ชื่อเรื่อง/Title สิทธิของภริยาในการหย่าและสิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมายอิสลาม : กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี / Wife
     บทคัดย่อ/Abstract
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อเท็จจริงในประเด็น 1) สาเหตุต่างๆที่อิสลามอนุมัติให้ภริยามุสลิมใช้สิทธิในการดำเนินการให้ขาดจากการสมรส 2) สาเหตุที่ภริยามุสลิมในจังหวัดปัตตานีใช้สิทธิในการดำเนินการให้ขาดจากการสมรส 3) สิทธิที่ภริยามุสลิมพึงได้รับตามกฎหมายอิสลามหลังการดำเนินการให้ขาดจากการสมรส 4) สิทธิที่ภริยามุสลิมได้รับจริงจากสามีหลังการดำเนินการให้ขาดจาการสมรส
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ภริยามุสลิมที่ใช้สิทธิในการดำเนินการให้ขาดจากการสมรสในจังหวัดปัตตานี จำนวน 52 คน และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการหย่า ซึ่งประกอบด้วยอิหม่ามประจำมัสยิด ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีและดะโต๊ะยุติธรรมประจำศาลจังหวัดปัตตานี จำนวน 51 คน
ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุที่อิสลามอนุมัติให้ภริยาใช้สิทธิในการดำเนินการให้ขาดจากการสมรส ได้แก่ สามีหายสาบสูญ สามีเป็นหมัน สามีต้องจำคุก สามีมีข้อบกพร่อง เช่น สามีวิกลจริต สามีเป็นโรคเรื้อน หรือเป็นด่าง สามีไร้สมรรถภาพทางเพศ สามีไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูภริยา สาเหตุที่ภริยามุสลิมในจังหวัดปัตตานีใช้สิทธิในการดำเนินการให้ขาดจากการสมรสพบว่า ส่วนใหญ่เพราะสามีไม่อุปการะเลี้ยงดู ด้านสิทธิที่ภริยาพึงได้รับหลังการหย่าตามกฎหมายอิสลาม ได้แก่ ค่ามุตอะฮฺ ค่าอุปการะเลี้ยงดูในช่วงอิตดะฮฺ ที่อยู่อาศัยในช่วงอิดตะฮฺและค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร สิทธิที่ภริยามุสลิมในจังหวัดปัตตานีได้รับจริงจากสามีหลังการดำเนินการให้ขาดจากการสมรสส่วนใหญ่ได้รับต่ำกว่าที่กฎหมายอิสลามกำหนด

The object of study is to investigate the following points namely: l) The grounds of divorce which Islam allow for a divorced wife to institute a judicial proceeding for dissolution of marriage 2) The reasons of divorce which Muslim wife institute wife institute a judicial proceeding for dissolution of marriage 3) Ancillary claims that divorced wife after dissolution of marriage in Islamic, 4) Kind of claims that Muslim wives can be obtained from her husbands after dissolution of marriage.
The sample of the study are consisting of 52 wives who have been exercised their right in instituting a judicial proceeding to dissolve their marriage in Pattani Province within the period of 1year to 9 months ( starting from January 1.B.E.2544 (2001) to September 30, .B.E.2545(2002) and 51 presons who are directly involved in divorce proceeding consisting of the mosque, the president of pattani Islamic Religious Committee Council,and Daro Yuthiham (the Muslim judge) of the Pattani Province Committee. The first one is provided for the selecred-group of Muslim wives who have been exercised their right in obtaining the dissolution of their marriage. The second one is provided for those who are directly invorce proceeding which is considered as an object of this study.
The study reveals that the grounds of divorce which Islam allows for Muslim wives to institute a judicial proceeding against their husbands to dissolve a marriage contract sterility, when the husbands is a missing person. When the husband is suffered from sterility from physical defects for instance, he has been insane or is suffering from venereal disease in a communicable from such as leprosy or vitilago and when husbands is impotent. However, the study found that the majority of the case field in the Pattani provincial court husbands who are unable to maintain their wife.
With regard ancillary claims for a divorced wife for instance the payment of main (consolatory gift) after divorce .the payment of maintenance during iddah (waiting period )including accommodation and maintenance of children study found that Muslim divorced wives obtain these payment lesser than what Islam has been afforded to them.

     ผู้ทำ/Author
Nameอับดุลเราะมัน เจะอารง
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บัณฑิตวิทยาลัย
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (หน้า 14-73)
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (หน้า 74-122)
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 5 การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้เขียน
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านกฎหมาย
--กฎหมายอิสลาม
ด้านเศรษฐกิจและสังคม
--สตรีเด็กและเยาวชน
อิสลามศึกษา
     Contributor:
Name: อิสมาแอ อาลี
Roles: ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2547
     Type: วิทยานิพนธ์/THESES
     Copyrights :
     Counter : 2821
     Counter Mobile: 9