ชื่อเรื่อง/Title สิทธิและหน้าที่ของภริยาตามกฎหมายอิสลาม : ศึกษากรณีการปฏิบัติในจังหวัดปัตตานี / Rights and Role of Wives in Islamic Law : A Case Study of the Application in Pattani Province
     บทคัดย่อ/Abstract
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสิทธิและหน้าที่ของภริยาตามกฎหมายอิสลาม กรณีการปฏิบัติในจังหวัดปัตตานี โดยมีการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องจากอัลกุรอาน อัลหะดีษ หนังสือตัฟสีรอัลกุรอาน ตำรากฎหมายอิสลามต่างๆและหนังสืออื่นๆเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของภริยาตามกฎหมายสำคัญๆในอดีตและกฎหมายอิสลาม
การศึกษาภาคสนามในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานีใช้กลุ่มตัวอย่าง 1) คู่สมรสที่อยู่กินเป็นสามีภริยามีบุตรแล้วจำนวน 140 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่าง 2) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายิอสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกจำนวน 2 คน และ 3) ผู้นำมุสลิมในชุมชน จำนวน 6 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ตัวแปรต้น ได้แก่ ความยึดมั่นในหลักการอิสลามและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของภริยาตามกฎหมายอิสลามของคู่สมรส ตัวแปรตาม ได้แก่ การได้มาซึ่งสิทธิของภริยาตามกฎหมายอิสลาม ประกอบด้วย การได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดู การได้รับการปฏิบัติด้วยดี การได้รับคำแนะนำสั่งสอนจากสามี และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมนอกครัวเรือน และการปฏิบัติหน้าที่ของภริยาตามกฎหมายอิสลาม ประกอบด้วยการเชื่อฟังและปรนนิบัติสามี การดูแลรักษาทรัพย์สินของสามี และการดูแลอบรมบุตร
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์
ผลการวิจัย พบว่า
1. ความยึดมั่นในหลักการอิสลามของคู่สมรสอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของภริยาตามกฎหมายอิสลามอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10 ค่าเฉลี่ยของตัวแปรต้นเท่ากับ 3.93 อยู่ที่ระดับปานกลาง
2. การได้มาซึ่งสิทธิของภริยาตามกฎหมายอิสลามประกอบด้วย การได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดู การปฏิบัติ การแนะนำสั่งสอนจากสามี และการมีส่วนร่วมในกิจกรรทางสังคมนอกครัวเรือน มีค่าเฉลี่ย 3.68 อยู่ที่ระดับปานกลาง ส่วนการปฏิบัติหน้าที่ของภริยาตามกฎหมายอิสลาม ประกอบด้วย การเชื่อฟังและปรนนิบัติสามี การดูแลทรัพย์สินของสามี และการดูแลอบรมบุตรมีค่าเฉลี่ย 4.05 อยู่ที่ระดับบ่อยมาก ค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามเท่ากับ 3.86 อยู่ที่ระดับปานกลาง

This research was aimed to study the rights and roles of wives in Islamic Law:
A case study of the Application in Pattani province. The review of literature had been achieved by studying verses from holy Qu?ran, prophetic traditions and other relevant literature.
This study has been done with 70 married couples. Samples of the study were selected by random sampling method. Besides this, 2 relevant person and 6 Muslims leaders were selected by employing the purposive method. Independent variables studied were among the adherence to Islamic principles, knowledge about the rights and rotes of wives in Islamic Law, Depending variables were among received right in accordance with Islamic Law, such as living expenses, education, participation in other social activities and the practice of a husbands, looking after the husband?s properties and his children.
The instruments were (1) Questionnaires for interviewing married couples.These questionnaires were consisting of 57 items divided into 5 parts. First parts two was about the general data of married couples. This parts was consisting of 12 items. Parts two was about the adherence two Islamic principles which was consisting of 10 items parts three the was about knowledge, understanding and right of wives according to Islamic Law. There were 6 items in this parts. Parts four was about the received right of wives in accordance with Islamic Law. Parts five was the implementation of right of wives in Islamic Law. (2) Question for in ?depth interview . Besides Muslim keaders, this was to parts was to interview persons who were related to the implementation of Islamic Law on family and Inheritance.
Data obtained were analyzed by studying mean, percentages, standard deviation, correlation,. The level of significance was .05. Beside this, data obtained through in-depth interview was analyzes by inductive Method.
Results of the study were as follows:
1.Mean score of the adherence to Islamic principles was high, its score was 4.44, while mean score of knowledge and understanding about Islam was at moderate level, its score was 3.10, and mean score of independent variables were at moderate level, its score was 3.93.
2.Mean score of received right, including living expenses, education, participation in other social activities were at moderate level, its score was 3.68 score of the practices of wives which were consistent with Islamic Law including obeying and looking after their husband was 4.05 while mean score dependent variables were at moderate level, their score were 3.86.
Findings had supported the started hypotheses.
Recommendations were as follows:
1.Inculcation of knowledge about right and roles of wives in Islamic Law.
2.Establish the strong center of family development in the communities.
     ผู้ทำ/Author
Nameอาหมัด อัลฟารีตีย์
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บัณฑิตวิทยาลัย
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 สิทธิและหน้าที่ของภริยาตามกฎหมายอิสลาม (หน้า 15-54)
บทที่ 2 สิทธิและหน้าที่ของภริยาตามกฎหมายอิสลาม (หน้า 55-96)
บทที่ 2 สิทธิและหน้าที่ของภริยาตามกฎหมายอิสลาม (หน้า 97-119)
บทที่ 3 ระเบียบวิธีการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล (หน้า 120-160)
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล (หน้า 161-183)
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้เขียน
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านกฎหมาย
--กฎหมายอิสลาม
อิสลามศึกษา
     Contributor:
Name: อิสมาแอ อาลี
Roles: ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2547
     Type: วิทยานิพนธ์/THESES
     Copyrights :
     Counter : 3326
     Counter Mobile: 10