Songkhla 183<br /><br /><br /><br /> Total 307<br /><br /><br /><br /> <br /><br /><br /><br /> The stady results reveals that from of financial statement submitted by the firms performed in line with standards ste by Deparment of Commerce. However, disclosure of financial statements undertaken confirmed that itemized transection of disclosure are partailly disclosred and the level of disclosure is in the medium range as compare with accounting standard. The finding revealed that (1) forms of ownership, (2) registered capital, and (3) dept-equitty ratio have no direct impact on level of disclosure.<br /><br /><br /><br />
     ผู้ทำ/Author
Nameสมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ภาควิชาบริหารธุรกิจ
Nameพจนีย์ ลัภกิตโร
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ภาควิชาบริหารธุรกิจ
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 รูปแบบงบการเงิน
บทที่ 3 การเปิดเผยข้อมูล
บทที่ 4 ระดับการเปิดเผยข้อมูล
บทที่ 5 ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการเปิดเผยข้อมูล
บทที่ 6 บทสรุป
บรรณานุกรม
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านเศรษฐกิจและสังคม
--นโยบายและการพัฒนา
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Address:สงขลา (Songkhla)
     Year: 2540
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 2715
     Counter Mobile: 13