ชื่อเรื่อง/Title ศึกษาการซื้อขายแบบผ่อนชำระตามกฎหมายอิสลาม : กรณีศึกษาสหกรณ์อิสลาม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ / The Study of Buying and Selling by Instalment according to Islamic Law : A Case Study of Islamic Cooperatives in Southern Border Provinces
     บทคัดย่อ/Abstract ????การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการซื้อขายแบบผ่อนชำระตามกฎหมายอิสลาม กับการดำเนินการซื้อขายแบบผ่อนชำระของสหกรณ์อิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากกลุ่มตัวอย่างผู้จัดการสหกรณ์อิสลาม 4 แห่ง คือ<br /><br /> 1. ผู้จัดการสหกรณ์อิสลามปัตตานี<br /><br /> 2. ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน (จังหวัดปัตตานี)<br /><br /> 3. พนักงานฝ่ายสินเชื่อสหกรณ์อิบนูเอาฟ (จังหวัดสตูล)<br /><br /> 4. ผู้จัดการสหกรณ์อิสลามเบตง (จังหวัดยะลา)<br /><br /> ????จากการเปรียบเทียบการซื้อขายแบบผ่อนชำระตามกฎหมายอิสลากับการซื้อขายแบบผ่อนชำระที่สหกรณ์อิสลามทั้ง 4 แห่งดำเนินการอยู่ในด้านต่างๆคือ<br /><br /> 1. คำเสนอและคำสนองในการทำสัญญาซื้อขายแบบผ่อนชำระ<br /><br /> 2. การระบุราคาสินค้าแบบเงินสดและราคาแบบเงินผ่อนรวมกันในสัญญาซื้อขายแบบผ่อนชำระ<br /><br /> 3. การอนุญาตให้ขายสินค้าที่ยังค้างชำระงวด<br /><br /> 4. วิธีการป้องกันการผิดนัดชำระงวด<br /><br /> 5. มาตรการเพื่อให้ได้มาซึ่งงวดที่ยังค้างชำระ<br /><br /> 6. การเรียกร้องค่าชดเชยจากการผิดนัด<br /><br /> 7. การดำเนินการต่อผู้ซื้อแบบผ่อนชำระที่แจ้งความจำนงขอเลื่อนการชำระงวด<br /><br /> 8. การจัดการกับเงินประมูลที่เหลือจากการชำระหนี้<br /><br /> 9. การจัดการกับหลักทรัพย์ประกัน<br /><br /> 10. การลดราคาแล้วชำระแบบที่ 1<br /><br /> 11. การลดราคาแล้วชำระแบบที่ 2<br /><br /> ????ได้ผลสรุปว่า<br /><br /> 1. สหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟานดำเนินการซื้อขายแบบผ่อนชำระ สอดคล้องกับกฎหมายอิสลามในทุกด้าน<br /><br /> 2. สหกรณ์อิสลามปัตตานีดำเนินการซื้อขายแบบผ่อนชำระ สอดคล้องกับกฎหมายอิสลามในทุกด้านยกเว้นในด้านการอนุญาตให้ขายสินค้าที่ยังค้างชำระค่างวด<br /><br /> 3. สหกรณ์อิบนูเอฟดำเนินการซื้อขายแบบผ่อนชำระสอดคล้องกับกฎหมายอิสลามในทุกด้านยกเว้นในด้านการอนุญาตให้ขายสินค้าที่ยังค้าชำระค่างวด<br /><br /> 4. สหกรณ์อิสลามเบตงดำเนินการซื้อขายแบบผ่อนชำระ สอดคล้องกับกฎหมายอิสลามในทุกด้านยกเว้นใน 2 ด้านที่ยังไม่สามารถเปรียบเทียบได้คือด้านการอนุญาตให้ขายสินค้าที่ยังค้างชำระงวดและดานการจัดการกับเงินประมูลที่เหลือจากการชำระหนี้

The objective of this research is compare buying and selling by Instalment according to Islamic Law with buying and selling by Instalment of Islamic Cooperatives in three Southern Border Provinces. Using the purposive sampling four Islamic Cooperatives, The researcher had interviewed four respondents such as : <br /><br /> 1. The manager of Pattani Islamic Cooperative<br /><br /> 2. The manager of IbnuAffan Saving Cooperative (Pattani Province)<br /><br /> 3. Selling Officer of IbnuAuf Cooperative (Satun Province)<br /><br /> 4. The manager of Betong Islamic Cooperative (Yala Province)<br /><br /> The comparation Buying and Selling according to Islamic Law with Buying and Selling by Instalment to four Islamic Cooperatives in the following aspects :<br /><br /> 1. Ijab (Consent from seller to sell something) and Kabul (Consent from buyer to buy something) in buying and selling contract<br /><br /> 2. specification price of merchandise by cash and price by instalment combine in buying and selling contract<br /><br /> 3. permission to seli merchandise that remain unfinished payment<br /><br /> 4. method to prevent miss an appointment <br /><br /> 5. way to acquire dept that remain unfinished payment<br /><br /> 6. claim compensation from miss an appointment<br /><br /> 7. manner about buyer by instalment that notify intention to postpone payment<br /><br /> 8. management with money acquirement from tender that remain after payment<br /><br /> 9. management with securities quarantee<br /><br /> 10. discount then payment first from<br /><br /> 11. discount then payment second form<br /><br /> The result could summering as following <br /><br /> 1. Ibnu Affan Saving Cooperative organized the buying and selling by instalment according to Islamic Law in all aspect.<br /><br /> 2. Pattani Islamic Cooperative organized the buying and selling by instalment according to Islamic Law in all aspect except in aspect permission to seli merchandies that remain unfinished payment.<br /><br /> 3. Ibnu Auf Cooperatives organized the buying and selling by instalment according to Islamic Law in all aspect except in aspect permission to sell merchandise that remain unfinished payment.<br /><br /> 4. Betong Islamic Cooperative organized the buying and selling by instalment according to Islamic Law in all aspect except in two aspect that could not compare are aspect permission to sell merchandise that remain unfinished payment and aspect management with money acquirement from tender that remain after payment.
     ผู้ทำ/Author
Nameอานิส พัฒนปรีชาวงศ์
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บัณฑิตวิทยาลัย
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 อัลกุรอาน เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิจัย
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ประวัติผู้เขียน
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านกฎหมาย
--กฎหมายอิสลาม
อิสลามศึกษา
     Contributor:
Name: อิสมาแอ อาลี
Roles: ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2547
     Type: วิทยานิพนธ์/THESES
     Copyrights :
     Counter : 4808
     Counter Mobile: 16