ชื่อเรื่อง/Title ธนาคารอิสลาม
     บทคัดย่อ/Abstract

     ผู้ทำ/Author
Nameดลมนรรจน์ บากา
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศึกษาศาสตร์
     เนื้อหา/Content
บทความ
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านกฎหมาย
--กฎหมายอิสลาม
ด้านศาสนา
--ศาสนากับสังคม
อิสลามศึกษา
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2536
     Type: บทความ/Article
     Copyrights :
     Counter : 1797
     Counter Mobile: 9