ชื่อเรื่อง/Title การสร้างเว็บ 360 องศา พาโนรามิค วิว และอินเทอร์เรคชั่น ซีดี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ปัตตานี / Web 360 Panoramic View and Interraction CD to Promote Pattani & Historical Tourism
     บทคัดย่อ/Abstract
วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) เพื่อสร้างเว็บ 360 องศา พาโนรามิค วิว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ปัตตานี 2) เพื่อสร้างอินเทอร์เรคชั่น ซีดี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ปัตตานี
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยการศึกษาวิเคราะห์จากเอกสาร ถ่ายภาพจากร่องรอยหลักฐาน และสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง แล้วนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำเว็บ 360 องศา พาโนรามิค วิว และอินเทอร์เรคชั่น ซีดี หลังจากนั้นนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ แล้วนำไปปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
การวิจัยในครั้งนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ปัตตานีและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ปัตตานีในรูปแบบภาพถ่ายที่สามารถมองเห็นได้ในลักษณะ 360 องศาจากผลิตภัณฑ์ 2 ชนิด คือ เว็บไซต์และซีดี
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ประวัติศาสตร์ปัตตานีสามารถแบ่งออกเป็น 3 ยุค ได้แก่ ยุคลังกาสุกะ ยุคปาตานี ดารุลสลาม และยุคปาตานีภายใต้การปกครองของสยาม
2. ยุคลังกาสุกะ เป็นราชอาณาจักรมลายูที่เก่าแก่ที่สุดและเจริญรุ่งเรืองในคาบสมุทรมลายู โดยมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจคือ ซากเมืองลังกาสุกะที่รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย ซากเมืองโบราณจาเละ ร่องรอยแม่น้ำเมืองโบราณจาเละ ซากสถูปเมืองโบราณยะรัง ร่องรอยสนามบิน ร่องรอยถ้ำสิน และวัดถ้ำคูหาภิมุข
3. ยุคปาตานีดารุสลาม เป็นราชอาณาจักรที่อยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ศรีวังสา และราชวงศ์กลันตัน โดยมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจคือ หมู่บ้านกรือเซะ มัสยิดกรือเซะ มัสยิดบ้านดาโต๊ะ สุสานโต๊ะปายัง ร่องรอยบริเวณหล่อปืนใหญ่พญาตานี ร่องรอยบริเวณตำหนักอิสตันนอนีลัม สุสานบราโหม สุสานโต๊ะกี (ลิ้มโต๊ะเคียม) หมู่บ้านชาวจีนกาแลบือซา หมู่บ้านคนเลี้ยงช้าง วัดกือดี ทำเรือโบราณบ้านตันหยงลูโล๊ะ มัสยิดตะโละมาเนาะ และสุสานราชินีฮีเยา ราชินีบีรูและราชินีอูงู
4. ยุคปาตานีภายใต้การปกครองของสยาม เป็นราชอาณาจักรที่อยู่ภายใต้การปกครองของสยาม ซึ่งมีการแบ่งปัตตานีออกเป็น 7 หัวเมืองและเป็นมณฑล โดยมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจคือ วังจะบังติกอ มัสยิดจะบังติกอ วังหนองจิ สุสานเจ้าเมืองรามัน บ้านอังกูสุสัยมาน (เจ้าเมืองยะลาคนสุดท้าย) สุสานเจ้าเมืองยาลอ มัสยิดสลินดงบายู สุสานเจ้าเมืองสายบุรี วังยะหริ่ง และวังโบราณยะรัง

     ผู้ทำ/Author
Nameเกษตรชัย และหีม
Organization
Nameดลมนรรจก์ บากา
Organization
Nameราฟาล หามะ
Organization
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
ความสำคัญและที่มาของปัญหา
ผลการวิจัย (หน้า4-14)
ผลการวิจัย (หน้า15-24)
ผลการวิจัย (หน้า25-34)
ผลการวิจัย (หน้า35-41)
ผลการวิจัย (หน้า42-49)
ผลการวิจัย (หน้า50-57)
บรรณานุกรม
     กลุ่มหัวเรื่อง: ภูมิทัศน์และการท่องเที่ยว
ประวัติศาสตร์
--ปัตตานี
     Contributor:
Name: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Roles: สนับสนุนทุนการวิจัย
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2548
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 3730
     Counter Mobile: 63