ชื่อเรื่อง/Title โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในโครงการนำร่อง (ต่อเนื่อง) รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบและขยายสู่ชุมชนใหม่ พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ตำบลปะลุกาสาเมาะ ปะนาเระ กรงปินัง จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี
     บทคัดย่อ/Abstract

     ผู้ทำ/Author
Nameทีมวิจัยชาวบ้าน และหน่วยประสานงานวิจัยท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
สารบัญ
บทที่ 1 ความเป็นมาของโครงการ
บทที่ 2 การศึกษาชุมชน
บทที่ 3 บริบททางสังคมของชุมชน
บทที่ 4 ชุดความรู้ในบริบทของชุมชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
บทที่ 5 การนำชุดความรู้ไปปฎิบัติ
บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านกฎหมาย
--กฎหมายและการบังคับใช้
     Contributor:
Name: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยภาค มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Roles: สนับสนุนทุนการวิจัย
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2547
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 1614
     Counter Mobile: 13