ชื่อเรื่อง/Title ความผิดฐานข่มขืมกระทำชำเรา ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายอาญาอิสลามกับประมวลกฎหมายอาญาไทย / A Comparative Study of the Rape in Islamic Criminal Law and Thai Criminal Law
     บทคัดย่อ/Abstract ????วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราระหว่างกฎหมายอาญาอิสลามกับประมวลกฎหมายอาญาไทย ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเอกสาร ศึกษาเฉพาะสารบัญญัตของความผิด โดยเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับองค์แระกอบและโทษของความผิด ทั้งนี้เพื่อนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบให้เห็นถึงลักษณะความเหมือนและความแตกต่างขององค์ประกอบและโทษของความผิดระหว่างทั้งสองกฎหมาย<br /> ????ผลการวิจัยพบว่า ความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราในกฎหมายอาญาอิสลามและประมวลกฎหมายอาญาไทย มีบางองค์ประกอบของความผิดเหมือนกันและบางองค์ประกอบแตกต่างกัน ส่วนที่เหมือนกันได้แก่ การกระทำชำเรา สถานะของหญิงผู้ถูกกระทำและองค์ประกอบภายในซึ่งหมายถึงเจตนา ส่นองค์ประกอบที่แตกต่างกันคือ การข่มขืน โดยที่กฎหมายอาญาอิสลามไม่ถึอว่าการข่มขืนเป็นองค์ประกอบของความผิดเพราะอิสลามถือว่าผู้กระทำมีความผิดถึงแม้ว่ากระทำโดยได้รับความยินยอมจากฝ่ายหญิงผู้ถูกกระทำ ซึ่งแตกต่างจากประมวลกฎหมายอาญาที่ถือว่า การข่มขืนเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะพิจารณาการกระทำว่าเป็นความผิดหรือไม่ และเช่นกันในส่วนของโทษของความผิดซึ่งมีบางส่วนเหมือนกันและบางส่วนแตกต่างกัน ส่วนที่เหมือนกันได้แก่จุดมุ่งหม่ยของการลงโทษและที่แตกต่างกัน ได้แก่ บทลงโทษและเหตุที่ทำให้ต้องรับโทษหนักขึ้น

This thesis aims to comparative study the conviction of crime with respect to rape between Islamic criminal law and Thai criminal law. The research is based on a documentary study specific substations of crime by emphasizing on giving detail of law element and punishment of crime in order to comparatively analyze and differentiate the similarity and dissimilarity of element and punishment between the two.<br /> The result of the research found that the guilty of rspe under Islamic criminal law and Thai criminal law has some similarities and dissimilarities in the element fo crime. The similarity is the act of sexual harassment, condition of rape woman and intention (of the convict), whereas the dissimilarity is that sexual intercourse even with woman's consaent is guilty under Islamic criminal law but not guilty under Thai criminal law. This is because Islam forbids illegitimate sexual intercourse between unmarried couple. Under Thai criminal law, the act of rape constitutes an important factor for the conviction of crime.<br /> The similarity and dissimilarity are also found in the punishment of convict. The similarity is an objective of the punishment whereas the dissimilarity the act and reason for increasing punishment.
     ผู้ทำ/Author
Nameอัซมัน แตเปาะ
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บัณฑิตวิทยาลัย
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ความผิดฐานกระทำชำเราในกฎหมายอาญาอิสลาม
บทที่ 3 ความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราในประมวลกฎหมายอาญาไทย
บทที่ 4 บทวิเคราะห์เปรียบเทียบ...
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ประวัติผู้เขียน
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านกฎหมาย
--กฎหมายอิสลาม
อิสลามศึกษา
     Contributor:
Name: อิสมาแอ อาลี
Roles: ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2547
     Type: วิทยานิพนธ์/THESES
     Copyrights :
     Counter : 4927
     Counter Mobile: 19